ХҮНИИЕ ЗОЛГОХО ЁҺО


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9940Ази түбиин арад түмэн, тэдэнэй тоодо буряад угсаатан, хүлеэжэл байдаг Сагаан һараяа угтан золгохоёо байна. Морин жэлэй морилхын урда тээ хүнүүд Сагаалган тухай, зан заншал, ёһо гурим тухай асууна. Эдэ асуудалнуудта харюусаха гэжэ оролдобоб. Эндэһээ хуулажа абабал, “Мүнгэн тобшо” сайт дээрэһээ абаабди гээд бэшээ һаатнай баярлахаб.

Хээрэ хүдөө өөрһөө аха хүнтэй уулзаа һаа, моринһоо бужа, малгайгаа абажа, баруу һугадаа хабшуулаад, хүндэлһэнэй тэмдэгтэ хоёр гараараа ахатанай гарые дороһоонь үргэн татажа золгодо байһан юм. Ямаршье хүнтэй золгоходоо, эрэшүүл туруугаа буулгаха, хутагаяа бүһэһөө һугалха зэргэтэй.

Айлай гэртэ ороходоо, түрүүн бурхандань мүргөөд, үндэр наһатанһаа эхилэн мэндэшэлдэг. Эрэ хүниие золгоходоо, малгайгаа абаад, хадагаа баруун гар дээрэнь нэмэрижэ, өөрынгөө гарнуудые догуурнь үбиһэн хойноо “Амар мэндээ” гэжэ золгохо. Һууһан хойноо “Мал һүрэг мэндэ гү?” гэжэ асуудаг.

Эхэнэр хүниие золгоходоо, малгайгаа һөөргэнь үмдэжэ мэндэшэлхэ хэрэгтэй. Тэрэ айлда дам саашаа залгуулжа:”Он жэлдэ тарган оробо гүт? Уһа, бэлшээри хэр шэмэглиг бэ?

Дааган далантай, буруу булшантай, хүгшэд хүхюутэй, хүүгэд хүрьһэтэй, басагад бэреэд баяртай, хүбүүд хүсэтэй, һүлдэ зоригтой?! – гэхэ зэргээр холо, ойрынгоо шэнэ һонинуудаа асуулсан лаблажа, түбшэн нам хөөрэлдэжэ һуудаг юм.

Түрэл түтимөө, хани нүхэдөө ганса Сагаалганда бэшэ, ондоошье сагта хадагтайгаар хүндлжэ байхада, үлүү бэшэ. Хүүгэдтээ мэдээ орохоһоонь эхилээд хүниие золгохо ёһо заншал заажа байгыт даа.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)