ПОЭТ, ДРАМАТУРГ ЖАРГАЛ ЖЕРБАЕВАЙ ГЭРЭЛТЭ ДУРАСХААЛ БУРЯАД АРАД ЗОНОЙ ЗҮРХЭ СЭДЬХЭЛДЭ МАРТАГДАХАГҮЙ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Үбэр-Байгалай хизаарай уран зохёолшон, ирагуу найруулагша, драматург Жаргал Жамсоевич Жербаев 2023 оной июниин 13-да наһанһаа нүгшэбэ. Буряад арад зон эрхим хүбүүгээ, бэлигтэй уран зохёолшоноо, солото соёлшоноо алдаба.
Саһан дуулгата Саяан уулын хормойдо, жэгтэй һайхан Жэмһэг нютагта 1960 оной февралиин 29-дэ Жаргал Жамсоевич түрэһэн юм. Үндэр жэлдэ түрэһэндөө юм гү, Алтан мундаргаяа шэртэхэдээ юм гү, бага балшар наһанһаа талаан бэлигтэй хүбүүн түрөө гэжэ эли бэлэй. Уран шүлэг зохёохо, хүгжэм зохёогоод дуу дуулаха, зураг зуража шадаха, урагшаа эрмэлзэлтэй эдэбхитэн ябаһан юм.
Нютагайнгаа дунда һургуули дүүргээд, Буряадай соёлой училищидэ һуража, режиссер мэргэжэлтэй ажабайдалай харгыда гараа һэн. Үльгэр хүүхэлдэйн театрта зүжэгшэн, Шэтын телевидениин “Сагай амисхал” буряадаар дамжуулгануудай түрүүшын залгуулан хүтэлэгшэ, Могойтын соёлой байшанда режиссер, Могойтын арадай театр эмхидхэгшэ, нютагайнгаа арадай аман зохёолой “Нютагай магтаал” бүлгэм бүтээгшэ, “Найдалай һүлдэ” гэжэ нэрэтэй ирагуу найрагшадай бүлгэм 2001 ондо эмхидхэгшэ гээд ажабайдалайнь намтар соо бэшээтэй байна. “Байдалай дуун”, “Найдалай һүлдэ”, ”Байдал – манай найдал” гэһэн уран зохёолшын номууд нара хараһан байха. Эхэ орон тухай, арадай һүр һүлдэ тухай,
эхэ хэлэн, энэрхы эжы тухай, эхэ байгаали, инаг дуран тухай удха түгэлдэр, уран хурса ирагуу найраг зохёодог байһан.
Агада 2002 ондо болоһон “Алтаргана” нааданһаа эхилээд, Эрхүүдэ, Улаан-Баатарта, Улаан-Үдэдэ болоһон найр наадануудта арадай аман үгын дээжэ арад зондоо дамжуулжа, хододоо түрүү зэргэдэ ябаһан гэжэ мэдээжэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ “Байдалай дуун”, “Жаргалай эхин”, “Жаргалтай хүгшэн”, “Үйлын үри” гэжэ нэрэтэй дүрбэн зүжэгүүдые зохёогоо һэн. Тэдэнь ном боложо хэблэгдэһэн байна. Уран зохёолшо буряад арадтаа амин шухала юумэ хэжэ ябанаб гэжэ сэдьхэжэ ябаһан юм.
Буряад арадай соёл гэгээрэлдэ, буряад уран зохёолдо, арадай аман үгын алтан абдарта сэгнэшэгүй ехэ хубитаяа оруулһан Жаргал Жербаевай гэрэлтэ дурасхаал түмэн олоной зүрхэ сэдьхэлдэ мартагдангүй үлэхэ.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)