Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 БАГШЫН АЖАЛ ХҮМҮҮЖҮҮЛХЫ ҮҮРГЭТЭЙ

БАГШЫН АЖАЛ ХҮМҮҮЖҮҮЛХЫ ҮҮРГЭТЭЙ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC02083Минии бодомжолходо буряад хэлэ шудалалгада мүнөө сагай эрилтээр элдэб шэнэ арга хэрэгсэлнүүдые хэрэглэхэ ёһотойбди, үхибүүд мүнөө сагта интернет, ноутбук хэрэглэнэ, тэдэнэй дуратай, тэдээндэ таараһан зэмсэг дээрэнь буряад онтохонуудые, дуунуудые, шүлэгүүдые һонирхомоор,богонихоноор интернедтэ табиха ажал хэхэ, үхибүүдтэ буряад хэлэ мэдэхэ байхада хүндэтэй гээшэ, хожом хойно ажабайдалдатнай  хэрэгтэй болохо гэһэн мэдэрэлтэй хүмүүжүүлхэ байгаабди гээд һанамжатайб. Нютагай аялгаар гайхангүй хөөрэлдэхэ, нютагай зарим үгэнүүдые хэлэжэ, заншалта хори хэлые баяжуулхаар гээшэ. Бидэнэй өөһэдөө оролдоогүй һаамнай, ямаршье томо ноён, дээдын засаг түрэ буряад хэлыемнай һэргээжэрхихэ бэшэ ха юм даа. Багшанар ба түрэлхидһөө, бидэнэрһээ  ехэ юумэн дулдыдана. Бидэ үхибүүдтээ һайниие хүсэбэл, бүлэ соогоо заабол буряадаар хөөрэлдэхэ, үхибүүдтээ буряад хэлэ зааха,шада-яда хэлэхэдэнь өөгшөөхэ ёһотойбди.  Томо болоод тэдэнэр “юундэ һургаагүйбтэ” гэжэ асуужа болохо бшуу, саг ондоо боложо байна, буряад хэлэн залуушуулда хүндэтэй боложо байна, аша зээнэрээ түрэлхи хэлэеэ  мэдэдэгээр хүмүүжүүлээ һаамнай тэдэнэр ухаа ороходоо манда баярые хүргэхэл даа.

Багша зомнай тусгаар онсо ондоо, хүмүүжүүлхы үүргэтэй хүнүүд шуу. Хүмүүжэл гэжэ үгэмнай үлгы соохи нарай нялхые хүмүүн болгожэ үндылгэхэ гэһэн удхатай ха юм даа…

Багша зомнай тусгаар онсо ондоо, хүмүүжүүлхы үүргэтэй  хүнүүд ха юм даа. Хүмүүжэл гэжэ үгэмнай үлгы соохи нарай нялхые хүмүүн болгожэ үндылгэхэ гэһэн удхатай ха юм даа…

Notice: Undefined index: vote-post-3466 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)