Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Арадай Хурал Баярай бэшэг барюулба

Арадай Хурал Баярай бэшэг барюулба

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

blagodarstvennoe-pismoТүрэл хэлээ хүгжөөхэ, буряад арадай соел болбосорол, ёһо заншал ургажа ябаа залуу үетэндээ үлдээн дамжуулха хэрэгтэ эдэбхи үүсхэлтэй байһан Бальжинимаева Н.Н. Танда Буряад Республикын Арадай Хурал баярай бэшэг гардуулба. Буряад хэлэ бэшэгээ хүгжөөхэ хэрэгтэ хубита оруулһандатнай.

Арадай Хурал Баярай бэшэг барюулба

Баярай бэшэг соо Арадай Хуралай Комитедэй түрүүлэгшэ Цыденжаб Бимбаевич Батуев иигэжэ бэшэнэ:
“Танай ажабайдалай ба мэргэжэлэй дүй дүршэл, ажалша шударгы зан абари ба үндэр харюусалга ургажа ябаһан залуу үетэниие хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ жэшээ болоно.

Нүхэдүүд!

Намжилма Нанзатовнагай ажал хэрэгыень магтан сэгнэһэн ушар таанадай дэмжэлгэһээ сэхэ дулдыдана. Сайтые буряад, ород, монгол ба бусад үндэстэн һонирхоно, уншана. Буряад ороной түүхэ, соел, ёһо заншал, Эхэ ороноо хайрлаха сэдьхэл та бүгэдэниие нэгэдүүлнэ.

Буряад арадтаа эльгэлэн байдаг таанартаа баярые хүргэнэб!

Интернедэй долгин дээгүүр Намжилма Нанзатовнатай танилсаха талаан намда тудаа юм. Эрхим энэ хүнтэй үгэ хүүрээ андалдажа, хөөрэлдэхэдөө, түрэһэн тоонто Буряад ороноо, балшар бага наһаяа дурсан һанадагби. Тиимэл тула “Мүнгэн тобшо” сайт суг хамта бидэ байгуулаабди.

Һаяхан, Намжилма Нанзатовнаһаа иимэ бэшэг фейсбук соо абааб:

-Марина Юрьевна, үдэшын амар мэндээ! Манай нютагта буряад хэлэнэй үдэрлиг боложо байна. Яруу найрагша, кинорежиссер Барас Халзановай 75 жэлэй ойн баярта Жаргаланта нютаг албан хэрэгээр ошоод үдэшэ орой ерэхэдэмни сагаан сэсэгүүдэй баглаа, Арадай Хуралай зүгһөө баярай бэшэг асараатай байба. “Мүнгэн тобшын” түлөө баярые хүргэнэ. Марина, та бидэ хоерой ажалые баярай бэшэгээр тэмдэглэбэ.

Танда тон ехэ баяр хүргэнэб!

Сайтые яажа һонин болгохоб, тэрээн тухай һанамжа, дурадхалаа бэшэгты. Сайт тухай, бэшэ ондоо асуудалнуудаар фейсбук соо намда сэхэ хандажа бэшэхэдэ болохо. Сайтын һонинуудта дуугаа үгэгты, фейсбук соо булта нүхэд болохые уряалнаб.
Бултадаа буряад арадтаа ажал хэрэгээ, хүсэл зоригоо, зүрхэ сэдьхэлээ зорюулаебди!

Таанадые хүндэлэгшэ
“Мүнгэн тобшо” сайтын найруулагша Марина Белоусова.

Арадай Хурал Баярай бэшэг барюулба

Notice: Undefined index: vote-post-1850 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)