Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Агын тойрогой Ушарбайн һургуулиин ойн баярые угтуулан ТҮРҮҮШЫН БАГШАНАР

Агын тойрогой Ушарбайн һургуулиин ойн баярые угтуулан ТҮРҮҮШЫН БАГШАНАР

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

402315_253699784698891_324338308_nАрбан зургаан арбагар жаахан хүүгэдүүд 1953 оной сентябриин 1-дэ Ушарбайн эхин һургуулида ном һударта һурахаяа ерээ бэлэйбди. Эдэ хэд бэ гэхэдэ: Батодалаев Бадма, Будажапов Дугар, Бабуцынгуева Люба, Шагдаров Пурбэ, Шагдаров Дашинима, Мижитова Мэдэгма, Бальжинимаева Сэмжидма, Бальжинимаева Намжилма, Цыбегмитов Чернин, Бабуцынгуева Ешин, Рыгзынова Дулмажаб, Долсонов Болод, Даширабданов Бата, Долсонова Сэжидма, Дармаев Чимитдоржи, Дашинимаев Ханда, Воробьев гэжэ ород хүбүүн, иимэл хүнүүд байгаабди.

Дайнай һүүлээрхи 1946 ондо түрэһэн бидэнэрэй олон байхадамнай, нютагаархимнай уяран байгаа гээшэ һэн ха. Бэлэдхэлэй класста бидэниие минии аба – Нанзатов Бальжинима Нанзатович багша үзэгтэ оруулаа һэн.

Үбэлэй жабартай нэгэ үглөөгүүрые элихэн һанадагби.

Абамнай томо гэгшын мүр гаргаад саб сагаан саһан хүнгэрэг дээгүүр мүр гаргажа алхална, Сэмжидма бидэ хоёр хойноһоонь, мүр дахаад һахай һалаг гүйлдэнэбди. Абамни багшынгаа ажалда яаража ябаһан, эрьелдээд тэсэбэритэй хүлеэдэгынь үсэгэлдэр шэнги нюдэндэмни. Абынгаа зааһан заабаряар, һургаһан һургааляар, дахуулһан мүрөөрнь дагажа, мүнөөш болотор нэрыень нэрлүүлжэ ябанаб даа. Манай аба өөрөө ном уншаха дуратай, тиимэһээ бидэниие номдо дуратайгаар һургаһан юм. Агууехэ Александр Пушкинэй шүлэг сээжэлдүүлээ, нэгэл бадаг һананаб:

Агуу Россиин аажамаар

Һураг суумни тарахал,

Али бүхы хэлэн дээр

Алдар нэрыем дурдахал...

Энхэ бодолойнгоо эрмэлзэл

Эсэгэ орондоо сүм зорюулая!

Эгээн дуратайгаар һанадаг түрүүшымни багша – Валентина Дашиевна Дашиева. Ород хэлэ бидэндэ тоб байса зааһан юм. Түни түбшэн зантай, энеэбхилһэн урин шарайтай, хоёр гүрэлөө гэзэгэтэй, сэбэрхэн, залуухан багша манай Ушарбай ерээ һэн. Хэшээлнүүдээ зохёохы удхатайгаар, хүмүүжүүлхы үүргэтэйгээр  үнгэргэдэг һэн. Ород арадай оюун сэдьхэлэй дээжэ шэмэг, гайхамшаг ехэ омогорхол Александр Пушкинэй шүлэгүүдые сээжээр мэдэдэг, уран гоёор уншадаг һэн.  Багшамнай бидэниие уран зохёолдо дуратайгаар һургаа һэн.

Гүлмэр заахан үхибүүдтэ эрдэм ном зааха, хүн болгожо хүмүүжүүлхэ гэһэн үүргэтэй багшын ажал хүндэтэйшье, харюусалгатайшье, хүн бүхэн багша боложо шадахагүй, эдэмнай онсо ондоо зон гээшэ гэжэ һанадагби.

Ушарбайн һургуулиин һурагшадые, багшанарые, нютагаархинаа ойн баяраар амаршалнаб!

 

Notice: Undefined index: vote-post-3313 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)