Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Манай уг гарбал тухай

Манай уг гарбал тухай

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF3974Барга Баатар гурбан хубуутэй байhан:Олюудай,Буряад, Хоридой. Хоридойн ехэ хатан Баргажан-гуа Алан-гуа гэжэ басага турэhэн. Хоёрдохи Шаралдай хатанhаа табан хубууд:Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Гушад, Шарайд турэhэн. Гурбаахи Нагадай хатанhаа зургаан хубууд: Харгана, Худай, Бодонгууд, Сагаан, Хальбан, Батанай турэhэн. Алан-гуа басаган Добуу мэргэн нэрэтэй хубуундэ хадамда гараhан, тэрэнэй уг удамhаа Эзэн Чингис Хаан турэhэн юм.

Дунда Агын Сахюурта нютагта 1928 ондо турэhэн Батоев Галсан Батоевичой угай hарбаалжан эндэ харуулхамнай.

Барга Баатар---Хоридой---Хубдууд---Улаалзай---Буурал---hуурэл---Сухэ---hаарал---hахал---Оодэй---Мунхэ---Иван---

Солбон---Даши---Санжи---Эрдэни (эрхэ нэрэнь Урбай)---Бадмацырен---Бата---Галсан---ехэ хубуун Владимир,нухэрынь

Арюна нэрэтэй;

--- бага хубуун Бальжинима.

Угай hарбаалжан бэшэжэ, шэнэ турэhэн ухибуудые дансада оруулжа байха ёhотойбди. Уг удамаа, турэл гаралаа мэдэдэгээр ури бэеэ, аша зээнэрээ hургаха гээшэ тон шухала. Буряад зон ямаршье генетика гэжэ эрдэм мэдэхэгуй байhан аад, дутэ турэлэй шуhа холисолдуулхагуй гэжэ сэсэ мэргэн ухаан бодолтой байгаа болоно бшуу даа.

Эсэгын талын турэлнуудые яhан турэл гээд нэрлэдэг. Эхын талын турэлнууд шуhан турэлнууд болоно.

Эсэгын тала--Хулинсаг убгэн---Элинсэг убгэн---Убгэн эсэгэ---Эсэгэ---Би---минии хубуун---Аша---Жэшэ----Гуша--Душэ

Эхын тала--Хулинсаг эмгэн---Элинсэг эмгэн---Нагаса эжы---Эжы---Би---минии басаган---Зээ--Зээнсэр---Булэнсэр

Нэгэ айлай ухибууд - аха дуунэр болоно. Абын турэлхид - абга, эхын турэлхид - нагасанар болоно.

Турхэм -- хадамда гараhан басаганай эсэгын талынхид.  Удам === нэгэ омогой зон.

 

Notice: Undefined index: vote-post-2380 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)