АРАДАЙ АМАН ҮГЫН АЛТАН АБДАРҺАА…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Фоторепортаж: юбилей поэта 2013

Багшын ажалай ветеран

 

ЮУН ХУРСА БЭ?
Үүлэнэй забһарай наран хурса,
Үрэгдэһэн хутагын эри хурса,
Үтэлһэн хүнэй хэлэн хурса,
Үхин залуугай нюдэн хурса.

 

ЮУН УЛААН БЭ?

Жалгада гүйһэн үнэгэн улаан,

Жабартай газарай шэнэһэн улаан,
Жэмэсэй эдеэшэг шүүһэн улаан,
Жаргалтай хүнэй хасар улаан.
ЮУН ХАРА БЭ?
Үтэлһэн мориной урал хара,
Үмхи хуһанай гол хара,
Өөнтэг хүнэй һанаан хара,
Өөдэгүй эрын хэрэг хара.
ЮУН ШЭРҮҮН БЭ?
Түрэлөө мэдэхэгүй нохой шэрүүн,
Түмэрөө танихагүй хуурай шэрүүн,
Замби түбидэ заряа шэрүүн,
Зангаар муугай заншал шэрүүн.
ЮУН ХҮХЭ БЭ?
Үүлэгүй тэнгэриин орой хүхэ,
Үтэлһэн мориной нюдэн хүхэ,
Үншэн хүнэй зүһэнь хүхэ.
ЮУН УТА БЭ?
Алаг шаазгайн һүүл ута,
Аласта зориһон харгы ута,
Булагтай газарай модон ута,
Худалша хүнэй хэлэн ута.
ЮУН ХОЛО БЭ?
Хуурай газарта ургаса холо,
Хашан мориндо газар холо.
Залхуу хүндэ ажал холо.
ЮУН ХҮНГЭН БЭ?
Гоёгүй юрын эд хүнгэн,
Гол газарай үбһэн хүнгэн,
Гоёнсог хүнэй хэлэн хүнгэн.
ЮУН ЗӨӨЛЭН БЭ?
Намагтай газарай хүрьһэн зөөлэн,
Намарай жэмэсэй эдеэн зөөлэн,
Наһатай эхын хараал зөөлэн,
Налгай инагай үгэнь зөөлэн.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)