Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Буряад шүлэгэй дээжэ

Буряад шүлэгэй дээжэ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4992АРДАН АНГАРХАЕВ (1946 ондо түрэһэн)
Ардан Лопсонович Ангархаев Түнхэнэй аймагай Таблангууд нютагта түрөө. Буряадай багшанарай дээдэ һургуули физик мэргэжэлтэйгээр дүүргээ. Поэт, прозаик, драматург. 60 гаран уран зохёолой, 10 гаран эрдэмэй номуудые Улаан-Үдэдэ, Москвада хэблээ, зүжэгүүдынь Буряадта, Монголдо табигдаа. Зохёолнуудынь англи, француз, монгол болон бэшэшье хэлэн дээрэ оршуулагдаа. Буряадай гүрэнэй шангай лауреат, Буряадай арадай уран зохёолшо, Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ. Түүхын эрдэмэй доктор. Буряадай Гүрэнэй университедэй багша.
ГУРБАН ДУУН
Һара,
Наран,
Гал –
Эртын манай
Эсэгэ ехэ
Һүр бадарһан
Һүлдэ тэмдэг,
Зулай дээрэмнай
Зурытар үргэгдэһэн
Зол жаргалай
Зураг-хүрэг.
Улаан халуун зүрхэнэймнай
Амисхаал туг гэлсэгшэ.
Сагаан яһан дээрэмнай
Дурасхаал болон үлэгшэ.
Һара,
Наран,
Гал -
Эртын манай
Эсэгэ ехэ
Һүр бадарһан
Һүлдэ тэмдэг.
Зулай дээрэмнай
Зурытар үргэгдэһэн Зол жаргалай
Зураг хүрэг!..
АРБАН ТАБАНАЙ ҺАРА
Арбан табанай һара!..
Наһанай жаргал гүш,
Гэмшэл соогуур
Гэнтэ ерэһэн баяр гүш?
Сэлмэг тэнгэриие
Сэгээн толоор гиигүүлжэ,
Зүрхэн сооһоом
Зүдхэн али дэгдэшэбэ гүш?..
Арбан табанай һара,
Арюухан шарайешни али
Анха түрүүн хараба гүб...
Түрүүшын дуранай,
Һүүлшын дуранай
Түрүүшын амисхаал,
Һүүлшын дурасхаал гүш?
Арбан табанай һара,
Нюдэнэйм галда адли
Толон болон шаташаба гүш?
Нулимсын нэгэ дуһалда
Сог болон аһашаба гүш?
Арбан табанай һара,
Тэнгэри газарай
Тобшо болоһон шэди гүш,
Үнгэрһэн наһанай
Үнгэтэ толи гүш,
Мэхэлһэн али намай
Мээхэй һайхан толон гүш?..
Арбан табанай шарайшни
Зүрхэн соомни залаатай.
Зураг мэтэ шарайшни
Зулай дээрэм табяатай.
Нангин нарин утаһан дээрэ
Наадан эрьеһэн зөөрэмхэйш,
Агуу шэди дуранай
Амисхаал дээрэ хөөрэнхэйш!..
Сэдьхэлэй нюуса үгые
Дэлхэйн нюрууда шэнгээнэш,
Агаар амин хоёрые
Туяан болгон һэргээнэш.
Замбуулин шэнги мэдэрэлые
Залаа сэсэг мэтээр
Задарааһан арюун шарай...
Эшэр мэхэ хоёрые
Шатааһан арюун шарай...
Хэлэшэгүй
сэгнэшэгүй
Хүшэр нэгэ үеые
Мүнхэлһэн арюун шарай,
Мэдэрэл бодол хоёрые
Хүтэлһэн арюун шарай!..

Notice: Undefined index: vote-post-3789 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
 1. Мэндээ!Намжилмаа Бальжинимаева
  Сэнхир тэнгэрийн орон сэлгэр монгол нютагhаа танийе мэндшэлнэбди.Эжыhээ hураhан эхэ хэлэн,Буриад хэлэнэйнгаа түлөө эльгэ зүрхөө хайлуулжа явhандатнай аргагүй ехээр баярланабди.Үри хүүгэд хойт үеийнхидтөө өөрийнгөө хэлые үлөөхын түлөө үгэлөө үдэшигүй оролдоhон,үндэр наhан,үбгэн хүгшэн бидэ хоёрт ехэ урам хайралбата.Манай буриад хувсаhые хара хүн,сагаан хүншье үмдэжэ шадаха.Харинь буриад хэлыемнэй арай д бирха үгы аабза.Буриад хэлээ мэдхэүгы хүнийе буриад гэжэ hанахада зосоом
  багтанагүй.Нэг таабари ильгээhүүбди.
  "Худа ерэбэ,хурига гаргаба
  Худа шүдэ үгы,хуриган яhа үгы"(.................)
  Дорнод аймаг Баяндун нютагай Хүгдүүд Ж.Базарсада,Хальбан Б.Сэндэмэ нар

  • Хүндэтэ Басарсада, хүндэтэ Сэндэммэ! Амар мэндээ! Бэшэгыетнай уншаад тон ехээр баярлабаб. Магтаалай үгэдэтнай хүхибэб. Таабарииетнай таажа шадабагүйб. Һонин һорьмойгоо бэшэжэ багаарайгты. Би Баяндунда Бага Алтарганада ябаа һэм. Танай нютаг тухай бэшээб, видео буулгааб. Үшөө диск хээд тараагаа һэнби. Хүн дамжуулдаг юм гээбы даа. Һайн дээрээ һайн байгаарайгты. Баяртай.