САЙТ “МҮНГЭН ТОБШО” – СТОЛЕТИЮ РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, НА САЙТЕ «МУНГЭН ТОБШО» на 1 июня 2023 г.

САЙТ “МҮНГЭН ТОБШО” – СТОЛЕТИЮ РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ


1.АГУУЕХЭ ПОЭДЭЙ МУЗЕЙ-БУУСАДА
Прочитано 586 раз(a)
2.АРАДАЙ СЭСЭН ҮГЫН АБДАРҺАА
Прочитано 441 раз(a)
3.ИЗ ПРОШЛОГО РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ...…
Прочитано 501 раз(a)
4.АРАДАЙНГАА ЗАН ЗАНШАЛ МЭДЭНЭ
Прочитано 478 раз(a)

13.АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ
Просмотр 168 раз
,
ВАЛЕРИЙ ХЕРТУХЕЕВ:
"ТАМ АТЕИСТОВ НЕТ

1.ЭНЭ БУРЯАД ЗОН
Прочитано 121 раз(a)

2. ЭРЭЛХЭГ ЗОРИГТОЙ ДАДАЛ НЮТАГАЙХИН
Прочитано 171 раз(a)

3.МОНГОЛОЙ АЛДАРТА ГЭРЭЛ ЗУРАГША
"АЛТАРГАНА” ТУХАЙ СЭНДЭР БАГШЫН ХӨӨРӨӨН
Прочитано 191 раз(a)

5.ХОРИН ЖЭЛЭЙ СААНА “АЛТАРГАНА” АГАДА
Прочитано 192 раз(a)

6.ГАЛ УЛААН ТУГТАЙ ГАЛЗУУД ОМОГТОН
Прочитано 215 раз(a)

7.“АЛТАРГАНА” НААДАНАЙ АМИН ГОЛ УДХА ЮУН БЭ?
Прочитано 249 раз(a)

8.“АЛТАРГАНА” НААДАНАЙ АШАГ АСАРИ ЕХЭ!
Прочитано 237 раз(a)

9.ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ АЛТАН ШҮРБЭҺЭН
Прочитано 234 раз(a)

10.АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ
Прочитано 206 раз(a)

11.БУРЯАД ХУБСАhАА ГОЁЖО YМДЭЕ!
Прочитано 188 раз(a)

12.МОРИНОЙ НАhАН, ЗYhЭ ТУХАЙ
Прочитано 693 раз(a)

13.СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ДУЛААХАН УЛЬhА ХУБААЛДАДАГ hЭН
Прочитано 368 раз(a)

14.ТҮРҮҮШЫН АЛТАРГАНА НААДАМАЙ ТҮҮХЭ
Прочитано 685 раз(a)

15.ФЕСТИВАЛЬ “АЛТАРГАНА” – ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ
Прочитано 766 раз(a)

16БАГА АЛТАРГАНА – ТЭШИГ СОМОНДО
Прочитано 992 раз(a)

17. “АЛТАРГАНЫН” УУЛЗАЛГАНУУД
Прочитано 971 раз(a)

БУРЯАД ХУБСАҺАА ГОЁЖО ҮМДЭЕ!
Прочитано 630 раз(a)

19.“АЛТАРГАНЫН” НААДАН АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ
Прочитано 943 раз(a)

20.АРАДАЙ ДУУНУУД СУБАД ЭРДЭНИ МЭТЭ
Прочитано 990 раз(a)

21.АЛТАРГАНА НААДАМАЙ ТЭНГЭРИ ДОРО
Прочитано 572 раз(a)

22.БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ МАНЛАЙ ТҮРҮҮТЭН
Прочитано 682 раз(a)

23.НАВСТРЕЧУ ВСЕБУРЯТСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ «АЛТАРГАНА-2018»
Прочитано 942 раз(a)

24. ЁОХОР ЯАГААД ХАТАРХАБ
Прочитано 693 раз(a)

25.ХОРИ БУРЯАДУУДАЙ ЁОХОР
Прочитано 706 раз(a)

26.ОЛОН УЛСЫН "АЛТАРГАНА" НААДАНИИЕ УГТУУЛАН
Прочитано 672 раз(a)

27АРАДАЙ ДУУНАЙ ГОЁ ГЭЭШЭНЬ...

