Арсалан Сахюсан


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

1457723_460086084097103_526421243_nНедондо жэлэй сентябриин эхеэр Зоригто Жамбалов өөрынгөө дархалһан мүнгэн шэмэглэл олоной үзэмжэдэ фейсбук соо табяад, энэ бүтээлдэмни нэрэ һанагты, тон зүб таажа  нэрыень таниһан хүндэ 5000 түхэриг сэнтэй бэлэг барюулхаб гэжэ зарлаһан байгаа юм даа. Тэрэ ажалынь гэрэл зураг дээрэ харахада болоно.  Гэрэл зураг харамсаараараа яагаад юм даа толгойдомни гэнтэл һанагдаад, “Буха Ноён Баабай” гээд интернет соо  бэшээ бэлэйб. Харан гэхэдэмни, эбэртэй, холхоногоо унжуулһан, һүрөөтэй томо бухын нюур харагдашахадал гээ бэлэй. Жэгтэй энэ үзэгдэл ойр зуура нюдэндэмни харагдашахадал болоод, тэрэ дороо үгы болошоо һэн. Буха Ноён Баабайн нэрые дэмыдэ нэрлэжээ байдаг үгы юм даа.  Эрэ хунэй гоёолто мүнгэн зүүдхэлые нэрлэһэн минии нэрэ зүб байгаад, Зоригто Жамбалов 2013 оной декабриин 7-до “Буряад Үнэнэй”  байгуулһан “Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн һайндэрэй үедэ энэ бэлэгээ буряад драмын театрай тайзан дээрэ олон зоной урда хүндэтэйгээр намда барюулһан байна. “Арсалан Сахюсан” гэжэ нэрэтэй энэ мүнгэн гуу бэлэг абаһандаа баяртай байнаб. Интернет соо нүхэд, найзнар болоһон олон нүхэдтөө баяраа хубаалданаб. Зоригто Жамбаловта баярые хүргэнэб.  Уран Дархан ямар гоёор, ямар гүнзэгы удхатайгаар, нарин нягтаар уралан дархалаа гээшэб гэжэ гайханаб. Энэ бүтээлые хараха бүримни нюдэндэ урин.

. Зоригто Жамбалов хүбүүмнай бурханһаа заяагдаһан гайхамшаг талаан бэлигтэй уран дархан байна гэжэ омогорхожо байнаб даа. Буряад арад зон юһэн эрдэниин нэгэн болохо мүнгэндэ ехэ дуратай байдаг. Алтанһааш үлүүгээр һанадаг гээшэ гү гэжэ һанахаар. Мориной эмээлэй  тоборюулга, хазаар ногто, дэрэ, хутага, гааһа, аяга, эхэнэрэй бэһэлиг, һиихэ, бугааг  гээд ямар гоёор мүнгөөр шэмэглэдэг байгааб, мүнөө буряад мүнгэшэ дархашуулай хэһэн ажалнуудые  хаа хаанагүй гоёдог болонхой.

Буряад дэгэлээ үмдөөд, Зоригтын дархалһан “Арсалан Сахюусан” бэлэгыень зүүгээд ябахадаа,  үндэр ехэ суглаан дээрэ  элидхэл хэнэ гүб, али буряад хэлэеэ аршалаял гээд томо-томо ноёдой урда хөөрэлдөө үүдхэнэ гүб, хододоо намда энэ зүүдхэл  зориг оруулдаг, тушэг тулгуури болодог юм.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)