Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Бэлигтэй хyбyyдые элирyyлнэ

Бэлигтэй хyбyyдые элирyyлнэ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC04549Эдэ yдэрнyyдтэ Буряад Уласдамнай буряад хэлэнэй габшагай hара боложо байна. Хаа-хаанагyй буряад хэлэндэ зорюулагдаhан концертнyyд, конкурснууд, уулзалганууд болоно. Энэмнай тон ехэ hайшаалтай. Нэгэ hараар бэшэ yдэр бyри, хододоо буряад хэлээрээ хоорэлдэжэ, анхаржа, тyрэл хэлэеэ боомэйлэн хайрлажа бултадаа байгаа hаамнай ямар гайхамшаг гоё байхаб!

Октябриин 3-да Буряад драмын театр соо хyн зон олоороо ерэнхэй, yндэhэн буряад хубсаhатай хyбyyд басагад театраар дyyрэн сугларанхай байба. Эдэнэр «Эдир Будамшуутай» уулзахаяа ерээ ха юм.

Михаил Гомбоевич Елбонов арбан жэлэй саада тээ Хурумхаанай аймагай Гаарга нютагтаа анха тyрyyшынгээ «Эдир Будамшуу» гэhэн театральна конкурс эхилhэн юм.

Эдээхэн арбан жэл соо олон хyбyyдyyд шагналда хyртэhэн, урмашуулагдаhан гээшэ. Тyрyy hуури эзэлээшьегyй hаа, эдэнэр ооhэдтоо ямар ехэ хyмyyжyyлгын ульhа охи абана гээшэб. Заримашуул наhанай мэргэжэл шэлэжэ абана ха юм. Михаил Гомбоевич Елбонов  буряад хyбyyдтээ  оорынгоо абьяас бэлигэй дээжэhээ  салгидуулан сасажа хубаалдажа байхадань ямар буянтай ажал хэнэб даа, yшоо олон жэлдэ сарюун дорюун ябахань болтогой гэжэ зальбаранаб.

Шабинарынь Булад Самбилов Санкт-Пеербургын дээдэ hургуули дyyргээд, буряад драмын театрта артистаар хyдэлжэ байна, харин Ринчин Турлаков Хyyхэлдэйн театрта амжалтатай ажаллана, хоёр хyбyyдyyд Владивостогой Искусствын академидэ hурана, yшоо хоёрынь Искусствын колледж дyyргэбэ.  Михаил Елбоновой талаан бэлигээрээ хубаалдаhан yрэ yндэhэлжэ,  урган бодожо, мэдээжэ боложо байна гээшэ.  Баяншье, ноёншье хyнyyд буряад арадтаа yнэхоороо туhалха аргатай аад, гараа хабсараад, тиимэ ажал хэхэ байгаа, иимэ хэрэг бyтээхэ байгаа гээд миин хооh амаараа дуугараад байдаг заримашуул байгаа ааб даа.  Михаил Елбонов  yнэн зyрхэнhоо оролдожо, «Эдир Будамшуу» конкурс Улас хоорондын болгоо, Монголhоо, Yбэр-Монголhоо, Агын тойрогhоо, Эрхуугэй можоhоо хyбyyдyyд талаан туршахаяа ерэнэ ха юм.  Ямар сэгнэшэгyй ехэ ажал ябуулна гээшэб!

Байгал далайн эрьедэ Елбоновтоной бyлэ энэ зун этно-лагерь байгуулhан юм. Тэндэ hургуули гараhан хyбyyдынь эрхим амжалтатай. Энэ жэлэй конкурсдо тайзан дээрэ гаража ямар шадабаритай болоhоноо харуулба.

Арбадахи «Эдир Будамшуу» конкурсда хэдyyд илаба гээшэб?  Тyнхэнэй Тоорын дунда hургуулиин hурагша Амгалан Янданов «Океан» ошохо путевкоор, Эрхуу можын Yбэсын hургуулиин Николай Хамгушкеев, мyн Монголhоо ерэhэн бэлигтэй hурагша Мyгэнсyх гэгшэд 3-дахи шатын дипломоор, 2,5 мянган тyхэриг мyнгэн шангаар,  Барас Дайндаров (Бэшyyр), Хитадhаа ерэhэн Хyсэл хyбyyн 2-хи hуурида гаража, 3,5 мянган тyхэриг мyнгэн бэлэгээр шагнагдаба.  Монголhоо ерэhэн Сухбат, Закаменск хотын hурагша,  ород yндэстэн Никита Спицын гэгшэд  1-хи шатын дипломдо, 5-5 мянган  тyхэриг мyнгэн шанда хyртэбэ.

Агын тойрогой Амидхаашын hургуулиин Баясхалан Базаржапов Гран при шанда, 15 мянган тyхэриг мyнгэн бэлэгтэ хyртэжэ, нютагаархинаа баярлуулба.

«Бэлигтэй хyбyyдые элирyyлхэ, дэмжэхэ хэрэгээ мyноо дээрээ дyроо дээрээ байгаа хадаа саашань yргэлжэлyyлхэ хyсэлтэйб» гэжэ Россиин арадай артист Михаил Гомбоевич Елбонов хэлээд,  Гала концертынгээ тyгэсхэлдэ суута Будамшуугайнгаа дуу шабинартаяа суг хамта омог дорюунаар, этигэл найдалтайгаар дуулана hэн.

 

 

Notice: Undefined index: vote-post-3708 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)