Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 «Cолонго» хододоо туяараг лэ!

«Cолонго» хододоо туяараг лэ!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4278Улаан-Yдэ хотын Аэропорт микрорайондо 15-дахи «Солонго» гэhэн хʏʏгэдэй сэсэрлиг 2009 ондо нээгдээ hэн.Тус сэсэрлигые Буряад орондоо үнинэй  мэдээжэ болоhон , бэрхэ хʏтэлбэрилэгшэ Альбина Николаевна Базарова ударидана.

Манай мэдэhээр, Аэропорт hууринда Буряад ороноймнай олон ʏндэhэ яhатан эбтэй hайханаар ажаhуудаг: буряадууд, ородууд, холын Дагестанhаа, Армениhээ, Киргизиhээ болон бусад нютагуудhаа ерэhэн зон. Тиин энээнhээ уламжалан туд сэсэрлигэй багшанар ɵɵрынгɵɵ ажалай тʏсэб зохёонхой. Эндэ хʏʏгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг ʏхибʏʏдтэ зорюулагдаhан олон проектнʏʏд бэелʏʏлэгдэhэн ба мʏнɵɵшье бэелʏʏлэгдэжэ байдаг.

Туд сэсэрлиг hуралсалай ба хʏмʏʏжʏʏлгын олон шэглэлээр ехэ ажал ябуулжа байдаг. Тэрэ зохёохы шэглэлнʏʏдэйнь гол идейнʏʏдэй нэгэн: «Тон бага наhанhаа оршон сагай ʏхибʏʏдые буряад, ород арадуудай тʏрэл хэлэеэ, эрхим ёhо заншалнуудаа, тʏʏхэеэ, hайн hайхан hургаалнуудаа мэдэхээр hургаха. Мэдээжэ эрдэмтэн Д.С. Лихачёв иигэжэ  бэшэhэн юм: «Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребёнок является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность». Туд сэсэрлигтэ ганса өөрынгөө тʏрэл хэлэ бэшэ, харин Байгалай газарта ажаhуудаг олон ондоо ʏндэhэ яhатанай хэлэнʏʏдые, соёлые, тʏʏхые  ʏзэлсэхэ, тэдэниие хʏндэлхэ гэhэн зорилготой юм».

Туд сэсэрлигэй коллектив «Мʏнгэн хонхонууд» гэhэн проектые Буряадай гʏрэнэй хʏʏхэлдэйн «Yльгэр» театртай, Ивалгын дасантай бэелʏʏлhэн юм. Хʏʏхэлдэйн «Yльгэр» театрай ажалшад «hолонго» сэсэрлигтэ лекцинʏʏдые, мастер-классуудые, театрай долоон хоногые, хʏʏхэлдэйн фестивальнуудые ʏнгэргɵɵ. Yхибʏʏдтэ этюдʏʏдые, декорацинуудые, театральна маскануудые, костюмуудые, хʏʏхэлдэйнʏʏдые бэлдээ. Гадна ООО «Хʏрдэ «Иволгинский дацан» гэhэн эблэл сэсэрлигэй хʏʏгэдтэ, томошуулда ʏндэhэн хубсаhа, гоёолтонуудые, сувенирнуудые, шабараар, ʏйhɵɵр, модоор, тʏмэрɵɵр хэгдэhэн нааданхайнуудые хээ hэн.

Сэсэрлигэй багшанарай коллектив болон гэртэхин дидактическа, элдэб арадай наадануудай, национальна hайндэрнʏʏдэй сценаринуудые зохёожо, «Буряад hэеы гэр», »Будамшууда айлшалалга», «Чингисханай замаар», «Байгал – дэлхэйн эрдэни зэндэмэни», «Yндэhэн хубсаhанай музей-театр» гэhэн мини-музейнʏʏдые байгуулаа hэн. Тиин Буряад орон, тэрэнэй байгаали тухай фильмнуудые, пособинуудые, слайднуудые, презентацинуудые, видеотекэ, аудиотекэ, рекламын ролигуудые тэдэ байгуулаа.

Гадна сэсэрлигэй коллектив  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн проект хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые 3-4 жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдтэ ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратай юм. Хʏмʏʏжʏʏлэгшэд тʏрэлхидтэйнь хамта эдэ hайндэрнʏʏдтэ зорюулhан ʏхибʏʏдэй гараараа хэhэн, зураhан бʏтээлнʏʏдэй гоё hайхан ʏзэсхэлэн бэлдэдэг юм.

Туд сэсэрлигэй ʏхибʏʏдтэ ʏйhɵɵр хайшан гэжэ бʏтээлнʏʏдые хэхэб гэжэ Буряад ороноймнай мэдээжэ багша Валерий Дашиевич Цыбиков заадаг юм. Тиин ʏхибʏʏдэй «мелка моторика» ехээр хʏгжэдэг гэжэ мэдээжэ. Энэ хадаа ʏхибʏʏнэй хадуун абасада, ухаан бодолдо, ухаандаа оруулалгада, хэлэндэ болон бусад психическэ процесстэ ехэ нʏлɵɵ ʏгэдэг.  Υхибʏʏдшье иимэ ажалнуудые хэхэдээ, ехэтэ баярладагынь гайхалгʏй: эжы абадаа ʏйhɵɵр бʏтээгдэhэн сувенирнуудые бэлэглэжэ, ехэтэ гайхуулдаг заншалтай.

Гадна тʏрэлхид конкурсдо ʏхибʏʏдээ hайханаар, гоёор хубсалуулжа, мʏрысөөнэй даабаринуудые ехээр оролдожо бэлдэдэг юм. Энэ жэл ʏнгэргэгдэhэн hайндэрнʏʏдтэ сэсэрлигэй ʏхибʏʏд буряад, ород, армян арадуудай дуунуудые абьяастайгаар, зохидхоноор дуулаа, хатарнуудые уян нругархайгаар хатараа.

Хэнэйшье мэдэhээр, сэсэрлигтэ хʏдэлдэг хʏн бʏхэн аргагʏй харюусалгатай ажалтай. Эндэ ɵɵрынгɵɵ ажалдаа дуратай, абьяастай бэрхэ багшанар, хʏмʏʏжʏʏлэгшэд, ажалшад, эдеэ бэлдэгшэд хʏдэлдэг юм.

Хабарай хамаг дэлхэйн hэрижэ байхада, туд сэсэрлигтэ хʏдэлдэг ажалшадта дэлхэйн hайханиие хʏсɵɵд, танай хʏмʏʏжʏʏлжэ, hургажа ябаhан ухибууд  Буряад оронойнгоо бэрхэ, шуумар хʏбʏʏд, басагад боложо ябаг лэ даа!

Notice: Undefined index: vote-post-2563 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)