Морин жэлэй Сагаалганай амар мэндээ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Хухэ модон морин жэлэй Сагаалганиие Агын тойрогой Могойто нютагаархин хухюун дорюун ёохор наадаар угтажа байна. Ага найман эсэгын тугуудаа намилзуулаад, убгэ эсэгын жэнхэни  буряад дэгэлээ умдоод, буряад арадай ёохорой духэриг соо хутэрэлдэн, аялга дуугаа  ханхинаса дуулалдажа, бэе бэеэ хухэ сэнхир хадагаар золгожо, уреэлэй hайхан угэнуудые юроожэ Сагаан hараяа угтаба.
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Энэ жэлнай дорюун байхань гээшэ гу