АЛДАРТА УРАН ЗОХЁОЛШО ЦЫДЕНЖАП ЖИМБИЕВ ТУХАЙ ДУРСАЛГА


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


“Хараасгай” сэдхүүлые Цыденжаб Арсаланович Жимбиев (ахамад редактор), Юрий Ишеевич Будаев (ахамад редакторай орлогшо), Янжима Петровна Баранникова (харюусалгата секретарь), Александр Федорович Хоренов (уран hайханай редактор), Владимир Викторович Липатов (редактор) болон бусад 1986 оной майн 16-һаа эхилжэ ажалаа эхилээ бэлэйбди. Шэнэ хэблэлэй эхилхэдэ элдэб бэрхэшээлнүүд байгаа: орохо гэрhээ эхилээд, hууха стол, саарhа гуурhан хүрэтэр эмхидхэлэй ажал бидэндэ тудаа hэн. Цыденжаб Арсаланович уран гоёор шэмэглэгдэhэн, үхибүүдтэ ойлгосотойгоор, таарамжатайгаар зохёогдоhон журнал хэблэхэ зорилго коллективэй урда табяа hэн. Шэнэ юумэ эхилжэ байhан бидэндэ энэ хэрэг ехэ харюусалгатай байгаа бэлэй.

1986 оной октябриин 10-да шэб шэнэхэн, типографиин шэрээр хангалтажа байhан журнал гартаа барихадаа, ямар ехээр баярлаа, хүхилдөө гээшэ hэнбибди, мүнөө тэрэ хаhа мартагдашагүйгөөр ойндом хадуугдаhан байна. Октябриин 22-то Буряад драмын театр соо баяр ёhололой оршон байдалда шэнэ журналай мүндэлһэн ушараар hайндэр болоо hэн. Хоер hарадаа нэгэ удаа гарадаг журналнай удангүй тиражынь нэмэжэл, нэмэжэл байгаа. Ага, Шэтэ, Эрхүү, Монголhоо захил ерэжэл байдаг болоо бэлэй. Журналай тираж байн байтараа 22 мянга хүрэтэрөө олон болоһон юм.

Манай журнал ѳѳрын ѳѳрcэ нюур шарайтай, онсо маяг шэнжэтэй, гоё hайханаар шэмэглээтэй, удхаараа гүнзэгы, үлзы дэмбэрэлтэй байха ёhотой. Үхибүүдыс хүмүүжүүлхэ буянтай хэрэгтэ хабаадажа байнабди гэжэ ходо hанажа байгаарайгты,- гээд Цыденжаб Арсаланович Жимбиев захидаг hэн.

1988 ондо монгол туургата арадуудай үхибүүдэй сэдхүүлнүүдэй уласхоорондын дугуйланда “Баяр” (Хальмаг), ) “Цоморлиг” (Дотор Монгол), “Оюун түлхюур” (Монгол Улас), “Хараасгай” (Буряад Улас) сэдхүүлнүүдэй түлөөлэгшэд сугларжа, ажал хэрэг тухай, үхибүүдтэ зорюулагдаhан уран зохёол тухай шухала хѳѳрэлдѳѳн болоо бэлэй. Холые холо гэнгүй ерэhэн айлшадые Ц-Ж. Жимбиев түрүүтэй манай коллектив угтан абаа hэн.

1992 онһоо эхилээд Цыденжаб Арсаланович бүхы дэлхэйн монгол туургата арадуудай үхибүүдэй “Ехэ наадан” эмхидхэхэ зорилготой ажаллажа эхилээ һэн. Редакциин коллектив журналаа хэблэхын хажуугаар, энэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй хүдэлһэн гээшэ. Бэшэг удхатайгаар зохёохо, тэрэ бэшэгээ сэбэрхэнээр саарһан дээрэ тоншожо, гоёхон конверт соо хэжэ, почтоор элыээхэ ажал гарадаг һэн. Москвагай дээдын засаг зургаануудта, Шэтын, Эрхүүгэй, Буряадай албан зургаануудга мүнгэ танга эрижэ, туһа нэмэри гуйжа олон дахин хандаһан байгаабди.
1994 оной июль hарада Улаан-Баатарта анха түрүүшынхиеэ монгол угсаата үхибүүдэй “Ехэ Наадан” үнгэрөө hэн. Буряадhаа, Хальмагhаа, Япониhоо, Германиhаа, Амернкэhээ хүбүүд, басагад сугларжа. “Найрамдал” гэжэ уласхоорондын лагерьта амаржа, дуу хатараа, ёохор наадаяа харуулаа, уран зурагай, гар урлалай үзэсхэлэн хужарлаа, hанал бодолоо хубаалдаа. Хүүгэдэй энэ ехэ hайндэрые эхилhэн, эмхидхэhэн хүн Цыденжаб Арсаланович Жимбиев болоно гээшэ.

