ТААБАРИНУУД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF1218ТААБАРИНУУД
Хадын хажууда жалжагы гутал. (Шэхэн).

Адхахада, адха дуурэхэгуй аад,
Табихада, тала дуурэхэ. (Нюдэн).

Хулагша гуун хуhан хорёотой. (Хэлэн)

Арбан солдат арадаа мульhэ ургэлбэ. (Хурганууд ба хюмhанууд).

Уусай суусай баатар,
уусаараа таhархай баатар,
Хадаhаа халихагуй баатар,
Харбажа болохогуй баатар.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3.5 из 5)