МОНГОЛ ЗУРАГАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC03992Һаяхана Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай музей соо аха, дүү монгол арадаа эрхимээр түлөөлһэн уран бэлигтэн - ялас гэмэ хурса бэлигтэй уран зураашад, өөрын онсо өөрсэ илгаатай, талаан абьяастай уран зураашад Дорлиг Жадамба, Гомбожавай Болдбаяр хоёрой "Тоонто нютагни" гэжэ нэрэтэй үзэсхэлэн баярай оршон байдалда нээгдэһэн байна. Музейн директор, искусство шэнжэлэлгын эрдэмэй кандидат Татьяна Бороноева,  Россиин габьяата уран зурааша Бальжинима Доржиев, монгол уран зураашадай түрэлхид баярай, амаршалгын дулаахан үгэнүүдые хэлэбэ.

Дорлиг Жадамбын зурагууд урданай монгол маягаар зураатай, гэбэшье эдэ зурагууд соонь өөр өөрын абари зантай, хүсэл бодолтой, зүрхэтэй, хүсэ шадалтай геройнууд булта энэ бэеэрээ тэмсэхээ, мориёо унаад гүйлгэлдэхөө, бэе бэетэеэ хабаяа туршалсахаа байһан мэтээр булта онсогой хүдэлсэтэй, Удха түгэлдэрөөр, нюдэндэ уринаар зурагдаһан зурагуудыень хүн зон һонирхон хараба.

Гомбожавай Болдбаярай зурагууд гүн удхатай, дабтагдашагүй маягтай линогравюрын хүдэлмэринүүдынь Зүүн зүгэй онол аргануудһаа гадуур Европын зурагай һургуулиин үрэ нүлөө шэнгээһэн гэжэ тэмдэглэмээр. Байгаалиин бүхы юумэн амилха амитай, хараха нюдэтэй үргэхэ һүр һүлдэтэй гэжэ харуулһан бэлигтэй уран зураашын харабтар, сагаабтар үнгэтэө гү, али үгы гэбэл, нюдэ баярлуулма, нарандал адли шара үнгэтэй бүтээлнүүд дэлхэй дээрэ адли тэнсэдэг, тэмсэдэг муу, һайнай болон хара, сагаанай зүришэлдөөе гүн ухаанай удхатайгаар элирхэйлнэ гэжэ тэмдэглэмээр.

Буряад Уласда уран зурагаа асаржа байхатнай болтогой гээд юрөөл табиябди!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)