Юртэмсын гурбан…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9172
ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ДОШХОН
Эрьеһээ халиһан уһан дошхон,
Эмээлээ хобхолһон морин дошхон,
Эрэеэ голоһон эмэ дошхон.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН БЭРХЭ
Шулуун дээрэ ногоо ургуулха нэгэ бэрхэ,
Уһан дээрэ гал түлэхэ нэгэ бэрхэ,
Үхэрэй эбэр дээрэ саһа тогтоохо нэгэ бэрхэ.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ТЭНЭГ
Эрхим тэнэг мориёо магтадаг,
Дунда тэнэг һамгаяа магтадаг,
Адаг тэнэг бэеэ магтадаг.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ХҮХЭ
Уудам дэлхэйн тэнгэри нэгэ хүхэ,
Унтарха галай дүлэн нэгэ хүхэ,
Урдаха голой уһан нэгэ хүхэ.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН АРЮУН
Ургажа байгаа арса нэгэ арюун,
Ууяжа байгаа хүжэ нэгэ арюун,
Урдажа байгаа уһан нэгэ арюун.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН БҮХЭ
Хүрьгэн хүбүүнэй хүзүүн бүхэ,
Хүрэл шулуунай амин бүхэ,
Хүнэй малай нюрган бүхэ.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН ХАРАНХЫ
Номгүй сээжэ харанхы,
Хонигүй айлай хотон харанхы,
Хойшоо хараһан нүхэн харанхы.

ЮРТЭМСЫН ГУРБАН БАЯН
Газар үндэһөөр баян,
Тэнгэри одоор баян,
Далай уһаар баян.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)