Бага Алтаргана Баяндунда


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF8517

Мэндээ, мэндээ Баяндун,

Мэнэн хүхөөр уняартан  угтыш,
Мэлмэн хара нюдэеэ эмнеэд,
Минии дуунда хүсэ нэмыш.

Хун шубуун эжымнай

Хурмастаһаа мүндэлнэл,

Хуһан модон сэргэдэмнай
Хурдан  зээрдэ үүрһэнэл.
Буман жэлые туйлаһан
DSCF8440Буряад эмээлнай  яларнал.
Булгайр дүрөөбшэ һэтэрээгүй,
Булад дүрөөнь  ханхинанал.
Ган тулгадаа  аһааһан

Гал заяаша залираагүйл,

Гарбал нэгэтэй арад зон

  • Газаа тээшээ тараагүйл

Бэрхэ хэсүү сагташье

Бэе бэеэ орхёогүйбди

Бэри буулгаһан найртаашье

Бэһэлигтэй дуугаа мартаагүйбди.

Холын хариин тооһон соо

DSCF8343

DSCF8482

 

Хотонойнгоо хүбүүдээр суурхаабди.

Наранбулаг, Наранбулаг,

Нара хуратай сэнхир нюдэн

Нарһан бүрхээг таб һайхан

Наншад духаряагай халуун охин

Мэндээ, мэндээ Баяндун

Минии, шинии халуун зүрхэн,

Мэлмэн хара нюдэеэ эмнеэд,

Мэдээ орохын тоонто нютаг

Дэбжэн хубилһан Баяндун,

Дээрэһээ бууһан хун шубуун

Дэбин, дэбин ниидыш,

Дэлхэй шамда хизааргүй,

Алтан нараараа наадыш,

Агаар уһаншни минии амин,

Аза жаргалаараа даллыш,

Арад зоншни минии зүрхэн,

Мэндээ, мэндээ  Баяндун,

Мэнэн хүхөөр уняартан угтыш,

Мэлмэн хара нюдэеэ эмнеэд,

Минии дуунда хүсэ нэмээгыш.

Шарайд омогой Базарай Цэдэндамбын шүлэг.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)