УТАХАН ОНОНОЙ ЭРЬЕДЭ…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


ЦЭНДЭМА БАБУЕВАГАЙ УРАН ШҮЛЭГ

Баяржаб Дугаровта зорюулагдана
Хээрэ тала дээгүүр хэдэн зуунууд ниидэжэ
Онон мүрэниие хүбѳѳлэн түүхын морид дабхина
Мянган жэлэй саанахи туруунай мүрынь оложо
Мүнгэн hаратай дэлхэй шулуун судараа дэлгээнэ

Хаан түүхын түбэргѳѳнэй он сагые гаталжа
Хүhѳѳ шулуун хүүрнүүдэй эзэдээр маниие уулзуулhынь,
Будаланай буурал тала, адуунай далгатай нютагтаа
Буряад хүбүүнэй түрэhэн ушар эндэ танилайб

Онон мүрэнэй долгиндо онгосоо hэльбэн залаhан
Хорин гурбан оной зунай эхин hарада
Хойморой олбогто заларhан хуушан түүхын домогые
Олоной hонорто дэлгэhэн танаа хаража баясалайб

Онон голые үгсэн уруудан хүлэг морид дабшалдаа
Манжын хаанай сэрэгүүд добтолхоор тэндэ жэрылдээ
Харин Бабжын сэрэгэй hүрдэмэ олон түүдэгhээ
Хаан сошон айжа, хойшоошье харангүй арилаа

Сэрэг нарhад hүрѳѳтэй hүниин дунда жэрылдээ
hүр жабхалан үзүүлжэ, айлган тэдэниие сошоогоо
Yүр хираалан үүрhэжэ, үбhэ ногоон үндыгѳѳ

Yльгэрэй морид инсагаалжа, үдэр болоhые мэдүүлээ

Туйлажа үнгэрхэ наhандаа баhа нэгэ hайханиие үзээб
Тусагаар hайхан ордондоо Онон Хатан Эжы залараа!
hарын толондо hолонготон мянган жэлэй саанаhаа
hаба дотороо ѳѳрыгѳѳ арюудхажа урдадагыень мэдээб

Тооhото энэ оршолондо туйлажа ябаа хүнүүд
Толи мэтэ тунгалаг ябаа гэбэл худал
Эршэмтэй эрьелдээ сагай энэ ехэ эрьюулгэдэ
Эреэн маряан, хара сагаан, худал үнэн худхалдаа…

Холо дээрэ, тэнгэриин сэнхир майханда
Хээрын бүргэд нара зүбхэн гороолно
Булад зүрхэтэй буряад хүбүүдэй баатаршалгые
Бүхы дэлхэй танин мэдээд гайхалдана

Дэлюун Болдог! Тандаа мүргэн hүгэдэнэб!
Дайнай бурхан Эзэн Чингис үршѳѳгты!
Дэмы дэбэрhэн дайе дары түргэн усадхагты!
Дэлхэйн ехэшүүлэй шуналые даража номгодхогты!

Алтан шарахан нарамнай аялан үндэрѳѳ абажа
Аажам тэнюун сагууднай тэхэрин мандаа ерэг лэ,
Аргалаар түлиhэн гуламтын хойморто залараг бурхаднай

Ажалаар амаа тоhодожо, амар жаргаг араднай!

Онон мүрэнэй долгиндо онгосоо hэльбэн залаhан
Хорин гурбан оной зунай эхин hарада
Хойморой олбогто заларhан хуушан түүхын домогые
Олоной hонорто дэлгэhэн тандаа мүнѳѳ мүргэнэб…

Нютагаа дуулая!
Бууралхан үндэр аба эжымни
Буянтай нютаг Будаламни
Борохон алаг зүрхэнэймни
Булгилан бурьялдаг үлгымни
Буудалхан Будаланаа дуулажал ябанхайб
Буряадхан нэрэеэ хүндэлжэл ябая!

Хайрата hайхан анда нүхэдэйм
Айлшалдаг алтан гуламтамни
Харахан алаг зүрхэнэймни
Хабархан хүхидэг тоонтомни
Уужамхан Будаланаа дуулажал ябанхайб
Ушарhан нүхэдээ хүндэлжэл ябая!

Сэнхирхэн Ононой эрье дээрэ
Сэсэглэн hалбараа тоонтомни
Сээжэхэн алаг зүрхэнэймни
Сэнгэлиг алтан гуламтамни
Аажамхан Будаланаа дуулажал ябанхайб
Алдарта нэрыень үргэжэл ябая!

Би нютагаараа гоедогби
Аба эжын нютагта
Аян холоhоо бусахадаа
Алтан тоонтоео гороолжо,
Агтаяа сэргэдээ уяхадаа
Ая гангынь үнэрѳѳр
Амилхадажа гоеноб.

Түхэреэн hэеы гэрэйнгээ
Тооноор утаанай бааяхада,
Тогооной мяханай үнэрэй
Таладам хангалтан шэнгэхэдэ
Талархаг баян сэдьхэлээр
Таанадаа урижа гоедогби.

Аршаан булагай арьялаан,
Алим жэмэсэй надхаан,
Ажалша зүгын hалираан,
Аляаhа батаганын hиинаан,
Хүхын хүхюу донгодоон
Хүдѳѳ талым гоеодог.

Хони хурьгадай мааралдаан,
Тугал буруудай тэшэгэнэлдээн,
Басагад бэреэдэй энеэлдээн,

Хүрьгэд, хүбүүдэй хүхилдѳѳн,
Хүгшэд үбгэдэй ярилдаан
Нютагым баhал гоеодог.

Номин долгито Ононоороо,
Ножын нуурай шубуудаар,
Аажам урдаа Агаараа,
Алханын арюун шүтѳѳнѳѳр
Омогорхожо гоедогби,
Олзуурхажа ябадагби.

Буряад hайхан заншалаар
Байдалаа зохеодог зоноороо
Бахархажа ябадагби,
Буурал домог түүхэтэй,
Булга халюун шэмэгтэй
Буряад hайхан нютагаараа
Баярхажа гоедогби!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)