Видеозарисовка Прочитано 587 раз(a)
БУРЯАДУУДАЙ ТҮҮХЭ ШЭНЖЭЛЭГШЭ
Прочитано 986 раз(а)

29.АГАДА БОЛОҺОН АЛТАРГАНА
Прочитано 638 раз(a)

30.АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ АЛТАРГАНАМНАЙ... Видеозарисовка
Просмотрено 566 раз(a),

31. ДАНГИНА-2014 – Саяна Цымпилова
Прочитано 1052 раз(a)

32.ДЭГЭЛЭЙ ТОБШОНУУД
Прочитано 677 раз(а)
ДАДАЛДА БОЛОҺОН “АЛТАРГАНА” НААДАН
Прочитано 657 раз(а)

34.АБЬЯАС БЭЛИГЭЭ АРАД ЗОНДОО..
Прочитано 602 раз(a)
БАГА АЛТАРГАНА БАЯНДУНДА

Прочитано 1069 раз(а)
”МИНИИ ТООНТО НЮТАГ” НААДАН ДАШБАЛБАРТА
Прочитано 668 раз(а)

II.РУБРИКА «ЁҺО ЗАНШАЛ”
1.ЧИНГИС АБАРГА БААТАРАА ХҮНДЭЛБЭ
Прочитано 59 раз(a)

2.ТЭНГЭРИ ЭЖЫ МИНИИ
Прочитано 107 раз(a)

3.БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ БАГШАНАРАЙ АНХАРАЛДА. ШҮЛЭГ.
Прочитано 149 раз(a)

3.МОНГОЛШУУД ХҮННҮҮ ГҮРЭНЭЙ ҮЕ САГҺАА САГААЛДАГ БАЙҺАН
Прочитано 179 раз(а)

4.БУХА НОЁН БААБАЙ
Прочитано 126 раз(a)

ТАБАН СЭСЭН

Прочитано 152 раз(a)
6.ЭМЭЭЛ
Прочитано 138 раз(a)

7.СЭДЬХЭЛЭЙ ДУЛААХАН УЛЬҺА ХУБААЛДАДАГ ҺЭН
Прочитано 183 раз(a)
8.ЭРДЭНИТЭ САГААН ШҮХЭР Прочитано 156 раз(a)

9.БУРЯАД ХУБСАhАА ГОЁЖО YМДЭЕ!
Прочитано 176 раз(а)

10.ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

11" rel="noopener" target="_blank">БУРЯАД АРАДАЙ ХҮМҮҮЖЭЛ

12.АМА САГААН ХУЛГАНА ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН
Прочитано 658 раз(a)

13." rel="noopener" target="_blank">ТАБАН ХУШУУН МАЛ
Прочитано 1012 раз(а)

14." rel="noopener" target="_blank">ШЭЛДЭЭ ЗАНГИ ТУХАЙ ДОМОГ
Прочитано 981 раз(a)

15.САГААЛГАНАЙ ШЭНЫН НЭГЭНЭЙ ҮГЛӨӨГҮҮР ЗОЛГОЕБДИ!
Прочитано 710 раз(a)

16." rel="noopener" target="_blank">ХАДАК–ЭТО САМЫЙ ПОЧИТАЕМЫЙ ПОДАРОК

17." rel="noopener" target="_blank"> БУРЯАДУУДАЙ ЭГЭЭН ЕХЭЭР ХҮЛЕЭДЭГ САГААЛГАН ДҮТЭЛБЭ
Прочитано 626 раз(a)

18." rel="noopener" target="_blank">МҮНГЭН ҮБЭЛЭЙ НААДАН ХҮЛЭН-БУИРТА
Прочитано 531 раз(a)

19." rel="noopener" target="_blank">БУРЯАД АРАДАЙМНАЙ АЛТАН ҺУРГААЛНУУД
Прочитано 11825 раз(a)

20." rel="noopener" target="_blank">УГАЙ УРААНУУД БА ТУГУУД
Прочитано 783 раз(a)
" rel="noopener" target="_blank">ЭРХҮҮ БУРЯАД ЗОНОЙ ХҮНДЫН ТАБАГУУД,
Прочитано 1116 раз(a)
БУРЯАД-МОНГОЛШУДАЙ ЗАН ЗАНШАЛАЙ АБДАР УУДАЛАЯ!
Прочитано 469 раз(a)

24." rel="noopener" target="_blank">АБА ЭЖЫН ҺУРГААЛ ЗААБАРИ
Прочитано 685 раз(a)

25." rel="noopener" target="_blank">ЯҺАЛА БУРЯАД ГЭЭШЭБ
Прочитано 785 раз(a)
" rel="noopener" target="_blank">БУРЯАД ХУБСАҺАН ТУХАЙ ДОМОГ
Прочитано 743 раз(a)

27.АШАТА БАГШЫН ДУРАСХААЛДА
Прочитано 558 раз(a)

28." rel="noopener" target="_blank">БУРЯАД ДЭГЭЛЭЭ ГОЁЖО ҮМДЭЕ. ВИДЕОЗАРИСОВКА
Просмотрено 586 раз(a)

29.">БУДАХАНДА БАГШЫН НОМ ХЭБЛЭГДЭБЭ
Прочитано781 раз(a)

