Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 УГ ГАРБАЛАЙ БЭШЭГҮҮД

УГ ГАРБАЛАЙ БЭШЭГҮҮД

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC01714Уг удамаа, түрэл түхэмөө һуралсаха, асуулсаха заншал буряад арадта үни холын сагһаа байгаа юм. Буряад нютаг бүхэндэ урданһаа хойшо угай бэшэг бэшэгдэжэ, хадагалагдадаг байһан гээшэ.
Энэмнай манай түүхэ намтарай үнэн үндэһэн, нангин хэрэг гээшэ. Алидбта, алид бэлэйт,ямар угайбши, эсэгэшни хэн бэ, нагасашни хэн бэ гэхэ мэтээр асуулсаха заншалай удха ехэл гүнзэгы. Шуһаяа холисолдуулхагүй гэһэн сэсэн мэргэн заншал байгаа ха юм.
Мүнөө сагта буряад залуушуул хаанахи нютагай гээшэбиб, аба эжымни, үбгэ абамни, хүгшэн эжымни ямар яһанай, ямар отогой байгаа гээшэб гээд һонирходог, һурагшалдаг боложо байна. Монгол оронһоо олон зон асуунал даа. Теэд тэдэнэр ямар отогой байһанааш мэдэнэгүй, иргээнэй дайнай үедэ үбгэн абынгаа ямар нютагһаа зөөжэ ошоһыень мэдэхэгүй байхадань, һурагшалхань хэсүү байна шуу. Харин эндэ Орос гүрэндэ байһан угай бэшэгүүд соо нэрэнүүдэй хажууда Монгол зөөһэн гээд угай һарбаалжан таһалдашаһан байдаг. Монголдо түрэлтэйбди гэжэ хэлэхэнь аймшагтай байһан саг үнгэрөө. Мүнөө алишье гүрэндэ арадшалгын болоод байхада, хүн уг унгияа асуухаяа айхаяа болёод байна гээшэ. Энэмнай тон һайшаалтай саг ерээд байна. Уг гарбалаа мэдэхэ хүнүүд угайнгаа һарбаалжан «Мүнгэн тобшодо» эльгээгты, уг гарбал тухайгаа мэдээсэл бэшэгты. Далайда дуһал нэмэри болохо. ДОРЖО  БАНЗАРОВАЙ УГАЙ БЭШЭГҺЭЭ Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржи Банзаров хамниган угай байһан юм. 1822 оной март  һарада Зэдын аймагай Үшөөтэ нютагта табангууд отогой Пятын Банзарайда Доржо хүбүүн түрэбэ. ТАБАНГУУД Батан Отогол - -Галсан Дардай Араднай -- Доржо---Базар--Пята--Банзар--Доржо (1822) Харагшан --Бадма--Зангуу--Бүүбэй --Даша--Доржо -- Сойжид -- Будажаб --Санжи -- Иринчин --Дая Угай бэшэг данса хүтэлжэ, хойто үеынхидтөө үлөөхэ гээшэ тон шухала.  Хүн бүхэн ураг  түрэлөө һайн мэдэхэ ёһотой. Булагаа шэргээһэн нютаг - нютаг бэшэ, угаа алдаһан хүн - хүн бэшэ.

Notice: Undefined index: vote-post-3421 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)