МИНИИ НАГАСА АБА


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00965Һаяхан нара хараhан «Минии Буряад» сэтгүүл hонирхожо харан гэhээм, Балданай Цыдендоржо нагаса абамни Цынгедоржо хүбүүнтэеэ 1930 гаран ондо буулгаатай гэрэл зурагынь хаража тон ехээр баярлабаб. Энэ сэтгүүлэй ажалшадта амжалтатай хүдэлхыень хүсэнэб. Агын тойрогой Шулуутай нютагай улаалзай хүбдүүд омогой Балданай Цыдендоржо Шанграбай Цырегма хоёр айл бүлэ боложо түбхинөөд, Улаан хадынгаа эбэртэ амгалан тайбан ажаhуужа, Цыбжит, Цынгедоржо, Максар гээд гурбан үхибүүдээ эрхэ тангилаар үндылгэжэ, ажалша бэрхээр hургажа, гай тодхоргуй, үхэр малаа үдхэжэ, үнсын байдалтай ажаhуудаг байгаа hэн ха. Цыдендоржо нагаса аба ирагуу гоёор дуу дууладаг, лимбэ дээрэ наададаг, мүнгэшэ дархан гэжэ суурхаhан, гартаа дүйтэй, алтаар, мүнгөөр эхэнэрэй шэмэглэл дархалдаг, эрэшүүлдэ уран гоёор мүнгэн хутага дархалдаг, баяшуулай гоёмсог басагад бэреэдтэ шүдэндэнь алтаар гоёолто дархалжархидаг байhан гээд дүү басаганиинь Балданова Жалма абгай хөөрэдэг hэн. Хамалган хашалганай жэлнүүдтэ нагаса абамнай ангиин дайсан гэжэ хардуулаад, 1937 оной намар тушаагдажа, түрмэлөө hэн ха. Хоёр сагдаанар ерээд туужа абаашахадань, нагаса абамнай «Цырегма, хүүгэдөө hайнаар хараарай” гээд хашхараа hэн гээд минии эжы хөөрэдэг бэлэй. Нагаса эжымнай 90 гаратайдаа наhа бараа hэн. «Цыдендоржо гээ хэзээ, хаана наhа бараа хабдаа,хэдытэй болотороо амиды ябаа хаб даа» гээд ходол дурсажа байгша бэлэй. Сагай hайн болоходо hурагшалхадамнай «1938 оной февралиин 1-дэ Шэтэ хотодо буудуулаа. Хэрэгынь сагааруулагдаа» гэhэн тамгатай саарhан ерээ hэн. Тиимэл хатуу шэрүүн саг байгаал даа.

Цынгедоржо Цыдендоржиев, минии наран шэнги нагасамни Эсэгын дайнда дайшалхы габьяатай ябаhан юм. Олон орден медальтай амиды мэндэ дайнhаа бусаа hэн. Цыдендоржын Цынгедоржын уг залгамжалуулжа, Цыдендоржиев Тугжи нагасын  Цырен, Тумэн Батор хүбүүдүүд  Ага нютагтаа ажана амгалан ажаhуужа байдаг юм. 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Минии ойлгоходо дээрэhээ нютагай ноёодто хэдыб даа мянган хуниие "ангиин дайсан" гэжэ турмэлхэ еhотойт гэhэн тусэб угэжэ зобоодог байгаал даа. Тэрэниие дуургээгуй hаа оорыешни хааха болоно. Муноошье бухы юумэн дээдэ засагай ноёдhоо болохо. Тэдэнэй бага яhатанай хэлэн, соёлой хугжэлтэдэ шангахан анхарал хандуулаагуй hаа хари гурэнэй тагнуулшад энээн дээрэ бэлээр буhалгаа уусхэхэдоо болохо бшуу гэжэ hанагшаб.