ҺУР ХАРБАЛГААР РОССИИН ЧЕМПИОНАТ АГАДА БОЛОБО


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

ЧЕМПИОНАТ РОССИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В АГИНСКОМ ОКРУГЕ


Нуриниссо Махмудова завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука среди женщин на чемпионате России, который проходил в Агинском 6 июля 2023 г. http://mungen-tobsho.com/archives/11601 В мужском соревновании победу одержал Мухибулло Махмудов. Брат и сестра Мухибулло и Нуриниссо тренируются у Баира Базаровича Гынинова, уроженца Агинского округа.

Хүб хүхэ тэнгэри доро, ноб ногоон талмай дээрэ, саб сагаан хубсаһатай мэргэн харбагшадай сагаалсаа харахаа алхалалдахые харахада намжар гоё байгаа һэн. Огторгойдо наран шарана, һэб-һэбхэн һалхин һэбшээлнэ, тэнгэридэ үүлэн туугдаад, орой дээрэмнай ерэжэ, ойр зуурахан аадарлана, удаан болонгүй тэрэ дороо болино. Бидэнээр суг хамта тэнгэри бурхад һур харбааниие баһа харахаа һанаа юм гү гэжэ һанахаар байгаа бэлэй. Юунэйшье боложо байгаа һаа, мэргэн харбагшад булад мэтэ хатуужаһан гараараа годлиео татаад, харбажал, харбажал байгаа һэн. Годлинууд эшхэрэн ошоод, сагаалсада шэшэрэн зоогдохыень һайхашаан хаража байгаабди. Һур харбалган нюдэндэ урин, олоной һонирхол татама гоё наадан байна. Һур харбалгаар Россиин чемпионат Ага тосхондо июлиин 6-8-да боложо үнгэрбэ. Ород Уласай 34 можо, хизаарнуудһаа 280 гаран түлөөлэгшэд сугларба.
Агада һур харбалгын эхи табигшадай нэгэн, Эсэгын дайнай сэрэгшэн, алдар суута һур харбагша, һоригшо Дандар Дансарановай түрэһөөр 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан буряад һурша номоор харбалга болобо. Сагаан-Шулуутайн сагаангууд омогой Чингис Норбоцыренов, Һүдэнтын бодонгууд омогой Арсалан Дагбаев, Зүдхэлиин бодонгууд Батор Цыдендоржиев, Сагаан-Шулуутайн сагаан малгайтай хуасай омогой Норпол Дашидоржиев гэгшэд түгэсхэлэй харбалгада гараба. Эгээн түрүүн мэргэн һуршад зураахайгаа гороолоод, номо һуршаа табяад, малгайгаа абаад, зураахайдаа наманшалан мүргэбэ. Батор Цыдендоржиев хоёр дахин ластии тудажа түрүүлээд, илалта туйлаба. Урда-Ага нютагай Очир Бадмаев мэргэн харбагшадтаа магтаал дуудажа, зол зоригыень бүхэжүүлбэ, һанаа хүсэлыень далижуулба.
Һур харбаанай гурбан үдэр боложо байхада, ондоо нютаг можонуудай түлөөлэгшэдые, һоригшодые нэрлэхэдэнь, манай үндэстэнэй нэрэ обогууд зэдэлжэ байгаа һэн. Саха-Яхадай харбагшадые бэлдэһэн һоригшо Балдар Балданов, һур харбалгаар Россиин чемпионууд болоһон аха дүү Мухибулло Нуриниссо Махмудовтанай һоригшод Баир Базарович Гынинов, Цыден Баирович Гынинов (заабол хоюуланай нэрэ обог нэрлээрэйгты гэжэ Нуриниссо хэлээ һэн), Хальмаг Улас түлөөлһэн Дарима Цырендондопова гэгшэдые нэрлэмээр.
Һурша номо гартаа нэгэл дахин абаһан хүн харбаха эрмэлзэлдэ абтана, наһатай болоошье һаа, харбаһан зандаа байна, сэдьхэлээ хүдэлэнгүй, бэеэ шанга барижа һурана, һур харбалга бэеын тэнхээ тамирта һайн нүлөө үзүүлнэ гэжэ мэдэхэ болооб.
“Мүнгэн тобшо” сайт хүтэлэгшэ,
“Буряад үнэн” һониной ажалай ветеран
Намжилма Нанзатовна БАЛЬЖИНИМАЕВА,

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)