Минии Буряад


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00966Хүндэтэ нүхэдүүд!

Буряад арад түмэндэ зорюулагдаһан "Минии Буряад" гэһэн һонин удхатай, гоёор шэмэглээтэй сэтгүүл хэблэгдэжэ эхилбэ.Түрүүшын дугаарай гаршаг:"Нари задалжа найрлая!", "Даага дэллээн", "Ехэ нүүдэл", "Эзэн Чингисэй Эхэ нютагаар", "Алхаха,гэшхэхэмнишье - буряад", "Үндэр оройтой малгайдашни", "Шог зугаа" . Уншагшадтаа хандахадаа,  сэтгүүлэй ахамад редакторай орлогшо Даши-Доржо Болотов иигэжэ бэшэнэ: "Минии Буряад". Минии... Иигэжэ Буряадаа энхэрэн өөгшөөжэ, эдэ үгэнүүдые сэтгүүлэйнгээ гаршаг болгон гаргахадаа, буряад яһанай хүн бүхэн арадайнгаа түүхэ, хэлэ, соёл минии өөрымни, түрэлхиимни гэжэ һанажа, хэлэжэ, мүн эгээл шухалань тэдэнэйнгээ түлөө харюусалгатайгаа ойлгожо, мэдэржэ ябаһай гэһэн хүсэл элирхэйлнэбди. Буряадые бусад яһатанһаа онсолжо гаргаха бултандамнай хабаатай олон шэнжэ бии. Гэхэ зуура хүн бүхэн соомнай һуугаа Буряад баһал ондо ондоо. Минии Буряад танайхиһаал илгаатайл байха. Тиимэһээ, эрхим хүндэтэ уншагшаднай, булта гартаа гуурһа, биирэшье баряад,  Буряадайнгаа дүрэ хүрэг зуража, үрдилдөөтэй үймөөтэй энэ үедэ зол жаргалайнгаа түлөө зориг түгэс урагшаа дабшая! "Минии Буряад" сэтгүүлэй үүдэн нээлтэтэй!"  Энэ хандалгыень анхаржа, һонин һорьмойгоо, жэгтэй ушарал тухай, мүнөө сагай ажамидарал тухай һанамжа дэмжэлгэеэ бэшэгты.

Нэн түрүүн худалдажа абаад,  уншыт даа! Ухаан бодолдоо, сээжэ сэдьхэлдээ олдошогүй олзо олохол байхат!

Хандаха сахим хаяг(электронный адрес)

https://www.facebook.com/minii.bur

Улаан-Үдэдэ: Каландарашвилиин нэр. гудамжа, 23, Хэблэлэй Байшан,

Агын Дүүмэдэ иимэ хаягаар "Минии Буряад" журнал наймаада байна:

Торговый центр "Агинский". Бутик №6 (2 этаж). Ул. Комсомольская, 27. 8-914-461-6181 - Арюна.
Миин150 түхэригтэ.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)