Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Эдээхэн багашуулhаа жэшээ абажа – буряад хэлэеэ yзэе!

Эдээхэн багашуулhаа жэшээ абажа – буряад хэлэеэ yзэе!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC05669
Хүүхэлдэйн театрай тайзан дээрэ Буряадай Республикын 24 hургуулинуудай театральна студинуудта наададаг үхибyyд октябриин 23-да «Зархайн шэдитэ үльгэрнүүд» гэhэн конкурсдо хабаадажа, эрхимэй эрхимүүдынь, шадамар бэлигтэйшүүлынь түрүүлжэ, шагнал хүндэлэлдэ, бэлэг сэлэгтэ хүртэбэ. Эдэмнай хэд бэгэхэдэ, Хэжэнгын (хүтэлбэрилэгшэ С.Шойдокова), Улаан-Yдын 54-дэхи (хүтэлбэрилэгшэ М.Бальжинимаев) hургуулинуудай, Улаан-Yдын Аэропортын 15-дахи хүүгэдэй «Солонго» сэсэрлигэй(хyтэлбэрилэгшэ Ханда Цыденова) хүбүүд ,басагад болоно. «Солонго» сэсэрлигэй үхибүүд ород арадай «Репкэ» гэжэ онтохо буряадаар шадамар бэрхээр наадажа харуулба. Театрта ерэhэн хүн зон тэдэниие hайхашаан, хѳѳршѳѳн, уяран хараба. Юуниинь hонин бэ гэхэдэ, ород тyрэл хэлэтэй жаахан yхибyyд буряадаар сээжэлдээд, торьдиhогүй бэрхээр, сэбэрээр, нэгэш алдуугүйгѳѳр наадахадань, гайхамаар байгаа hэн.
Улаан-Yдэ хотын Аэропорт микрорайондо 15-дахи «Солонго» гэhэн хʏʏгэдэй сэсэрлиг 2009 ондо нээгдээ hэн.Тус сэсэрлигые Буряад орондоо үнинэй мэдээжэ болоhон , бэрхэ хʏтэлбэрилэгшэ Альбина Николаевна Базарова ударидана.
Манай мэдэhээр, Аэропорт hууринда Буряад ороноймнай олон ʏндэhэ яhатан эбтэй hайханаар ажаhуудаг: буряадууд, ородууд, холын Дагестанhаа, Армениhээ, Киргизиhээ болон бусад нютагуудhаа ерэhэн зон. Тиин энээнhээ уламжалан туд сэсэрлигэй багшанар ɵɵрынгɵɵ ажалай тʏсэб зохёонхой. Эндэ хʏʏгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг ʏхибʏʏдтэ зорюулагдаhан олон проектнʏʏд бэелʏʏлэгдэhэн ба мʏнɵɵшье бэелʏʏлэгдэжэ байдаг.
Туд сэсэрлиг hуралсалай ба хʏмʏʏжʏʏлгын олон шэглэлээр ехэ ажал ябуулжа байдаг. Тэрэ зохёохы шэглэлнʏʏдэйнь гол зорилгонуудай нэгэн: «Тон бага наhанhаа оршон сагай ʏхибʏʏдые буряад, ород арадуудай тʏрэл хэлэеэ, эрхим ёhо заншалнуудаа, тʏʏхэеэ, hайн hайхан hургаалнуудаа мэдэхээр hургаха. Туд сэсэрлигтэ ганса өөрынгөө тʏрэл хэлэ бэшэ, харин Байгалай газарта ажаhуудаг олон ондоо ʏндэhэ яhатанай хэлэнʏʏдые, соёлые, тʏʏхые ʏзэлсэхэ, тэдэниие хʏндэлхэ гэhэн зорилготой юм».
Туд сэсэрлигэй коллектив «Мʏнгэн хонхонууд» гэhэн сэдэбые Буряадай гʏрэнэй хʏʏхэлдэйн «Yльгэр» театртай, Ивалгын дасантай бэелʏʏлhэн юм. Хʏʏхэлдэйн «Yльгэр» театрай ажалшад «Солонго» сэсэрлигтэ лекцинʏʏдые, мастер-классуудые, театрай долоон хоногые, хʏʏхэлдэйн фестивальнуудые ʏнгэргɵɵ. Yхибʏʏдтэ этюдʏʏдые, декорацинуудые, театральна маскануудые, костюмуудые, хʏʏхэлдэйнʏʏдые бэлдээ. Гадна ООО «Хʏрдэ «Иволгинский дацан» гэhэн эблэл сэсэрлигэй хʏʏгэдтэ, томошуулда ʏндэhэн хубсаhа, гоёолтонуудые, сувенирнуудые, шабараар, ʏйhɵɵр, модоор, тʏмэрɵɵр хэгдэhэн нааданхайнуудые хээ hэн.
