Танай анхаралда


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

1185736_500960329972834_847242093_nТүрэл хэлэеэ шудалхаяа болёод байна, буряад хэлэнэй багшанарые хахад салинтай, заримыень ажалһаа гаргаад байхадань,абяа шэмэгүй һуужашье байха аргагүй, һанаата болоод үгтэһэн толилолгонуудые табиһанһаам хойшо һара үнгэрбэ. Энээхэн сентябрь һара соо энээн тухай һанамжаяа олоороо бэшэхэ байха, намайе дэмжэхэ байха гэжэ һанажа, найдаһамни дэмыл байбал хаш даа. Түрэлхи хэлыемнай хорижо, яагшабта буряад хэлэеэ хүүгэдтээ үлдээхээ һанаа һаа, түрэлхид өөһэдөөл оролдогты гээд байхадань, яахаб даа, хайрата буряад арадни абяагүйхэн ноёдой хэлэһэн энэ үгые шагнаад, түрэл хэлэеэ хамгаалжа шиидшье гэжэ хэлэхэ гансашье үгэгүй байнал даа. Залуушуулнай өөһэдөө буряад хэлэеэ мэдэхэгүй, юугээ алдажа, яажа төөрихэеэ байһанаа юу ойлгохоб даа, пенсидэ гараагүй хүн зомнай ажалтай, үри бэеынгээ хоолой тэжээхэ ёһотой, ажалтай хүн ажалдаа шүдөөрөөшье аһалдаад мүнгэ олохын түлөө шармайна ха юм даа. Засаг түрын урдаһаа юуб даа хэлээд, ажалгүй үлэхэ туйладаа хүрэхэ ха юм. Буряад хэлэнэй олон багшанар ажалгүй болоод байна. Үшөө юун болохо хаб? Энэ шэнэ ерэһэн депутадууд һуужа байһан креслэеэ алдана аа гүбди гээд баһал абяагүй байха ха гү? Ноябриин сесси дээрэ хаража үзэхэ гэлсэжэ байна. Энэ сессиин урда тээ, нам шэнги нюур шарайтай хүн зон абяагүй бү байял даа. Бү айял даа. Һанаһанаа хэлэел даа. Һанамжаяа бэшэел даа. Буряад хэлэеэ бидэнэй хамгаалаагүй һаа, хэн абархаб?! Даншье һаа түни түбшэнөөр, хэбтэһэн хони бодхоохогүйгөөр бү байял даа.
Ямарханшье гоё, үнжэгэн арюухан, эжын гүнгэнэн дуулаһан аялгата һайхан, баян, хүгжэм шэнги зохидхон буряад хэлэмнай гээшэб…

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)