АБАРАГША МААНИ МАГТААЛ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00962Хорин хоер жэлэй саада тээ манай бүлэдэ абаралай
бэлгэ тэмдэг болоһон “Буряад Үнэн” сониной 
шарлашаһан хуудаһа, оло дахин уншаһанһаа боложо 
зарим үгэнь харагданашгүй даа, Галина Хандуевна 
Дашеевагай толилолготой “Үнэнөө” өөртэнь асарбаб. 
Тэрэ үедэ (сагта) үен-үен дээрээ түрэһэн Володи 
Бальжинима хоер хүбүүднай хүндөөр хоюулан 
үбшэлөөд, Володиин ямар үбэшөөр үбэдэһэниие
аргашад тон зүб таажа мэдэхэшьегүй, түрэһөөр арба
хоноод байһан Бальжинимамнай хадхаляаташоо,
жара гара настайдаа түрэһэн нялха үриин зулай
үнсэхэ хуби талаантай үбгэжөөлни айшанхай , бидэ
хоер хүбүүдэйнгээ ами наһанай түлөө тэмсэжэ
байхадамнай, харанхы манан соо тэмтэржэ
түгэншэлжэ ябахадамнай, зулын туяа бадарһандал
(алтаар сасарһандал) , таба дугаар Далай ламын
зохёоһон “Эжын зальбарал”, “Эхын магтаал” “Буряад
Үнэнэй” нюурта толилогдоод, нүхэрни үдэр һүнигүй
гэхээр унша уншаһаар байтарнь, аргашанай бэлигүүн
нюдэн нээгдэнэ ха яа, тэнгэриин бурхад харалсана
гээшэ аабза, хүбүүднай эдэгэжэ һайн болоо бэлэй. Хүн
зондо хэрэгтэй магтаалнуудые “Байгал” сэтгүүлдээ
олоной анхаралда толилыт гэһэн гуйлтыемни
бэелүүлһэндэнь, Галина Хандуевна Дашеевада
баярые хүргэнэбди.
Батын Галсан Бальжинимын Намжилма хоёр.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)