Сэсэрлигэй багшанарай коллектив болон гэртэхин дидактическа, элдэб арадай наадануудай, национальна hайндэрнʏʏдэй сценаринуудые зохёожо, «Буряад hэеы гэр», «Будамшууда айлшалалга», «Чингисхаанай замаар», «Байгал – дэлхэйн эрдэни зэндэмэни», «Yндэhэн хубсаhанай музей-театр» гэhэн мини-музейнʏʏдые байгуулаа hэн. Тиин Буряад орон, тэрэнэй байгаали тухай фильмнуудые, пособинуудые, слайднуудые, презентацинуудые, видеотекэ, аудиотекэ, рекламын ролигуудые тэдэ байгуулаа.
Гадна сэсэрлигэй коллектив «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн проект хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнүүдые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые 3-4 жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдтэ ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратай юм. Хʏмʏʏжʏʏлэгшэд тʏрэлхидтэй хамта эдэ hайндэрнʏʏдтэ зорюулhан ʏхибʏʏдэй гараараа хэhэн, зураhан бʏтээлнʏʏдэй гоё hайхан ʏзэсхэлэн бэлдэдэг.
Туд сэсэрлигэй ʏхибʏʏдтэ ʏйhɵɵр хайшан гэжэ бʏтээлнʏʏдые хэхэб гэжэ Буряад ороноймнай мэдээжэ багша Валерий Дашиевич Цыбиков заадаг юм. Тиин ʏхибʏʏдэй «мелка моторика» ехээр хʏгжэдэг гэжэ мэдээжэ. Энэ хадаа ʏхибʏʏнэй хадуун абасада, ухаан бодолдо, ухаандаа оруулалгада, хэлэндэ болон бусад хүмүүжүүлгэдэ ехэ нʏлɵɵ ʏгэдэг. Υхибʏʏд иимэ ажалнуудые хэхэдээ, ехэтэ баярладагынь гайхалгʏй: эжы абадаа ʏйhɵɵр бʏтээгдэhэн сувенирнүүдые бэлэглэжэ, ехэтэ гайхуулдаг заншалтай.
Гадна тʏрэлхид конкурсдо ʏхибʏʏдээ hайханаар, гоёор хубсалуулжа, мʏрысөөнэй даабаринуудые ехээр оролдожо бэлдэдэг юм. Энэ жэл ʏнгэргэгдэhэн hайндэрнʏʏдтэ сэсэрлигэй ʏхибʏʏд буряад, ород, армян арадуудай дуунуудые абьяастайгаар, зохидхоноор дуулаа, хатарнуудые уян нугархайгаар хатараа.
Хэнэйшье мэдэhээр, сэсэрлигтэ хʏдэлдэг хʏн бʏхэн аргагʏй харюусалгатай ажалтай. Эндэ ɵɵрынгɵɵ ажалдаа дуратай, абьяастай бэрхэ багшанар, хʏмʏʏжʏʏлэгшэд, ажалшад, эдеэ бэлдэгшэд хʏдэлдэг юм. Тиимэл хадань, тэдэнэй хүмүүжэмэлнүүд «Зархайн шэдитэ үльгэрнүүд» гэжэ республиканска конкурсдо илалта туйлаа ха юм.
Yхибүүдые hонирхуулжа шадахада, тэдэнэр дуратайгаар буряад хэлэ үзэнэ, заажа үгэхэдэ юушье hуража шадана, буряад хэлэ yзэхэ дурагyй үхибүүн yгы байна гэжэ тобшолол хэнэбди.
«Репкэ» гэжэ онтохо буряад хэлэн дээрэ наадажа шадаhан хүүгэдэй сэсэрлигэй эдэ үхибyyдhээ үндэр зиндаатай ноёд сайд, засаг дарганар, арадай депутадууд жэшээ абаа hаань болохол байгаа гэжэ hананаб.

Notice: Undefined index: vote-post-3730 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)