САЙТ “МҮНГЭН ТОБШО”


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


“МҮНГЭН ТОБШО” САЙТ ДЭЭРЭ УНШАХАДА БОЛОНО.2023 оной сентябриин 12
РУБРИКА МЭДЭЭСЭЛ

АЛДАРТА БАЙГАЛ, АРЮУХАН ДАЛАЙМНАЙ… СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ…


АЛДАРТА БАЙГАЛ, АРЮУХАН ДАЛАЙ
1.
“БАЛЬЖИН ХАТАН” РОК-МЮЗИКЛ ТАБИГДАБА

2.ЧИНГИС АБАРГА БААТАРАА ХҮНДЭЛБЭ
3.“УУГАН ХҮБҮҮН” АГАДА
4.ҺЭЭР ШААЛГАН ТУХАЙ
5.ГОЁ ҺАЙХАНДА ДУРАТАЙГААР ҺУРГАДАГ БАГША
6.Р Е К В И Е М Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЭМЭ на бурятском языке перевод Батора Батоева
7. МОНГОЛ ДУУНУУД
8.БАЗАР РИНЧИНОГО МҮНХЭ ДУРАСХААЛАЙ БАРИЛДААН
9.СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ ГЕРОЙ БАЗАР РИНЧИНОГОЙ МҮНХЭ ДУРАСХААЛДА ЗОРЮУЛҺАН БАРИЛДААН
10.АРСАЛАН БУДАЖАПОВТА БУРЯАД ДЭГЭЛ ҮМЭДХҮҮЛБЭ
11.ЧИНГИС ХАН БЫЛ БУДДИСТОМ?
12.МАНАЙ ИННА СТЕПАНОВА УЛААН-ҮДЭДЭ

13.АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ

АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ


14. МОНГОЛ УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР

15.ЭНЭ БУРЯАД ЗОН

16.БАЛЬЖАН ХАТАН Песня Д.Сэндэр, С.Алтансэсэг

http://mungen-tobsho.com/archives/981
МОНГОЛ УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР

18.БУРЯАД ХЭЛЭН

19.АБА ЭЖЫМНИ АША ЮМ ДАА

20.Тэнгэри эж минь

21.САГААН ҺАРЫН ШЭНЫН НЭГЭН. ЧИНГИС ГУРУЕВЭЙ ШҮЛЭГ

22. ШЭЛДЭЭ ЗАНГИ ТУХАЙ ДОМОГ

23.БУХА НОЁН БААБАЙ

24. МОНГОЛШУУД ХҮННҮ ГҮРЭНЭЙ ҮЕ САГҺАА САГААЛДАГ БАЙҺАН

25.ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ БУТУХАНОВ

26.СВЕТ ГЭСЭРИАДЫ

27.ЧОЙЖИЛ-ЛХАМА БАЗАРОН БАГША, УРАН ЗОХЁОЛШО

28.ЭМЭЭЛ

29. ДАЛА НАҺАН – ҮНДЭР НАҺАН

30.БАЛЖАН ХАТАН тухай домог.

31.ТРИ БРАТА – ХОНГОДОР, ХОРИ И ШОШООЛОГ

32.АСАРИ ЕХЭ ГАБЬЯАТАЙ АЛДАРТА ХҮБҮҮД
1
33.МОНГОЛ ОРОНҺОО МЭДЭЭСЭНЭ

34.ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПЬЕС НАГРАЖДЕНЫ В ДНИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

35.ҮЛЗЫТЫН ДОНДОГОЙ “ҮНШЭН САГААН БОТОГОН…” ШҮЛЭГ

36.БАЯСХАЛАН ЛЫКСОКОВ ТҮРЭЛ НЮТАГАА ҺАЙХАШААН ЗУРАДАГ

37.МОНГОЛ ТУЛГАТАНАЙ 100 ЭРХИМ

38.ИИМЭ ХҮШЭГЭ ДЭЛХЭЙ ДЭЭРЭ ХААНАШ БАЙХАГҮЙ

39.БҮМБЭРСЭГ ДЭЛХЭЙ – БУЛТАНАЙМНАЙ НЮТАГ ГЭЭШЭ
ДЭЛХЭЙН БАРИЛДААШАДАЙ ТЭМСЭЭНДЭ ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ШҮҮҺЭН

