Хүхэгшэн Модон Хонин жэлдэ амгалан байдал тогтог лэ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF1515Мүнөөдэр Росси Эхэ орон соомнай бэлэн бэшэ байдал болоод байна. Хүршэ байгаа Украинада үһөө, хёмороон дэлгэржэ, буу зэбсэгэй хүсэн хэрэглэгдэбэ.Аймшагтай мэдээсэл ерэжэл байха юмэ.Ямаршье зэмэгүй хүнүүд, жаахан үхибүүд алуулна, шархатана. Дайн дажар боложо байна гэжэ телевизор соо харахань аймшагтай, тэндэ ажаһуужа байһан хүнүүд ямар хайратай гээшэб. Үдэр бүри алуулна аа гүб, али үгы һаа дүтымни хүнүүд алуулна, гэмтэнэ, шархатана аа гү, гэжэ һанаагаа зобожо байһан эхэ хүнүүдые хараад, зүрхэмни шэмшэрнэ. Анхан энэ дайн эхилхэдээ, ород хүнүүдтэ ородоо бү дуугарагты гэжэ хорихоһоо эхилээд, хёморолдооной багаханаар ууяжа байһан сог, гал дүлэн боложо соробхилжо байна. Нэгэ шажантай, нэгэ үндэһэтэй аха дүү арад аад лэ иигэжэ бэе бэеэ хюдажа, дайлажа байхадань, далайн саанахи США гүрэн баясажа байна, түрэл арадуудай хоорондо яһа хаяжа хажуу тээһээнь хэрэлдүүлнэ, хүсэгүй болгохоо һанана гэжэ ойлгохоор. Росси гүрэн, энэ орондо ажаһуужа байһан арадууд энээхэн 100 жэл соо хэды олон дайн дажар, хубисхалай зоболон, үлэсхэлэн байдал, түрмэ түлшэ, хэлмэгдэлгэ, хардалга үзөөб даа, манай үбгэ эсэгэнэр, аба эжынэр хүлһөө аршаха сүлөөгүй, унаһан малгайгаа абаха забдагүй ямар ехэ баатарлиг ажал хээб даа, Росси Эхэ ороноймнай арай гэжэ хүл дээрээ гараад, гэдэһэ садхалан, амгалан байдалда ажаһууха гэхэдэнь, дахяад лэ дайн руу, үгытэй байдал руу түлхижэл байдаг хилын саагуурхин гээшэб даа. Росси гүрэндэ ажаһуудаг арад түмэн яһа уһаар илгаагүй, шажан һүзэгөөр илгаагүй, хүгшэн залуугүй булта эбтэй эетэй байгаад, өөрын хара амияа хараад һуунгүй, Эхэ ороноо хамгаалха туйладаа хүрөөд байнабди.
Бэе бэеэ тэбшэжэ, ойлголсохо ябадалые улам дэлгэрүүлхэ, хүлеэсэтэй байха, тэрэнэй хажуугаар Эхэ Росси гүрэмнай хариин гадаада гүрэнүүдтэ баһуулангүй байха ёһотой!
Хүхэгшэн модон Хонин жэлэй Сагаалганда Эхэ Ороноймнай һүр һүлдэ, хии мориниинь дээхэнүүр ниисэжэ байхань болтогой! Амгалан тэнюун ажаһуухамнай болтогой!
Ородууд Христос Бурхандаа этигэжэ, буряадууд Будда Бурхандаа мүргэжэ,10 сагаан буян үйлэдэжэ, 10 хара нүгэл саража ябаа һаамнай, Бурхадууд туһалжа, Орос гүрэнэймнай байдал һайжарха, Россия Эхэ оромнай дээшээ дэгжэхэ, хүнүүдэй сэдьхэл дотор, зүрхэн соо этигэл найдал бии болохо.
Һайн тээшэнь һанаад, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай тулада бурхандаа мүргэжэ, зальбаран байхабди. Амгалан байдал, аза жаргал алтан дэлхэй дээрэ дэлгэрэг лэ!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)