НАҺАНАЙ ТАБСАНГУУД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Арба наһан арбан улаан шагай,

Бага балшар наһан.

Бүхы ажал наадан,

Ургажа ябаһан улаан бургааһан,

Үндыжэ ябаһан эдир үетэн.

Хори наһан хоёр хонгор һогоон

Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,

Хорёод наһан холборхой,

Харгын һалаа олонтой.

Гуша наһан – гурбан галзуу шоно,

Хүсэ шадал буурахагүй,

Хүндэ хүшэр гэлтэгүй,

Эсэхэ сусахые мэдэхэгүй,

Юунһээшье сухарихагүй,

Ажал хэхэ мундуу наһан.

Дүшэ наһан – дүрбэн дүнэн сар.

Ажалай амта мэдэдэг,

Ажалда урагшаа жүдхэдэг,

Дүршэл дүрэ байдаг.

Таби наһан тарган зөөритэ тахяа.

Олоһоноо олошоруулдаг,

Олзоёо зөөри болгодог,

Өөрөөшье эдлэхэгүй һаа ,

Үри хүүгэдтээ үлээдэг.

Жара наһан – жаран ургилаа жалга.

Үбгэрхын заха үзэгдэл.

Үе мүсэ шархирна.

Духын уршалаа олошорно.

Дүхэгэршэг болоно.

Дала наһан – далан шашаг хэлэн.

Шашаг үгэ һонин дээрээ.

Шараһан мяхан амтан дээрээ.

Урданайнгаа ябадал удхалан

Үнгэрһэн сагые дурдана.

Наян наһан – наян хатартай хонин,

Ухаан бодол баларна,

Ябаха хэхэнь үсөөрнэ,

Ягха-ёгхо гэхэнь олошорно.

Ерэ наһан ерэн дуутай бараан,

Унтаха хэбтэхэнь удаан

Бодохо һуухань үсөөн.

Орон дээрээ хуралтай,

Орон дороо һуудалтай.

Зуу наһан – зуун заяан зүнтэг.

Морин зүнтэглэхэ –

Унага даагадай наадан,

Хүн зүнтэглэхэ -

Хүүгэд багашуулай наадан.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 4.5 из 5)