41.БУРЯАДАЙ ЭЛИТЭ ЭРДЭМТЭН ДОРЖО БАНЗАРОВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 200 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

42. АРАДАЙ АЛТАН ҺУРГААЛНУУД

43“ТАБАН СЭСЭН” КОНКУРС

44.“МОДЭ” ЗҮЖЭГ ТУХАЙ

45.ХОРЁОД ҮЕ УГАА МЭДЭХЭБ

46.БАТАЖАРГАЛ АБГА ЗЭЭ ХҮБҮҮН АЮРТАЙ

47.ДАШАРАБДАН БАТОЖАБАЙН ЗОХЁОЛНУУДАЙ 5 БОТИ СУГЛУУЛБАРИ ХЭБЛЭГДЭБЭ

48.ЗАМБУУЛИН. ОДО МҮШЭД

49.ТҮРҮҮШЫН МЭРГЭЖЭЛТЭ ХАТАРШАН

50. АМАРАЛТЫН ҮДЭРЭЙ УУЛЗАЛГА

51.ЦЫДЕН-ЕШИ БАДМАЕВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 100 ЖЭЛЭЙ ОЙ ГҮЙСЭБЭ

52.БУРЯАД ХАТАРАЙ ТАЙЖА ЦЫДЕНЕШИ БАДМАЕВ

53.ДОНДОГ УЛЗЫТУЕВАЙ МУЗЕЙ-БУУСАДА
54.ХАЗААРНУУД ТУХАЙ ДУУЛАА ҺЭН ГҮТ?

55.СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ДУЛААХАН УЛЬҺА ХУБААЛДАДАГ ҺЭН

56.ЭРДЭНИТЭ САГААН ШҮХЭР

57.ЭРЭЛХЭГ ЗОРИГТОЙ ДАДАЛ НЮТАГААРХИН

ЭРЭЛХЭГ ЗОРИГТОЙ ДАДАЛ НЮТАГАЙХИН


58.ПРЕДСКАЗАНИЯ ВАРНАШКИ Автор Роман ДНЕПРОВСКИЙ

59.МОНГОЛОЙ АЛДАРТА ГЭРЭЛ ЗУРАГША

60.“АЛТАРГАНА” ТУХАЙ СЭНДЭР БАГШЫН ХӨӨРӨӨН

61.ХОРИН ЖЭЛЭЙ СААНА “АЛТАРГАНА” АГАДА

63.“АЛТАРГАНА” НААДАНАЙ АШАГ ҮРЭ АСАРИ ЕХЭ!

64.ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ АЛТАН ШҮРБЭҺЭН
62.ГАЛ УЛААН ТУГТАЙ ГАЛЗУУД ОМОГТОН

65.БИ БУРЯАД ХYН ГЭЭШЭБ!

,
68.“ЭНХЭ-БУЛАД БААТАР”- БУРЯАДАЙ ТҮРҮҮШЫН ОПЕРО

69.БУРЯАД ХУБСАhАА ГОЁЖО YМДЭЕ!

70.МОРИНОЙ НАhАН, ЗYhЭ ТУХАЙ

МОРИНОЙ НАhАН, ЗYhЭ ТУХАЙ


71.ЭРЖЕНА САНЖИЕВА: “Я УПУСТИЛА МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ…”

72.ЭРЖЕНА НОВАЯ ЗВЕЗДА КОНКУРСДО ХАБААДАХА

73.БУРХАН БАГШАЯА ЗАЛАБА

74.СОВЕТ СЭРЭГШЭДТЭ ТУhАЛhАН… БУРХАН

75.ЗАМБИ ТҮБИ, ЮРТЭМСЭ, ВСЕЛЕННАЯ

76.РУССКИЙ ДОМ В УЛАН-БАТОРЕ

АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 70 ЖЭЛ ЭНХЭ ТАЛАДА

77.БУРЯАД СОЁЛ УРЛАЛДА СЭДЬХЭЛ ЗҮРХӨӨ СҮМ ЗОРЮУЛhАН ХҮН

78.АРАДАЙ ДУУН МАНАЙ ГАЙХАМШАГ БАЯЛИГ!

