Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Урагшаа, урагшаа, нүхэдүүд!

Урагшаа, урагшаа, нүхэдүүд!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF2606 Мүнөөдэр Арадай Хуралай сесси  дээрэ "Һуралсал тухай" зарлиг абтагдахадаа, олон һанамжанууд шагнагдажа, Зарлигай хэлэнүүд тухай 11 статьягүйгөөр абтаба гээшэ. Буряад бэшэ ястан ухаатайгаар үгэ хэлээ. Буряад орондо ажаһуухадаа, яһала бодолго бодоно ха юм даа. Уужа байһан худаг руугаа нёлбохогүй тухай һургаалтай байгаа юм бэшэ гү? Депутадууднай Эхэ буряад ороноо, эхэ хэлэеэ аршалхын түлөө оролдобол даа.  Ерэхэ жэлэй январиин сесси дээрэ  буряад хэлэн тухай  асуудал зүбшэхэ. Буряад Республикын Конституциин хэлэнүүд тухай статьяе  шэнээр хаража үзэхэ гэлсээд депутадууд хэлэн тухай статья үгыгөөр "Һуралсал тухай" зарлиг абаба.  Энээгээр һанаагаа амарангүй, саашань зүб замаар, аргааханаар, зохидхоноор, алдуу хэнгүй (үндэр хамартамнай алдуул хэхыемнай хүлеэжэ магадгүй), хэрүүл хэлэгүйгөөр, амгалан тэнюунээр ажал хэрэгээ үргэлжэлүүлэе. Хүдөө нютагуудта арад зон соогоо ойлгууламжын хөөрэлдөө хэхэ хэрэгтэй. Цыденжаб Бимбаевич Батуев, дүршэл ехэтэй, Арадай Хуралда олон жэл буряад арадаа түлөөлнэ, мэдэнэ, хэлэһэн үгэнь хүндэтэй, шагнаад байябди. Хожомоо һунгалтада ошонгүй байдаг хүнүүдые эдэбхитэй байхыень аргадаха, арадайнгаа ухаатай, сэсэн, эрдэмтэй хүбүүд, басагадые һунгаха гэжэ оролдохо ёһотойбди. Һуралсалай министр ехэ гүйхэн ухаатай, ноёдой урдаһаа хэлэхэ өөрын үгэгүй, ажалаа алдахаа айна юм гү, олон зондо шоо үзүүлэгдэжэ харагдаа гэжэ тэндэ байһан сэтгүүлшэд  бэшэнэ. Би эсэгыень таниха байһанби. Абань Валерий Дамбаинович Дамдинов   ухаатай сэсэн, сээжээр хэнэйшье һаа шүлэг уншаха, орос, буряад хэлэн дээрээ ямарханшье поэдые сээжээр уншадаг, Фирдуоси, Омар Хайям, Шота Руставели, Япон, Хитадай суута поэдүүдые мэдэхэ гүн ухаатай, эрдэмэй талаар хэндэшье хүсэгдэхэгүй Ага найман эсэгын эрхим хүбүүдэй нэгэн ябаа юм даа. Эжынь урин налгай зантай, буряад зан заншалаа һайн мэдэхэ, наһан соогоо багшалһан, уг һайтай, үнэхөөр буряад эхэнэр юмэл дээ. Гүрэнэй ажалда, засагай албанда хүдэлхэнь тиимэшье бэлэн бэшэ хэрэг. Залуудана юм гү, яахаб, бэрхэл хүбүүн, тиигэһээр үльтирнэ ааб даа. Залуу хүбүүдүүдэйнгээ далииень таһа харбангүй, хүгшэн шоно депутадууднай, залуушуулдаа хамһалсагты, далижахадань  заажа үгэгты! Эб хамта сугтаа нэгэдэн урагшаа, буряад-монголшууд дабшая!

Notice: Undefined index: vote-post-2080 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
 1. Амжилт Урагшаа..

 2. Uragshaa

 3. Цыденжап Бимбаевич , олон жэлдэ депутаад ябана, унэхоороошье угэнь сэнтэй.Хажуудань олон депутаадууд угэ сэнтэй бии. Одоол энэ эрдэни эрэшуул бултуулани нэгэдхээжэ, сугларуулжа, эбтэйхэнээр ажалаа урагшань ябуулха гэжэ найдалтай болоод байна.

 4. Манай hуралсалай дарга , хушэрхэн, хундэхэн талада ород байна. Гурэн засагай ажал бутоохэдээ, ухаатай, бэрхэдээ тэнсэнэ.Муноо эдэ удэрнуудтэ хэбтээ унтаагуй юм бэшэ гуу.хуули соонь табисуура бэшэгдэнхэйгээр ажалаа дамжуулха гэхэдэнь, арад зоной захяа. Яhaла hуулшын сессидэ болбосороор дуугараа бэшэ гу.

  • Зүб хэлэнэт.