Абьяас бэлигээ арад түмэндээ…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC07501Буряад ороноо, тоонто һайхан нютагаа магтан дуулажа, дэлхэйн олон гүрэнүүдэй арад түмэндэ буряад дуугаа, буряад ёохороо, буряад нюур шарайгаа, буряад хубсаһаяа харуулжа, түрэл арадайнгаа аман үгын алтан абдарһаа юунтэйшье сасуулашагүй субад эрдэни, алта мүнгэн мэтэ һайхан дуунуудаа, ёһо заншалаа, буряад хэлэнэй баялигые хубаалдажа, танилсуулжа, дэлгэрүүлжэ ябадаг арадай аман үгын “Тоонто” ансамблиин байгуулагдаһаар 25 жэлэй ойн баяр болобо.
“Тоонто” ансамблиинхин Цыпелма Цырендоржиевна Батурова, Соелма Цыреновна Чимитова, Эржена Васильевна Дымбрылов, Бутит Батоевна Долгорова гэгшэд түрүүтэй урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулха, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна.
Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани, Америкэһээ эхилээд Япони хүрэтэр бүмбэрсэг дэлхэйгээ гороолон, дэлхэйн булан бүхэндэ гэбэл алдуугүй, “тоонтынхин” наадаяа харуулжа байдаг. Урда сагта анхан ямараар оёгдодог байгааб, тэрэл хэбээрнь буряад хубсаһаяа оёод, үмэдөөд, долоон үнгын һолонго мэтэ һайхан хубсаһаяа, мүнгэн зүүдхэл шэмэгээ харуулжа ябахадаа, буряад арадайнгаа үндэһэн соёл дэлгэрүүлжэ ябахадаа ямар сэгнэшэгүй ехэ ажал хэнэ гээшэб!
Декабриин 7-до “Феникс” танхимай тайзан дээрэ 25 жэлэй ойн баяраа тэмдэглэхэдэнь, хүн зон олоороо суглараа, баярай бэшэгүүдые гардуулаа, гарай бэлэгүүдые барюулаа, баглаа сэсэгүүлые бэлэглээ юм.
Бэлигтэй артистнуудай Илалтын 70 жэлдэ зорюулһан “Баатарнуудай ёохор” гүйсэдхэхэдэнь, “Хэжэнгэ”, “Хүшэгөөртөө” гэһэн арадай дуунуудые дуулахадань, Дымбрыловтэнэй бүлын “Дуунуудни” гэжэ дуугаа омог дорюунаар зэдэлүүлхэдэнь, Цыпелма Батуровагай Оюна басагантаяа, зээ басагантаяа, “Тоонто” ансамблиин гурбан үе дуушадай дуулахадань “Феникс” соо сугларһан хүн зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа байгаа һэн.
«Тоонто» ансамблиие эхи табиһан Цыпелма Цырендоржиевна Батурова, мүнөөдэрэй хүтэлбэрилэгшэ Бутит Батоевна Долгорова хоёрто Буряадай Республикын толгойлогшо Вячеслав Владимирович Наговицынэй Баярай бэшэг, баглаа сэсэг барюулагдаба.
Буряадай соёлой яаманай зүгһөө искусствын таһагай гол мэргэжэлтэн Наталья Рабдановна Попова, Улаан-Үдын горсоведэй зүгһөө комитедэй түрүүлэгшэ Валерий Павлович Амагыров болон бусад амаршалгын үгэнүүдые хэлэбэ.
Испаниин “Ла Курранда”, “Амар мэндээ” ансамбльнуудай гол дуушан Оюна Батурова-Рамирес “Тоонтын” эхи табигша Цыпелма Цырендоржиевна Батурова эжыгээ, мүн “Тоонто” ансамблиин дуушанаар уран бүтээлэй зохёохы ажалаа эхилһэн хадаа 25 жэлэй ойн баяраар түрэл коллективээ амаршалхаяа аяар холын Испаниһаа зорюута ниидэжэ ерээд, дуу дуулажа, баярай үгэнүүдээр амаршалжа байхадань, ямар буян хэшэгтэй, ямар һайхан дэмбэрэлтэй гээшэб!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)