79.ЮРӨӨЛ БОЛТОГОЙ!

80.ЭХИРЭД, БУЛАГАД УГ ГАРБАЛТАН ТУХАЙ

81. ХҮГЖЭМШЭНЭЙ ОДО ЗЯАН ТЭНГЭРИДЭ ЯЛАЛЗАНА

82.ХҮҮГЭДЭЙ СЭСЭРЛИГЭЙ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГШЭДЭЙ АНХАРАЛДА
84.СЭЛЭНГЫН ПОЛКЫН НАНГИН ШҮТӨӨН

85.АМА САГААН ХУЛГАНА ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН!

86.ТАБАН ХУШУУН МАЛ

87.ТҮРҮҮШЫН АЛТАРГАНА НААДАМАЙ ТҮҮХЭ

88.ЁОХОР НААДАН ГОЁ ДАА!

89.БУДЕМ РАБОТАТЬ НА БЛАГО РОДНОГО ЯЗЫКА

90.“ТЭНГЭРИИН ИЗАГУУР” ГАЙХАМШАГ ГОЁ ЗҮЖЭГ!

91.ФЕСТИВАЛЬ “АЛТАРГАНА” – ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ

ШИЛДЭЙ-ЗАНГИИН ДУУН

93.АЛЕКСАНДР ПУШКИНАЙ ШҮЛЭГҮҮД БУРЯАДААР

94.ХАЛХЫН ГОЛОЙ БАЙЛДААНАЙ ИЛАЛТЫН 80 ЖЭЛЭЙ ОЙН БАЯР

95.ИСТОРИЯ РОДА СОГОЛ

96.ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

97.БАБЖА БАРАС БААТАРАЙ НААДАН ОНОНОЙ ЭРЬЕДЭ БОЛОБО

98.БАДМА-БАЗАР НАМСАРАЙН ШҮЛЭГҮҮД

99.ЭХИРЭД, БУЛАГАДАЙ УДХА УЗУУР

100.СОЛОТО СОЕЛШОН

102.БАГА АЛТАРГАНА – ТЭШИГ СОМОНДО

104.МОНГОЛ КИНО УРЛАГАЙ АЛДАР СУУТАН

РУБРИКА СОЕЛ - КУЛЬТУРА
1.ЧИНГИС АБАРГА БААТАРАА ХҮНДЭЛБЭ

2.“УУГАН ХҮБҮҮН” АГАДА

3.ҺЭЭР ШААЛГАН ТУХАЙ

4.ХАТУУ САГ ҮЗЭЖЭ ҮНДЫҺЭМДИ

5.ГОЁ ҺАЙХАНДА ДУРАТАЙГААР ҺУРГАДАГ БАГША

6."МҮНГЭН ТОБШО” САЙТДЭ УНШАХАДА БОЛОНО

7 "“АБАЙ ГЭСЭР” БУРЯАД АРАДАЙ ОЮУН БОДОЛОЙ ГАЙХАМШАГ БАЯЛИГ МҮН!

8.СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ ГЕРОЙН МҮНХЭ ЗОРЮУЛҺАН БАРИЛДААН

9. АРСАЛАН БУДАЖАПОВТА БУРЯАД ДЭГЭЛ ҮМЭДХҮҮЛБЭ

10.ЧИНГИС ХАН БЫЛ БУДДИСТОМ?

11АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ ГАЛХҮҮ ГАНЗОРИГ дуулана Видеозапись

12. УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР

13.РАБДАН РАБЖУЕВ НЮТАГНИ ҮЛҮҮ ҺАЙХАН

14.Тэнгэри эжы минии…

15.ШЭЛДЭЭ ЗАНГИ ТУХАЙ ДОМОГ

16.ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ БУТУХАНОВ

17.ЭМЭЭЛ

18.ДАЛА НАҺАН – ҮНДЭР НАҺАН

19БАЛЬЖАН ХАТАН

20.ТРИ БРАТА – ХОНГОДОР, ХОРИ И ШОШООЛОГ

21.МОНГОЛ ОРОНҺОО МЭДЭЭСЭ

22.ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПЬЕС НАГРАЖДЕНЫ В ДНИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

23.МОНГОЛ ТУЛГАТАНАЙ 100 ЭРХИМ
24.БҮМБЭРСЭГ ДЭЛХЭЙ – БУЛТАНАЙМНАЙ НЮТАГ ГЭЭШЭ

25.ДЭЛХЭЙН БАРИЛДААШАДАЙ ТЭМСЭЭНДЭ ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ШҮҮҺЭН

26.БУРЯАДАЙ ЭЛИТЭ ЭРДЭМТЭН ДОРЖО БАНЗАРОВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 200 ЖЭЛЭЙ ОЙ

27.БУРЯАД АРАДАЙ АЛТАН ҺУРГААЛНУУД

28.outube.com/watch?v=ZqO3R_hqYK4
“ТАБАН СЭСЭН” КОНКУРС
ОБОО ТАХИЛГАН

29ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ

30.ХОРЁОД ҮЕ УГАА МЭДЭХЭБ

31.ДАШАРАБДАН БАТОЖАБАЙН ЗОХЁОЛНУУДАЙ 5 БОТИ СУГЛУУЛБАРИ ХЭБЛЭГДЭБЭ

32.ЗАМБУУЛИН. ОДО МҮШЭД

33.ЦЫДЕН-ЕШИ БАДМАЕВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 100 ЖЭЛЭЙ ОЙ ГҮЙСЭБЭ

36.“АЛТАРГАНА НААДАНАЙ АМИН ГОЛ УДХА ЮУН БЭ?

38.БИ БУРЯАД ХYН ГЭЭШЭБ! Стихи

АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ

40.МОНГОЛОЙ КОСМОНАВТ ЖУГДЭРДЭМИДИЙН ГУРРАГЧА

41.МОРИНОЙ НАhАН, ЗYhЭ ТУХАЙ

42.ЭРЖЕНА САНЖИЕВА: “Я УПУСТИЛА МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ…”

43.ЭРЖЕНА НОВАЯ ЗВЕЗДА КОНКУРСДО ХАБААДАХА

44.БУРХАН БАГШАЯА ЗАЛАБА

45.СОВЕТ СЭРЭГШЭДТЭ ТУhАЛhАН… БУРХАН

46.СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ДУЛААХАН УЛЬhА ХУБААЛДАДАГ hЭН

47.ЗАМБИ ТҮБИ, ЮРТЭМСЭ, ВСЕЛЕННАЯ

48.ЖУГДЭРДЭМИДИЙН ГУРРАГЧААГАЙ НАМТАР

49.ХҮҮГЭДЭЙ СЭСЭРЛИГЭЙ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГШЭДЭЙ АНХАРАЛДА

50.ТАБАН ХУШУУН МАЛ 1.МОРИН ЭРДЭНИ

51.БУРЯАД СОЁЛ УРЛАЛДА СЭДЬХЭЛ ЗҮРХӨӨ СҮМ ЗОРЮУЛhАН ХҮН

52.АРАДАЙ ДУУН МАНАЙ ГАЙХАМШАГ БАЯЛИГ!

53.ЮРӨӨЛ БОЛТОГОЙ!

