Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Улас түрын гимнэеэ буряадаараа дуулаял!

Улас түрын гимнэеэ буряадаараа дуулаял!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

bg_afternoon_1440x900Буряад Уласай соёлой яаманай сайд Тимур Цыбиков пресс-сайлалга зарлажа, декабриин 19-дэ олон түмэндэ мэдээсэл тараадаг сэтгүүлшэдтэй уулзаба. Анхандаа соёлой яаманай танхим соо уулзалга болодог аад, мүнөө сай уужа байгаад, асуудал харюугай үгэ андалдаан болобо.Уулзалгын эхиндэ Владимир Ткаченко хүтэлэгшэтэй Залуушуулай камернэ оркестрэй залуу абьяастан Вивальдиин хүгжэм уянгатуулан
зэдэлүүлхэдэнь, хүгжэм һайхашаан уяржа, гоёхоноор шэмэглээтэй Шэнэ жэлэй ёлкын хажууда, гоё һайхан тухай хөөрэлдөөн болохонь хадаа гэжэ би хүлеэн байбаб. Соёлоймнай сайд үндэр жэбжэгэр бэетэй, энеэбхилһэн һаруул шарайтай, искусстводо бэеэ үгэнги үнэн сэхэ сэдьхэлтэй хүн гээшэ гэжэ би баяртайгаар ажалыень адаглагшаб. Гансал нэгэ хэды үгэ сээжэлдээд, буряадаараа дуугардаг болоо һаань, ямар гоё байгааб даа гэжэ таамаглахада яахань һэм даа. Энэшье үдэр Тимур Гомбожапович соёлой жэл гэжэ зарлагдаһан үнгэрһэн жэлэй дүнгүүд тухай, туйлаһан амжалтанууд тухай, мүн ерэхэ жэлдэ ямар абьяас бэлигтэн манайда ерэжэ талаан бэлигээ харуулхаб, жэл бүри болодог Шэнэ жэлэй зургаадахияа болохо фестивалиин түлэб тухай хөөрэбэ.
Буряадта байдаг полягуудай “Наджея” эблэлэй дэмжэлгээр, Эрхүүдэ байдаг Польшын Генеральна консульствын мүнгэн туһаламжаар бүтээгдэһэн католигуудай сүмэдэ орган дээрэ зэдэлдэг хүгжэмэй концертээр Шэнэ жэлэй фестиваль эхилхэ юм байна. Энэ концертдэ хүн зон олоороо суглардаг, органна хүгжэмдэ дуратайшуул декабриин 27-до Дариуш Бонковски-Коис гэгшэ орган дээрэ наададаг хүгжэмшые соносохо аргатай гэжэ министр дуулгаба.
Хоёрдохи һонин мэдээсэл гэхэдэ, Шэнэ жэлэй фестивалиин
үедэ Монголой гүрэнэй оперэ болон баледэй театрай артистнууд Буряад Уласай арад түмэнэй урда январиин 6-да “Монголия Опера Гала” гэһэн концерт харуулха юм.
Асуудал табиха минии ээлжээн болоходонь, би иигэжэ хэлээб, гэбэл:
-Хүндэтэ Тимур Гомбожапович, намда асуудалшье бэшэ, минии һанаата болодог бодол тухай хэлэхэеэ һананаб.
Буряад Уласай түрын гимн дуун ородоор дуулагдадаг.
Гимнын түрэл хэлээрээ бэшэ байхадань, “Буряад Үнэн” сониной хуудаһанууд дээрэ гимнэеэ ондоо болгое гэһэн һанамжанууд толилогдоһон байха. Энэ ехэ хүндүүлхэй асуудал болоод байна. 2015 он - Уран зохёолой жэл гэжэ соносхогдоо бэлэй. Ерэхэ жэлдэ манай Уласай гимн зохёоһон Дамба Зодбич Жалсараевай түрэһөөр 90 жэлэй ой гүйсэхэ.
Буряад хэлэн дээрэ поэдэй шүлэгынь байна ха юм, тиимэһээ опернэ театрай симфоническэ оркестртэй, бэлигтэй бэрхэ опернэ дуушадтай Улас түрынгөө гимнэеэ һүр жабхалантайгаар, зориг түгэлдэрөөр бэлдээд, хүн зондоо дамжуулаа һаамнай, дэлгэрүүлээ һаамнай, буряад арад түмэнэймнай һүр һүлдэ үндэртэ дэбжэхэ, сэдьхэлдэмнай сэсэг бадарха, зүрхэндэмнай урма зориг түрүүлхэ һэн. Энээн тухай бодолгото боложо, бүтээхэ тээшэнь шиидхэхыетнай уряалнаб.
Минии хэлэһэниие соелой сайд Тимур Цыбиков яһала дэмжэбэ гэжэ ойлгоо бэлэйб. Яагаа хээгээшье һаа, олоной һанамжа ондоохон байха, хүндэтэ уншагшад һанамжа дурадхалаа эндэ бэшэжэ, намайе дэмжэлсыт гэжэ уряалха байнаб.

Notice: Undefined index: vote-post-3857 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Зарим орос хэл дээр хэрэглэж бичиж байгаа үгнүүдээ монголоор хэлж байвал зүгээр юм. Жишээлбэл: гимн - дуулал, искусство - урлаг, декабрь - 10-р сар, опера - дуурь, генеральный - ерөнхий, министр - сайд