ДОНДОГ УЛЗЫТУЕВЭЙ ШҮЛЭГ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4078Үнэн дээрээ уран шүлэг, ирагуу дуун хүнүүдэй зүрхые шэмшэрүүлэн уярааха шадалтай, ухаан бодолыемнай һэргээн тэжээхэ шадалтай, сээжэ сэдьхэл дэбтээн сэлмээхэ шадалтай, ямар ехэ эди шэдитэй гээшэб гэжэ гайхамаар байна! Буряад шүлэгүүдэй баглаа таанартаа дурадханаб, уншажа анжарыт гээд уряалнаб. Сэдьхэлдэтнай сэсэг бадархал, үрэ зүрхэнтнай уярхал, буряад хэлэнэй баяниие гайхахалта, өөртөө нэгэл һайхан юумые олзолон абахалта!

ДОНДОГ УЛЗЫТУЕВЭЙ ШҮЛЭГ

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо, -

Шэбшэжэл ябанаб гансал шамаяа зосоогоо.

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо, -

Шэдитэ дуранай ошо бадаран носоогоо.

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо,-

Шэбэнэн дуулгажа сэдьхэлэй дохёо үгөө.

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо,-

Шэнэлэн жаргаха наһемнай зохёогоо.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)