54. ТАБАН ХУШУУН МАЛ

55.ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

56.АГУУЕХЭ ПУШКИНАЙ АЛДАР НЭРЭ МҮНХЭ

57.РРИНЧИН САНЖИЕВ АЛХАНЫН ЕХЭ ШАГНАЛ ШҮҮБЭ

58.НАГАСА ЭЖЫН ДУУН

59.ЭХЭНЭР ГЭРЭЛ ЗУРАГШАДАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН НЭЭГДЭБЭ

60.САЙТ “МУНГЭН ТОБШО 3D” КАК ИНСТРУМЕНТ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА,

61. АЛТАРГАНЫН АЛТАН МЕДАЛЬТА ДУУШАН

БАРГАШУУЛ ТУХАЙ

63.БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ ҮЗЭЕ!

64.ТОГТОМОЛ ХОЛБОО ҮГЭНҮҮД

65.ЭХЭ БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ ҮЗЭЕ!

66.ТОГТОМОЛ ХОЛБОО ҮГЭНҮҮД

67.УЛААН НАРАН ГЭЖЭ НЭРЭНЬ МАРТАГДАХАГҮЙ

68.АЛТАРГАНА НААДАМАЙ УУЛЗАЛГАНУУД

69. АЛХАНЫН ЕХЭ ШАГНАЛ видеозазапись соревнования

70.“АЛТАРГАНЫН” УУЛЗАЛГАНУУД

71.АЛДАРТА УГ ГАРБАЛАА МАГТАНАБДИ видеозарисовка

72“ИЛАЛТЫН ҮДЭР”- “ДЕНЬ ПОБЕДЫ” 9 мая 2018 года поселок Агинское

73.“АДУУШАНАЙ ДУУН” КИНО ТУХАЙ видеозарисовка

74.ТТЭРМЭЭЛЖЭН ШОРГОЛЗОН ХОЁР видеозарисовка

75.ЗАРЫВАНИЕ ПОСЛЕДА М.Н.Хангалов. Собрание сочинений. III том.

76.ИНТЕРНЕТ КОНКУРС “Минии уг гарбал”-“История моего рода”
Подведение итогов. Видеозапись

77РЕПКЭ видеозапись спектакля

78.МАЙДАРИИН ХУРАЛ ИВАЛГЫН ДАСАНДА

79.БУЛГАН ҮЛГЫ ИНЗАГАТАМНИ Видеозапись.
АГУУЕХЭ ПОЭДЭЙ МУЗЕЙ-БУУСАДА

81.АРАДАЙ СЭСЭН ҮГЫН АБДАРҺАА

82ИЗ ПРОШЛОГО РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ...

83.АРАДАЙНГАА ЗАН ЗАНШАЛ МЭДЭНЭ

84.ОНОН, АГА ГОЛОЙ НЭРЭНҮҮДЫЕ ХЭН ҮГӨӨБ?

8ЭХЭ НЮТАГАЙМ АГУУЕХЭ ҺҮЛДЭ

86. ҮНГЭРҺЭН ЖЭЛНҮҮД МАРТАГДАШАГҮЙ…

87.МҮНХЭ ТЭНГЭРИИН БЭШЭГ

88.ЭЖЫ ТУХАЙ МАГТААЛ

89.АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ СЭДХҮҮЛШЭДТЭЙ УУЛЗАБА 26 МАРТА 2017г.

УШАРБАЙ НЮТАГААРХИНАЙ САГААЛГАН

91.ПЯТЬ ЛЕТ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

92.САГААЛГАН-2017 СОЛОНГО СЭСЭРЛИГТЭ Видеоролик

93.ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР

94.ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДЕТСКОГО «ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «МИНИИ УГ ГАРБАЛ»-«ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА» 2016 г.

