Элитэ эрдэмтэнэй ойн баяр


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00626Эрхэтэ Раднаевич Раднаев мэндэ ябаа һаа, 85 жэлэйнгээ ойн баяр олон-олон шабинарайнгаа дунда, үсөөхэн үлэһэн унаган нүхэдөөрөө, хүндэлэн байдаг нютагаархинаараа дүхэриглэн һуужа тэмдэглэхэл һэн даа. Гудамжада уулзаад, таняашархажа, оюутан ябахын нүхэсэһэн Галсан Батоевич нүхэрэйнгөө мэндэ амарые һуража, хүбүүдүүдэй ажал хэрэг тухай асуужа байһаниинь һаял мэтэ һанагдана.
Ерээд онуудай шэрүүхэн сагта,заримдаа салин үгэхэеэ удааруулха, пенси үгэнгүй хэдэн һара болодог сагта, хүбүүднай жааханууд байгаа, Эрхэтэ Раднаевич олон үгэгүйгөөр туһалдаг һэн даа. Урин налгай зантай, зөөлэн даруухан үгэ хүүртэй Эрхэтэ Раднаевичые мэдэхэ хүнүүд дулааханаар тэрэниие дурсадаг юм.
Эрхэтэ Раднаевич Раднаев бүхы монгол туургатанай элитэ эрдэмтэн, түрэлхи буряад хэлэеэ шэнжэлэгшэ, ашаг үрэтэй буянтай багшын ажал наһан соогоо хэһэн намтартай.
1962 онһоо аяар 52 жэлэй саг соо нэгэл газартаа, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида, һүүлдэнь 1995 онһоо Буряадай гүрэнэй университедтэ буряад хэлэнэй кафедрада ажаллаһан юм. 1990 ондо Буряад хэлэ бэшэгэй факультедэй байгуулгада шиидхэхы үүргэ дүүргэһэн болоно. 1990 онһоо 1996 он болотор факультедэй деканаар амжалта түгэс ажаллаа. Тэрэ таби гаран жэлнүүдтэ дээдэ һургуулида ажаллажа, буряад хэлэнэй багшанарые, эрдэмтэдые бэлдэлгын хэрэгтэ ехэхэн хубитаяа оруулһан, үүргэ ехэтэй багша байһан гээшэ.
Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулиин Зүүн зүгэй институдэй танхим соо мартын 26-да Эрхэтэ Раднаевич Раднаевай түрэһөөр 85 жэлэй ойн баярта Монголһоо, Японһоо, Эрхүүһээ, Буряадһаа ерэһэн эрдэмтэд тэрэнэй эрдэмэй ажалябуулга тухай, үндэһэн эрдэм һуралсалай ба буряад хэлэн тухай амин шухала асуудалнууд эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан дээрэ табигдажа, зүбшэн хэлсэгдэбэ. Конференцидэ хабаадагшад Монгол ороной эрдэмтэн, профессор Мягмарсүрэнэй Одмандах, Япон гүрэнэй профессор, багша Хүхбаатар, Эрхүүһээ ерэһэн эрдэмтэн, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин профессор Ардан Ангархаев, багша Сономбал Содномов болон бусадай элидхэлнүүдые анхарал дүүрэн сонособо. Секцинүүд үрэ дүнтэй ажаллажа, һонирхомоор хөөрэлдөөнүүд үүдхэгдэбэ.
Э.Р.Раднаевай түрэһэн тоонто Баянгол нютагайнь түлөөлэгшэ, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат Г.Б.Ринчинов, профессорнууд И.И.Осинский, М.Н.Очиров гэгшэд амаршалгын ба дурсамжын үгэнүүдые хэлэбэ.
Танхим соо һууһан олон тоото эрдэмтэд, профессорнууд, доцентнууд, багшанар соо олон лэ шабинарынь һуугаа һэн даа. Эрхэтэ Раднаевич буряад хэлэнэй түлөө, буряад арадай түлөө наһан соогоо оролдоо, зүрхэ сэдьхэлээ, оюун ухаагаа, ажал хэрэгээ зорюулаа. Тэрэнэй алдар нэрэ соло мүнхэ байхань болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)