Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Үгэ хүүрээ андалдаатай, һанамжа, бодомжоео хубаалдажа байгыт!

Үгэ хүүрээ андалдаатай, һанамжа, бодомжоео хубаалдажа байгыт!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC06052Буряад хэлэнэй баярай үдэрнүүд боложо үнгэрбэ. "Мүнгэн тобшо" сайт яһала магтуулаа. Москва ниислэл хотоһоо бидэндэ туһалжа байдаг Марина Юрьевна Белоусова Буряад Уласын Гулваа Вячеслав Наговицынэй гар табилгатай  Баярай бэшэгтэ хүртэжэ, магтаалай һайхан үгэнүүдээр баясуулаглаба."Мүнгэн тобшыемнай" буряад хэлэн дээрэ уншаха хүнүүд олон боложол байна. Манай сайт орожо уншадаг хүнүүд мянга гаран болоод байна. Яаба хээбэшье, эдэ олон зон буряадаараа уншана гэжэ hанахадаа, урма зориг досоомни түрэнэ, саашадаа энэ hонирхылыетнай алдахагүйн тyлөө ямар удхатай, юун тухай бэшээ hаа боломоор гээшэб гэжэ hанаата болоноб. Һанамжа дурадхалнуудаа бэшээ hаатнай намда тон ехэ туhа болохо hэн.

Интернет гэжэ энэ хии юумые шудалаад, ойлгодог болоод, хэрэглэжэ эхилһэнһээм хойшо гурбан жэл шахуу саг үнгэрбэ. Хаанашье хүрэтэр, хэнтэйшье танил болоод, скайп гэдэг хии юумээр бэе бэеэ хараад хөөрэлдэхэ, һонирхоһон мэдээсэлээ агшан зуура соо абаад уншаха аргатай, ямаршье жэгтэй һонин сагта ажаһууна гээшэбибди гэжэ би гайхажа, гайхалаа барадаггүйб. Фэйсбугэй сайтууд дээрэ ямар hонин мэдээсэл байдаг гээшэб: буряад, ород, монгол дуунууд, шүлэгүүд, видеоролигууд, түүхэ, домог, суута хүнүүдэй намтар, үхибүүдтэ зорюулагдаһан бэшэлгэнүүд, хоморой шухаг номууд, угай бэшэгүүд, юушье олоод һонирхохо арга боломжотойт. Иимэ интернет гэжэ hонин юумэн байдаг юм гэжэ олон улад зондо дамжуулха, зааха, hонирхуулха байгаа гэжэ hанадагби. Мyнөөдэр Наhатайшуулай hайндэр тэмдэглэжэ байхадаа, илангаяа наhатай хүнүүдтэ маани мэгзэм, дуратай дуугаа шагнажа байхыень заагаад yгөө hаа, тэдэнэр ямараар баярлахаб. Саг сахилгаан түргөөр урагшаа дабхина, энэ сагай эрилтэһээ алхамшье хожомдонгүй, үрьдилдэн, һонирхолоо алдангүй ябаха ёһотойбди. Yндэр наhатайшуул мyнөөдэрэй нарин технологи шудалаад, өөhэдынгөө мэдэхэ мэдэсэеэ залуушуулда хөөрэхэ, хубаалдаха, дамжуулха дуратай байгаа ёhотой. Хүн бүхэндэ хөөрэхэ hонин юумэн олдохол байха. Баян намтартай наhатайшуул олон ха юм.

Эртэ урда сагһаа буряад арад ямар түүхэтэй, соёл болбосоролтой, уран шүлэгтэй, дархан урлагтай, шажан мүргэлтэй, аман зохёолтой байгаа гээшэб, мүнөө ХХ1 зуун жэлэй 14-дэхи жэлдэ ерээд байһан буряад арад түмэнэй урда амин шухала ямар асуудал, ямар эрмэлзэл, ямар зорилго байна гээшэб гэжэ hанамжа бодолоо, hанал дурадхалаа хубаалдан хөөрэлдөө дэлгэебди гэжэ буряад арадай тулөө, буряад хэлэнэй тулөө hанаата болодог хүнүүдтэ ханданаб. Шүүмжэлхы үгэнүүд байгаа бол бүри һайн. Комментари бэшэжэ, харюутай байгыт даа, үгэ хүүрээ дуулгыт гэжэ гуйнаб.

Байгаалидаа,тойроод байһан уһа голдоо, хада ууладаа гамтайгаар хандаха гээшэ буряад хүнэй эльгэн соо байха. Эхэ эсэгымнай, элинсэг хулинсагаймнай модо хухалжа болохогүй, булаг уһаяа бузарлажа болохогүй, наһатайшуулаа хүндэлэгты гэжэ захиһан захяа заабари , ёhо заншал мүнөө болотор мартагдаагүй, сахигдажа байһан зандаа гэжэ залуушуулдаа энэ блог соо дамжуулха зорилго мүн урдаа табинхайб.

Арад зоной сэсэн мэргэн ухаан бодол, урин дулаан сэдьхэл, үндэр һайхан эрмэлзэл харуулһан арадай аман зохёолнууд бидэнэй дура буляадаг. Һүбэлгэн ухаатай, зориг түгэлдэр хүнүүд тухай бэшэһэн уран зохёолнууд бидэнэй талархал татадаг гээшэ. Уран зохёол, буряад шyлэг тухай, талаан бэлигтэй уран зохёолшодой намтар, тэдэнэй уран бyтээл тухай хөөрэлдөө үүдхэнэбди.

Хүн бүхэн түрэһэн эжытэй, түрэл хэлэтэй, түрэл арадтай гээшэ. Эжын үлгын дуунай гүнгэнөөн доро үндынэбди. Түрэлхи хэлэн үхибүүдые хүмүүжүүлхэ, өөдэнь үндылгэхэ, ажабайдал ойлгуулха, эрдэм бэлигтэй болгохо, түрэл арадайнгаа гүн гүнзэгы сэдьхэлтэй танилсуулха ушарта гол үүргэ дүүргэдэг. Түрэл буряад хэлэн дээрэ бүтээгдэһэн дуунуудай, үльгэр домогуудай, оньһон хошоо үгэнүүдэй, онтохонуудай, таабаринуудай, шэлэгүүдэй уран гоёые, шэмэ шүүһые, хэлэнэй баяниие мэдэрхэдээ, хүн бүхэн бага балшар наһанһаа буряад гээшэб гэһэн мэдэрэлтэй, буряад сэдьхэлтэй, урда холын сагһаа дамжан ерэһэн баян түүхэтэй буряад арадаараа омогорхолтой үндыхэ гэжэ найданаб. Түрэл хэлэеэ мэдэхэ, сэгнэхэ, шудалха эрмэлзэлтэй хүн түрэл арадайнгаа сэдьхэл ойлгожо, тоонто нютагтаа, уһа голдоо, Эхэ орондоо эльгэлэн дурлажа ябаха ха юм!

Түрэл буряад арад тyмэндээ туhатай байял, эхэ хэлэеэ хүгжөөхэ, баяжуулха хэрэгтэ хам оролсожо олоороо оролдоел, «Мүнгэн тобшо» сайтын  hонин удхатай болохын тyлөө намда  һанамжа, бдомжоео, магтаал, шүүмжэлэлээ бэшэжэ эльгээжэ  үгэ андалдаатай байгыт гэжэ Та бүгэдэниие уряалнаб!

Notice: Undefined index: vote-post-3766 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)