Ц-Ж. Жимбисвэй ударидалга доро 1995 ондо Валерий Инкижиновэй нэрэмжэтэ ниитын фонд эмхидхэгдэжэ, “Чингис хаанай үри hадаhан” гэжэ кинодо гол роль наадаhан агууехэ артист Валерий Инкижиновэй түрэhөөр 100 жэлэй ойдо зорюулагдаhан эрдэм-шэнжэлгын конференци үнгэргэгдэhэн байха юм.

1996 ондо Нурселенидэ “ Бадма Сэсэг” гэжэ субарга бодхоохо хэрэгтэ манай редакциин коллектив мүн лэ хабаадаа hэн.

1997 ондо “Хараасгай” журналай редакциин дэргэдэ “Кирсан - шатар” гэжэ нэрэтэй хүүгэдэй шатарай түб нээгдээ hэн.

Тэрэ сагтаа бүхы Россси гүрэн соо алдар суутай, нэрэ солотой хүнүүд манай “Хараасгай” сэдхүүлдэ ерэдэг, уран зохёол, соёл урлагай талаар захяа заабари хэлэдэг байһан юм. Цыденжаб Арсаланович Жимбиевэй урилгаар Орос Уласай түрын дуулалай үгые зохёоһон агууехэ Сергей Владимирович Михалков айлшалжа ерээ һэн. Манай “Хараасгай” сэдхүүлдэ

уран зохёолшодтой, сэдхүүлшэдтэй уулзахадаа иигэжэ хэлээ бэлэй:

-Үхибүүдтэ зорюулжа зохёол найруулхадаа, тэдээнтэй тон адли болоод, сээжэлдэхэдэ ульгам, хадуухада бэлэн, уншахада уран шүлэг зохёохо шухала. -гэжэ захяа гээшэ һэн ха.

(ородоор – если образно сказать, встать на корточках перед ребенком, смотреть в глаза ребенка, разговаривать с детьми на уровне глаз)

Хальмагай Республикын Президент Кирсан Илюмжиновэй айлшаар ерэхэдэ, һургуулиин һурагшадтай асуудал харюугай хөөрэлдөө, шатарай мүрысөө эмхидхээ һэмди.

Буряадай арадай уран зохёолшо, «Хараасгай» сэдхүүлэй ахамад редактор Цыденжаб Арсаланович Жимбиевэй түрэһөөр 70 жэлэй ойн баярта сансарта ниидэгшэ, Советскэ Союзай баатар, Монгол Уласай баатар Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа алдарта зохёолшые амаршалаад, бэлэг баряа һэн. “Хараасгай” сэдхүүлэй ажалшадтай уулзахадаа, хөөрэһэн хөөрөөень дамжуулха хүсэлэнтэйб:
-Сансарта ниидэхэдээ, даалгагдаһан шэнжэлгын ажал хэдэг байгааб. Манай газар дэлхэймнай хажуу тээһээ харахада, үнэхөөр үзэмжэтэй, гоё һайханаар харагдаа һэн. Тэрэ мүртөө ямар жаахан гээшэб гэжэ гайхааб! Хайрлаарай, хамгаалаарай гэжэ Газарнай захижа байһан мэтээр һанагдаа һэн,-гээд монгол космонавтын хөөрэһыень мартадаггүйб.
Цыденжаб Арсаланович Жимбиевые “Хараасгай” журнал хэблэхэ хэрэгтэ тон харюусалгатай хандадаг, бүхы оюун ухаагаа, бэлиг шадабарияа, хүсэ шадалаа зорюулдаг байгаа.
Олоной урда үгэ хэлэжэ һурагты, юрөөл мэдэдэг бологты, шэнэ номуудые уншагты, хуушан монгол бэшэг шудалагты, компьютер дээрэ хүдэлжэ һурагты гэжэ заадаг һэн. Бидэниие олон юумэ мэдэхэ болог даа гэжэ һанаата болодог, заабарилдаг байһан юм. Шэнэ юумэ һонирхожо, юумэндэ һураха гэжэ оролдогты гэжэ хэлэһэн захяаень һанажа, гэрэл зураг буулгажа, видеокамерада буулгажа һурааб, Интернет соо толилолго бэшэдэг болооб. Мүнөө сагай эрилтээр мэдэсэтэй, шадабаритай ябахадамни, намда ехэ дэмбэрэлтэй байдаг.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)