МҮНӨӨДЭР ЭЗЭН ЧИНГИС ХААНАЙ ТҮРЭҺЭН ҮДЭР

96.БУРЯАД ХЭЛЭ МЭДЭСЫН УРИЛДААН

97.МИНИИ НАГАСА ҮБГӨӨ

98.СМИРОТВОРЕЦ ТЭМСЭЭНДЭ ИЛАГШАД ЭЛИРБЭ

99.МОИ ПРЕДКИ ХУРХУДЫ

100.БУРЯАД АРАДАЙМ СЭДЬХЭЛЭЙ ЮРТЭМСЭ ОНДООХОН ЮМ

101.ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ

102.УЧИТЕЛЬ СЕЕТ ВЕЧНОЕ И ДОБРОЕ

103.ЭРХИМЭЙ ЭРХИМҮҮДТЭ ДУУГАА ҮГЭЕБДИ!
h

104.ЭХЭ ХЭЛЭН -МАНАЙ БАЯЛИГ

106.БИШЭН ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН
h
107.“321-дэхи СИБИРСКЭ КИНО” КИНО БҮТЭЭГДЭХЭ

108.ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА
109. ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

110.МИНИИ УГ ГАРБАЛ

111.БИ ХАЛЬБАН УГАЙ
h
112.АРЮУХАН БАЙГАЛ ДАЛАЙГАА АРШАЛАН АБАРАЯ!
h
113ЖАМБАЛОВТАНАЙ ГЭР БҮЛЫН УГ ГАРБАЛ

114.БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭРНҮҮД БОЛОБО

115. ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ.БУРУНОВА АДИСА

11ТЕАТРАЙ ШЭНЭ ХАҺА ЭХИЛБЭ

117.АБЫН БЭЛЭГ

118.МОЕМУ ПРАДЕДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

119.ХЭН ЭГЭЭН МЭРГЭН, ЭГЭЭН ХУРДАН, ЭГЭЭН ХҮСЭТЭЙБ

120.”СЭМҮҮН САГ” НОМ ХЭБЛЭГДЭХЭНЬ

121. “АЛТАРГАНА-20156” НААДАНДА БЭЛЭДХЭЛ

122.”ТОЛОНОЙ” АБДАРҺАА“

123.ТААБАРИНУУД

124.ҮРЕЭЛНҮҮД

125.”НАЙДАЛ ЖАСА ДЭМЖЭНЭ”
htt
126.АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 70 ЖЭЛ ЭНХЭ ТАЛАДА. ВИДЕОЗАПИСЬ.

127.БУРЯАД ХЭЛЭЭ МЭДЭЛГЭЭР МҮРЫСӨӨН
128.УЧИТЕЛЬ СЕЕТ ВЕЧНОЕ И ДОБРОЕ
129..ХҮХЮУ БУРЯАД
13ДАШИРАБДАН БАТОЖАБАЙ ТУХАЙ МИНИИ ДУРСАМЖА

131.БҮХЭ БАРИЛДААН АГАДА

132.ХАТУУ САГАЙ ШЭРҮҮНИИЕ ҮЗЭҺЭН

133.УРМА БАЯР АСАРҺАН САГААЛГАН

134.БАРХАН МИНИИ НЮТАГ. ВИДЕОЗАПИСЬ

135.ЭЛИНСЭГ ЭСЭГЫМ ХУБИ ЗАЯАН

136.СЛАВНЫЙ СЫН БУРЯТСКОГО НАРОДА

137.АРАДАЙ ДУУНАЙ ГОЁ ГЭЭШЭНЬ...

ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА Автор Бэлигто Эрдынеев

139.“УРАН ҮГЫН ДЭЭЖЭ” СЕМИНАР БОЛОБО

140.ХУУШАН МОНГОЛ ХЭЛЭНЭЙ ХЭШЭЭЛ

142.ЭЛИТЭ ЭРДЭМТЭНЭЙ ОЙН БАЯР

143.“РАДУГА”-“СОЛОНГО” СЭСЭРЛИГЭЙ ҮХИБҮҮД. ВИДЕОЗАПИСЬ.

144.САГААЛГАН-2015. ВИДЕОЗАПИСЬ.

145.ЯЗЫК - ДУША НАРОДА

146ХҮХЭГШЭН ХОНИН ЖЭЛ 2015 оной Сагаалганай үедэ

147САГААЛГАНАЙ АМАР МЭНДЭЭ!

148. ШАГАЙ НААДАН ГОЁ ДАА!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)