Эхэ хэлэн – мүнхын аршаан


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00773Ивалгын дасанда мартын 28-да "Эхэ хэлэн - мүнхын аршаан" гэһэн уряатай
буряад хэлэнэй мүрысөөнүүдтэ Буряад Уласай, Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай
хизаарай 46 һургуулинуудай түлөөлэгшэд сугларба. Табадахияа
үнгэргэгдэжэ байһан энэ наадан-мүрысөөндэ ерэһэн хүбүүд басагадтай
уулзахадаа, заримыень таниха болошонхой мэтэ байбаб. Тэдэнэрэй
уриханаар энеэбхилэн намайе мэндэшэлхэдэнь, минии сэдьхэлдэ зохид
байгаа һэн.

Нааданай нээлтэ дээрэ "Абсолют" гэжэ худалдаа наймаанай бүлэгэй
захирал Индира Владимировна Шагдаровагай үхибүүдтэ хандажа уһан
буряадаараа амаршалхада гайхамааршье, магтамааршье байгаа һэн. Амжалта
түгэс хүдэлжэ байһан Индира Шагдаровагай урин сэбэр шарай, саб гэмээр
хубсалһан бэе махабад, түрэл эхэ хэлэеэ торьдиһогүй мэдэхэ мэдэсэ эндэ
ерээд мүрысэжэ байһан хүбүүд басагадта ямар ехэ жэшээ гээшэб!

-Энэ һайхан үдэр буряад хэлэеэ һэргээхэ дэмбэрэлтэй хэрэгтэ таанадтай
суг хамта хабаадажа байһандаа баяртай байнабди. Иимэ дэмбэрэлтэй хэрэг
үйлэдэжэ байһан хамба ламадаа баярые хүргэхэ ёһотойбди. Үхибүүд,
таанад мэдэхэ мэдэсэеэ хубаалдажа, бэе бэедээ шадаха юумэеэ заалсажа,
бэе бэеэ һургажа байхадатнай баярланабди. Таанарта амжалта хүсэнэб,
–гээд И.В.Шагдарова хэлэбэ.

Буряад орон соогоо мэдээжэ суута барилдаашан Жаргал Элбэнов "Абсолют"
компаниие түлөөлжэ, бүхы мүрысөөнүүдые бүхэли үдэрөө анхаралтай
адаглажа хаража байгаа. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр тэрэнэй илалта
туйлагшадта шагналнуудые барюулжа байхадань тон ехээр урмашамаар
байгаа һэн. Иигэжэ Буряад Уласаймнай эрхим хүбүүд басагад буряад
хэлэеэ хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ хам оролсожо байхадань ямар
һайхан бэ!

Минии харахада, мүрысөөнүүд гайтайханууд байгаа. "Хоер хэлэеэ тэгшэ
мэдэе", "Хэнэй хэлэн баян бэ?", "Сүлөө саг сэнтэй саг" гэһэн
мүрысөөнүүд ганса буряад хэлэеэ мэдэхэ байхын хажуугаар, ухаагаа
гүйлгэхэ, түргэн шиидхэбэри абаха, үгэ хэлэндэ бэрхэ, һанажа ядахагүй
һүбэлгэн байхые

һургана. Сарюна Норбоева (Зэдэ), Дашанима Андреев (Хэжэнгэ) хоёрой
нютагай аялгаар хөөрэлдэхэдэнь би ехэ хөөршөөгөөб. Александра Соболева
(Корсаково), Бадма Бальжинимаев (Хэжэнгэ) хоёрой үгэ хүүрээ
андалдахадань, заал соо һууһан хүнүүд хүхэ энеэдэн болобо. Юундэб

гэхэдэ, нютагай аялга ехэ һонин байгаа ха юм.

"Уран гартан" мүрысөөндэ гэртээ дархалһан бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн
табяатай байгаа. Эдэ бүтээлнүүдые хараад, үхибүүд элдэб юумэнүүдые
хэрэглэжэ уран наринаар, шадамар бэрхээр, яажа һанажа яданагүй
дархална гээшэб гэжэ би гайхашаа барааб. Үбэр-Байгалай хизаарай Хелгын
Тэрэбхээн нютагһаа ерэһэн долоотой Аюша Митуповай хэһэн бүтээл
гоёшоогооб. "Дүрбэдэхи мүрысөөндэ ташуур гүрэлгэдэ хабаадаад, түрүү
һуури эзэлээгүй һэмби, мүнөө тон ехэ бэлдэжэ ерээб" гэжэ Аюша тоб
байса буряадаар асуудалнуудта харюусаа һэн.

Эрхүү можоһоо Алайрай аймагай Нэгдэ нютагһаа Катя Алексеева Наталья
Даниловна Петинова багшатаяа ерээ. Түрүү һуури эзэлээшьегүй һаа, олон
юумэ хаража, хадуужа абажа, нааданда хабаадаһандаа баяртайбди гэжэ
хэлэнэ.

Алтана Шангиновагай (Улаан-Үдэ) зохёоһон "Аба эжы тухай", Сарюна
Жигмитовагай (Ноехон) "Аба эжын хайраар" гэһэн шүлэгүүдэй үгэ дээрэ

Лудуб Очиров хүгжэм зохёогоод, эдэ дуунуудые Ринчин Дашицыренов
зэдэлүүлбэ. Агууехэ Илалтын 70 жэлдэ зорюулагдаһан дуун (үгэнь
С.Мандреевэй, хүгжэмынь Л.Очировай) Лудуб Очиров С.Мандреев хоёр һүр
жабхалантайгаар гүйсэдхэбэ.

Улаан-Үдэ хотын Аэропорт дээрэ оршодог “Радуга”-“Солонго” сэсэрлигэй
үхибүүд “Бишыхан хонишод”, “Муура багша” гэһэн багахан зүжэг харуулжа,
дуу дуулажа, шүлэг ханхинса хэлэжэ сугларагшадые гайхуулаа. Иимэ
жааханууд аад лэ ямар бэрхэнүүд, ямар талаан бэлигтэй үхибүүд гээшэб!
Багшын оролдолго, багшын үсэд нэтэрүү ажал эндэл элиржэ харагдана
бшуу!

Мүрысөөнэй бүхы дүнгүүдээр абажа харахада, бүхыдөө хабаадаһан 45
һургуулинуудай дундаһаа 62,5 балл абаһан Хориин аймагай Ааланай дунда
һургуули нэгэдэхи һуурида, 60,45 баллтай Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын
дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлэг хоёрдохи, тиихэдэ 60,25 баллтай
Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин "Жаргалтай бүлэ" бүлэг
гурбадахи һуурида гаража тодорбод.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)