Сагаалганай амар мэндээ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC04924Хүхэгшэн модон Хонин жэлэй
Сагаалганаар Та бултаниие
амаршалан мэндэшэлнэб.
Алтан шаргал наран доро
Арбан сагаан буян эдлэжэ,
Хоёр хушуун хүүгэдээ
Хоймортоо тэнжээжэ,
Табан хушуун малаа
Тииргэндээ тэжээжэ,
Сагаан бууралнуудай үреэл соносожо
Наранай элшые хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулжа,
Амгалан тэнюун ажаһуухамнай
болтогой гэжэ үреэнэб!

Эзэн Чингис Хаанай үри саданарай үлгы
Онон хатанай эльдин хонгор хоймор
Балжин хатанай гуниг дуунай уянга
Бабжа Барас Баатар хүбүүнэй һүлдэ шэнгээһэн
Алхана уула сахюусантай
Арюухан Ага хатан эжытэй
Ага найман эсэгын арад түмэнэй зүгһөө
Хүхэгшэн модон Хонин жэлээр
Та бүгэдэниие мэндэшэлнэб!

Хүхэ мүнхэ тэнгэридээ шүтэжэ
Хүрьһэтэ алтан дэлхэйгээ аршалжа
Эрдэнитэ шухаг энээхэн наһандаа
Эгүүридэ амгалан ажаһуухамнай болтогой!
Буян хэшэгтэй,
абьяас бэлигтэй, элүүр энхэ,
зол жаргалтай
ажаһуухамнай болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)