Тэнгэриин бэшэг


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

 

DSCF5086DSCF5089Эрдэм бэлигэй үндэһэн Монгол бэшэг,
Эзэн Чингисэй баталһан Тэнгэриин хэшэг!
Улад Буряадай дээдын бахархал – омог,
Урда сагһаа дамжан ерэһэн Ехэ бэлэг!

Хуушан монгол бэшэгэй уран бэшээшэдэй каллиграфиин үзэсхэлэн Буряад орондомнай эгээл түрүүшынхиеэ дэлгээгдээ.  Мартын 24-hоо 27 болотор Буряадай түүхын музей соо болоhон үзэсхэлэн хужарлан үзэhэн  тухайгаа  та олондо hуулдэ хоорэхэб. Нанзадай Бальжинима абынгаа  нэрэ обог, Сагаангууд отогой дуу хубуудэйнгээ Мунхын, Балчиндоржын, Улаалзай хугдууд отогой Батын Галсан нухэрэйнгоо, турэhэн хубуудэйнгээ Володи Бальжинима хоёрой нэрэнуудые энэ тэнгэриин бэшэгээр гоёор зураглуулжа бэшуулжэ абаhандаа  баясанаб, Та олонтой энэ баяраа хубаалдажа зурагуудые табибаб. Уншажа шадаха хунууд уншаарайгты. Ямар сайхан, ямар гайхамшаг гоё буряад-монгол бэшэгтэй гээшэбибди!

 

21 Марта 2014

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)