Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 “АЛТАН ТУЯАГАЙ” ГЭРЭЛ ТОЛОРНО…

“АЛТАН ТУЯАГАЙ” ГЭРЭЛ ТОЛОРНО…

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00409«Алтан туяа» гэжэ уран һайханай жэшээтэ хатарай коллектив байгуулагдаһаар 20 жэлэйнгээ ой байгша оной майн 16-да тэмдэглэбэ. Баир Евгения Жамсоевтон хори гаран жэлдэ арад түмэндөө абьяас бэлигэйнгээ дээжэ үргэжэ, уран урлагай алтан туяа үхибүүн бүхэнэй зулай дээрэ тудуулжа, хүгжэмдэ, гоё һайханда дуратайгаар хүүгэдые хүмүүжүүлжэ, харюусалгатайшье, хүндэтэйшье ажал хэжэ ябана гээшэ. Гурбан ондо ондоо наһанай үхибүүд тайзан дээрэ гаража бэлиг шадабарияа харуулба. Арбагар жааханууд эдир хатаршад оролдосотойгоор, ордоһотойгоор, хүгжэм доро хүнгэхэнөөр хатархадань, хөөрьшөөнгүй байхын аргагүй байгаа. Иимэ жаахан хүнүүдые яагаад һургадаг юм ааб даа гэжэ гайхамааршье, омогорхомооршье байгаа һэн.

-Үхибүүн бүхэн талаан бэлигтэй байдаг юм. Тэрэ бэлигыень саг соохоно элирүүлээд, һэреэгээд, заагаад үгэбэл, тэдэнэр юушье хэжэ шадаха. Аргадаха сагтань аргадаад, эрилтэ табиха сагта шангаханаар хөөрэлдөөд, ойлгуулжа дүмүүхэнээр хандахадаш, үхибүүд бүхы юумэ бултынь ойлгоод, бултые шадаад, бүри бэрхээр,бүри нугархайгаар хатардаг болодог. Тэдэнэйш нюдэдынь бүри ялалзажа байха даа!-гээд “Алтан туяа” хатарай коллективэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Евгения Буянтуевна Жамсоева хөөрэнэ.

Шабинарайнгаа найдал дүүрэн нюдэдые харахадаа, Евгения Буянтуевна өөрынгөө бага наһаяа һанаандаа оруулдаг. Хатаржа һураха эгээн ехэ хүсэлтэй байгаа. Зүүдэн соогоо хатаржа байнаб гэжэ зүүдэлдэг байгаа. Долоотой байхадань, Улаан-Үдын хатарай һургуулида абаха гэжэ комисси шэлэжэ абаа бэлэй, теэд аба эжы хоёрынь басагаяа аяар холо эльгээхэеэ зүрхэ алдаад, дан жаахан байна гэжэ хайрлаад табяагүй һэн. Һургуулида хатарай кружогто хатарай түрүүшын алхам хэһэн, Зүүн-Сибириин соёлой институдтэ һуралсажа дүүргээд, Ленинградта һуралсалаа үргэлжэлүүлһэн байна. Санкт-Петербургын тэнгэри доро Баир Цыденбалович наһанайнгаа хани нүхэртэй уулзаха хуби заяатай байгаа. Агууехэ хатарта дурлал тэдэ хоёрые нэгэдүүлжэ, тэрэ гэһээр суг хамта хоюулан уран бэлигэй үндэр орьёл өөдэ дабшажал, дабшажал ябана...

“Алтан туяа” 1994 ондо Хурумхаанай лицей-интернадай (мүнөө нэгэдэхи дунда һургуули) дэргэдэ байгуулагдаа һэн. Эхилхэдээ заахан коллектив байһан һаа, мүнөө ансамбльда 85 гаран эдир хатаршад һуралсана. Эдир хатаршадай хатардаг зуу гаран бүтээлнүүд буряад ёохорһоо эхилээд, ород танцанууд, дэлхэйн олон арадуудай хатарнууд тус-тустаа ондо ондоонууд байдаг, Жамсоевтон хатар бүхэниие  урлан зохёожо,  хүгжэм тааруулжа, хубсаһа, шэмэглэл өөһэдөө оёжо, мүлин урлажа табидаг гуримтай юм. 1996 ондо “Алтан туяа” ансамбль “Уран һайханай жэшээтэ коллектив” гэжэ хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө һэн. Эдэ жэлнүүдтэ ансамбль элдэб олон конкурснуудта илалта туйлажа, республика соогоо суутай болоо бэлэй.

Баир Цыденбалович Ага нютаг тоонтотой, тиигэбэшье Хурамхаан нютагта инаг нүхэртэеэ дуратай ажалда суг хүдэлжэ, жаргалаа олооб гээд хэлэдэг юм. Хурамхаанай арад зон тэрэниие хүндэлдэг, хүбүүд басагад багшадаа угаа дуратай юм. Жамсоевтон шэнэ хатар зохёожо байхадаа, хаа-яа уран урлагай талаар арсалдаан болон алдадаг, гэбэшье ехэнхидээ нэгэ һаналтай, зохёохы нэгэ ажалтай байхадаа, хатарай шэнэ алхадал һанаад гү, али шэнэ бодомжоео сог залитай хатараар шабинартаа харуулхадань, тэдэнь эльгэ зүрхээрээ дэмжэжэ, хүхилдэжэ байдаг лэ.

Баир Жамсоев “Баргажан Түхэм” гэжэ хубсаһанай модын театр байгуулаад, “Чингис хаанай үри һадаһад” гэһэн коллекцинь Олон улсын “Алтаргана” нааданда”,  “Монгол туургатанай хубсаһан” гэһэн хамтаралай тусхай шагналда хүртэһэн байна. “Арюухан далай, алдарта Байгалдаа мүргэнэб” гэһэн коллекцииень ойн баярта ерэһэн  айлшад хужарлан хараба. Хубсаһанай коллекци харахадаа, ямар нарин нягтаар, онсогой ондоохоноор, уран гоёор бүтээгдэһэн гээшэб гэжэ зохидшоон, һайхашаан, гоёшоожо хараабди.

Буряадай Республикын соёлой габьяата ажалшад Баир Евгения Жамсоевтон үхибүүдые уран гоёдо дуратайгаар хүмүүжүүлжэ, хүнүүдэй сээжэ сэдьхэлдэ сэсэг тарижа, үрэ зүрхэндэнь зула бадараажа, соёл гэгээрэлэй буянтай ажал бүтээжэ ябанад. “Алтан туяа” гэрэлээ толоруулжа, аза талаантай, амжалта түгэс байхань болтогой!

Notice: Undefined index: vote-post-3296 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Одоо л гоёхоноор бэшэнэлтэ, Намжалма Нанзатовнамни Ехэ амжалта хүсэнэм даа