30.ГАЙХАМШАГ ҺЭЕЫ ГЭР
Прочитано 923 раз(а)

31." rel="noopener" target="_blank">Какого мы роду племени?
Прочитано 1092 раз(a)

32. " rel="noopener" target="_blank">Язык сочинений конкурса “История моего рода
Прочитано 687 раз

33. rel="noopener" target="_blank">Нүгшэһэн хүнэй хойтын буян үйлэдэлгэ
Прочитано 939 раз(a)

34.Дабасамбуу һаарамба ламбагай
Прочитано 482 раз(a)

35.НАШИ ОБЫЧАИ
Прочитано 490 раз(a)

36.“ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ, А БУДУЩИЙ КОНЬ ВИДЕН ПО ЖЕРЕБЕНКУ”
Прочитано 605 раз(а)

37.“МИНИИ БУРЯАД” СЭДХҮҮЛ ҺОНИРХОН УНШАГТЫ
Прочитано 851 раз(а)

38.Бурятская национальная игра – Шагай наадан
Прочитано 1159 раз(a)

39.УГ ГАРБАЛАЙ БЭШЭГ
Прочитано 1473 раз(a)

40.НОМОЙ БУЯН ЕХЭ ЮМ ДАА
Прочитано 554 раз(a)

41.МОРИН ЖЭЛЭЙ САГААЛГАН АМАР МЭНДЭЭ! Видеозарисовка
Прочитано 583 раза

42. Хии морин (Воздушный конь)
Прочитано 694 раз(a)

43.ХҮНИИЕ ЗОЛГОХО ЁҺО Прочитано 559226 раз(a)

44.АБА ЭЖЫН АЛТАН ҺУРГААЛААР
Прочитано 521 раз(a)

45.“ЛЕВ ХРАНИТЕЛЬ” – РАБОТА ТАЛАНТЛИВОГО МАСТЕРА ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВА
Прочитано 518 раз(а)

46.УРАН ДАРХАН ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВАЙ БҮТЭЭҺЭН “АРСАЛАН ҺАХЮУҺАН” http://mungen-tobsho.com/archives/2132 Прочитано 594 раз

47.ЖИТЬ КАК ПРЕДКИ
Прочитано 434 раз(a)

48.ЗАКЛАДКА КАМНЯ СОСТОЯЛАСЬ
Прочитано 458 раз(a)

49.http://mungen-tobsho.com/archives/1158ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ ЗАХЯА ЗААБАРИ
Прочитано 540 раз(a)

50.ХОРИИН 11 ЭСЭГЫН УРААНУУД
Прочитано 700 раз(a)

51.ПРЕКРАСНЫЙ ОБЫЧАЙ ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЯ
Прочитано 443 раз(a)

52АЙЛШАНИИЕ УГТАХА ЗАНШАЛ
Прочитано 458 раз(a)

53.ХҮНДЭЛҺЭНЭЙ ТЭМДЭГ
Прочитано 418 раз(a)

54.ХАДАГ
Прочитано 1032 раз(a)
АРАДАЙ АМАН ҮГЫН АБДАРҺАА
Прочитано 552 раз(a)

56.УГ ГАРБАЛАЙ ҺАРБААЛЖАН
Прочитано 621 раз(a)

57.ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

Прочитано 2 раз(а)
58.УГ ГАРБАЛНАЙ ХААНАҺААБ…
Прочитано 1431 раз(a)

59.ТААБАРИНУУД
Прочитано 1202 раз(a)

60.ЁҺО ЗАНШАЛ
Прочитано 508 раз(a)

III.РУБРИКА ЛУЧШИЕ ЛЮДИ БУРЯТИИ

1.МАНАЙ ИННА СТЕПАНОВА УЛААН-ҮДЭДЭ
Прочитано 93 раз(a

2.УГААР ДАМЖАН ЕРЭҺЭН НАНГИН УЯЛГА
Прочитано 822 раз(a)

3.БААТАР ЗҮРХЭТЭЙ ХҮН ЯБААЛ ДАА…
Прочитано 937 раз(a)

4.В роду Нанзатовых – все таланты….
Прочитано 1191 раз(a)

5.Барас Халзановта хүшөө табигдаба
Прочитано 901 раз(a)

6.Даши Намдаков из рода Дарханов
Прочитано 978 раз(a)
1. “БАЛЬЖИН ХАТАН” РОК-МЮЗИКЛ ТАБИГДАБА
2.ЧИНГИС АБАРГА БААТАРАА ХҮНДЭЛБЭ
3.“УУГАН ХҮБҮҮН” АГАДА

