Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Уг гарбалай һарбаалжан

Уг гарбалай һарбаалжан

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Хүбдүүдэй ба Сагаангуудай һарбаалжан
Notice: Undefined index: vote-post-281 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
 1. мэндээ. би улаалзай хүбдүүдэй омогтой хүнби. залуу хүнхадаа hуржа мэдэх юмэн их байнаби. намд угай бэшэг гэжэ Агад амьдардаг түрэл зонуудhаа авааби. Чийгээд Агийн зонуудhаа Мүнхийн 5, Иванай арабантан гэж hайн мэдэнэ. Манайхинай тухай түүх номод бэшэгдhэн юмэн байдаг гү. Чийм hаа намд бэшэж эльгээж үгийт. Хэдий сагт амьдарж хаагуур нютаглаж байhан гээд л хэлээ hаатнай hайн байна.

  • улаалзай хубдууд нэгэ (хухуур) hадаридаhан 1802 ондо Уляатын газарhаа(Улетовский район Забайкальского края) Ага уруу з88hэн юм гэдэг. Агада 2005 ондо Самбуугай hасаран гэжэ хун Агын зоной угай бэшэг суглуулаад гэжэ (Хубдууд) ном гаргаа. Манай хухуур тэндэ дутуу. Би абын хэлэhээр 7 уе мэдэхэб: Уршэ - Золто - Шухэнэй - Намжил - Сарааха - Самбу - Дашидондок (би). Улаалзай хубдуудэй угай бэшэг хадагалаад байhан хунууудые мэдэхэ зон намда туhалыт.

   • Дашидондог, хүлисэгты тан уруу буруу коммент ябашоо. Юумэндэ һуража ядажал байнаб.

  • Та өөрөө "Хүгдүүд" гэжэ номтойб, Цыцыrов бэлэглээ гээ бэшэ һэн гүт? Тэрээн соогоо һайнаар харахадатнай Мүнхын табан, Иван арбан байна, тиигээд тэндэ нэгэ хоёр-гурба үе дээшээ бэдэрэгты, 1925-30 оной үеын үбгэ эсэгэеэ мэдэхэ һаатнай гараад үгэхэл даа. Олоогүй һаа нютагайнгаа насатай зонһоо асуугты.

  • Амарсанаа!Та өөрөө “Хүгдүүд” гэжэ номтойб, Цыцыrов бэлэглээ гээ бэшэ һэн гүт? Тэрээн соогоо һайнаар харахадатнай Мүнхын табан, Иван арбан байна, тиигээд тэндэ нэгэ хоёр-гурба үе дээшээ бэдэрэгты, 1925-30 оной үеын үбгэ эсэгэеэ мэдэхэ һаатнай гараад үгэхэл даа. Олоогүй һаа нютагайнгаа насатай зонһоо асуугты.