54-ДЭХИ hУРГУУЛИИН БЭЛИГТЭЙ ЭДИРШҮҮЛ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи hургуулида «Дебют» гэжэ нэрэтэй театральна студи нээгдэhээр арба гаран жэл болобо. Багшанар, hурагшад энэ ажал эхилхэдээ, шухала зорилго урдаа табяа hэн гэхэдэ: зүжэгүүдтэ заабол түрэл хэлээрээ наадажа шададаг болохо, буряад дуунуудаа дуулаха, буряад ирагуу найрагшадай шүлэгүүдые уран гоёор уншажа hураха. Манай hургуулиин багшанар, hурагшадай түрэлхид бидэнэрые тон ехээр дэмжээ hэн. Эхин классай hурагшадhаа эхилээд ехэ классай hурагшад олоороо бэлэдхэлдэ эдэбхитэй хабаададаг юм. Үхибүүдэй hонирхол дүүрэн нюдэнүүлые харахадаа, ехэ баярладагби. Эдиршүүлтэй ажал хэхэдээ, олон юумэндэ өөрөөшье hурааб. Нааданай хэлбэреэр зааха хэрэгтэй, адли болоод сэб сэхэ хөөрэлдэхэ, өөhэдэйнь аяг занда тааруулжа наадаха нюурнуудые томилхо гэхэ мэтэ шухала асуудалнууд гарадаг hэн. Наадажа hургаад байтар, hургуулияа дүүргээд ябашаха. Шэнэ үхибүүдтэ театр тухай хөөрэхэ, зүжэгтэ наадаха дурыень татаха, буряадаар зүбөөр дуугаржа hургаха гэхэ мэтэ олон асуудалнууд байгаа ааб даа. Үхибүүдые тайзан дээрэ наадажа hургаха, яагаад наадахаб гэжэ зааха ажал намда өөртэмни hайшаагдадаг.

Манай “Дебют” театральна студи Буряад уласдаа мэдээжэ болонхой. Амжалтануудые туйлажа эхилээбди. “Хоридой мэргэн” гэжэ зүжэгөөрөө 2015 ондо республиканска урилдаанда хабаадажа, «Алтан баг» гэжэ шагналда хүртөөбди.

2017 ондо Москва ниислэлдэ “Роза ветров” гэжэ Бухэдэлхэйн фестивальда “До свидания, овраг!” гэжэ зүжэг наадаад 1-дэхи шагнал абажа, манай студи лауреат нэрэ солотой болоо hэн. Шактанов Арсалан “Хромой” рольдо наадаад Тусхай диплом эзэлээ, Сондуев Доржи «Головастый» рольдо наадаад Тусхай диплом абаа hэн. “До свидания, овраг!” гэжэ зүжэг бэлдэжэ табиhан режиссер-найруулагша Мунко Нанзатович Бальжинимаев «За театрально-педагогическую работу» гэhэн дипломдо хүртөө hэн.

«Роза ветров» Бүхэдэлхэйн фестивальда 2019 ондо «Будамшуу» гэжэ зүжэг харуулаад, III шатын лауреат нэрэ соло абажа шадаабди. «За сохранение национальных традиций» -“Үндэhэн ёhо заншалаа хадагалhанай түлөө” гэжэ тусхай дипломдо хүртөөбди. “Будамшуу” зүжэгтэ “hорни” рольдо наадаhан Доржи Сондуев Тусхай диплом, “Ёлбой ноён” рольдо наадаhан Шэрнин Чимитдоржиев Тусхай диплом эзэлээ hэн. Эдир артистнууднай ямар ехэ урма баяртай Улаан-Үдэеэ бусаа гээшэб!

Санкт-Петербургдэ 2023 оной декабриин 17-20 болоhон Бүхэдэлхэйн «Роза ветров» 29-дэхи фестивальда манай эдир артистнууд амжалта туйлаба. Ехэ классай hурагшадай

бүлгэм «Муура багша» гэhэн зүжэг наадаа юм. 8-хи классай hурагша Дима Гармаев II шатын лауреат нэрэ солодо хүртэбэ. Классые хүтэлэгшэ Цыдендамбаева Жаргалма Санжижаповна. Багашуулай бүлгэм Самуил Маршагай «Уймар хулганаан тухай онтохон» - «Сказка о глупом мышонке» зүжэг харуула юм. Багша Людмила Жамьяновна

Цыренова онтохониие буряадшалhан байна. Дүрбэдэхи классай hурагша Шойжина Гармаева II шатын лауреат боложо шалгарhан байна.

Бэлигтэй эдиршүүл бултадаа эрхим бэрхээр, эбтэй эетэйгээр наадана гэжэ үндэр зиндаата шүүгшэд тэмдэглэhэн байна.

Мунко Нанзатович БАЛЬЖИНИМАЕВ,

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)