4.ҺЭЭР ШААЛГАН ТУХАЙ
ВАЛЕРИЙ ХЕРТУХЕЕВ:
"ТАМ АТЕИСТОВ НЕТ

1.ЭНЭ БУРЯАД ЗОН
Прочитано 121 раз(a)

2. ЭРЭЛХЭГ ЗОРИГТОЙ ДАДАЛ НЮТАГАЙХИН
Прочитано 171 раз(a)

3.МОНГОЛОЙ АЛДАРТА ГЭРЭЛ ЗУРАГША
"АЛТАРГАНА” ТУХАЙ СЭНДЭР БАГШЫН ХӨӨРӨӨН
Прочитано 191 раз(a)

5.ХОРИН ЖЭЛЭЙ СААНА “АЛТАРГАНА” АГАДА
Прочитано 192 раз(a)

6.ГАЛ УЛААН ТУГТАЙ ГАЛЗУУД ОМОГТОН
Прочитано 215 раз(a)

7.“АЛТАРГАНА” НААДАНАЙ АМИН ГОЛ УДХА ЮУН БЭ?
Прочитано 249 раз(a)

8.“АЛТАРГАНА” НААДАНАЙ АШАГ АСАРИ ЕХЭ!
Прочитано 237 раз(a)

9.ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ АЛТАН ШҮРБЭҺЭН
Прочитано 234 раз(a)

10.АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ
Прочитано 206 раз(a)

11.БУРЯАД ХУБСАhАА ГОЁЖО YМДЭЕ!
Прочитано 188 раз(a)

12.МОРИНОЙ НАhАН, ЗYhЭ ТУХАЙ
Прочитано 693 раз(a)

13.СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ДУЛААХАН УЛЬhА ХУБААЛДАДАГ hЭН
Прочитано 368 раз(a)

14.ТҮРҮҮШЫН АЛТАРГАНА НААДАМАЙ ТҮҮХЭ
Прочитано 685 раз(a)

15.ФЕСТИВАЛЬ “АЛТАРГАНА” – ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ
Прочитано 766 раз(a)

16БАГА АЛТАРГАНА – ТЭШИГ СОМОНДО
Прочитано 992 раз(a)

17. “АЛТАРГАНЫН” УУЛЗАЛГАНУУД
Прочитано 971 раз(a)

БУРЯАД ХУБСАҺАА ГОЁЖО ҮМДЭЕ!
Прочитано 630 раз(a)

19.“АЛТАРГАНЫН” НААДАН АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ
Прочитано 943 раз(a)

20.АРАДАЙ ДУУНУУД СУБАД ЭРДЭНИ МЭТЭ
Прочитано 990 раз(a)

21.АЛТАРГАНА НААДАМАЙ ТЭНГЭРИ ДОРО
Прочитано 572 раз(a)

22.БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ МАНЛАЙ ТҮРҮҮТЭН
Прочитано 682 раз(a)

23.НАВСТРЕЧУ ВСЕБУРЯТСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ «АЛТАРГАНА-2018»
Прочитано 942 раз(a)

24. ЁОХОР ЯАГААД ХАТАРХАБ
Прочитано 693 раз(a)

25.ХОРИ БУРЯАДУУДАЙ ЁОХОР
Прочитано 706 раз(a)

26.ОЛОН УЛСЫН "АЛТАРГАНА" НААДАНИИЕ УГТУУЛАН
Прочитано 672 раз(a)

27АРАДАЙ ДУУНАЙ ГОЁ ГЭЭШЭНЬ...

Видеозарисовка Прочитано 587 раз(a)
БУРЯАДУУДАЙ ТҮҮХЭ ШЭНЖЭЛЭГШЭ
Прочитано 986 раз(а)

29.АГАДА БОЛОҺОН АЛТАРГАНА
Прочитано 638 раз(a)

30.АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ АЛТАРГАНАМНАЙ... Видеозарисовка
Просмотрено 566 раз(a),

31. ДАНГИНА-2014 – Саяна Цымпилова
Прочитано 1052 раз(a)

32.ДЭГЭЛЭЙ ТОБШОНУУД
Прочитано 677 раз(а)
ДАДАЛДА БОЛОҺОН “АЛТАРГАНА” НААДАН
Прочитано 657 раз(а)

34.АБЬЯАС БЭЛИГЭЭ АРАД ЗОНДОО..
Прочитано 602 раз(a)
БАГА АЛТАРГАНА БАЯНДУНДА

Прочитано 1069 раз(а)
”МИНИИ ТООНТО НЮТАГ” НААДАН ДАШБАЛБАРТА
Прочитано 668 раз(а)

II.РУБРИКА «ЁҺО ЗАНШАЛ”
1.ЧИНГИС АБАРГА БААТАРАА ХҮНДЭЛБЭ
Прочитано 59 раз(a)

2.ТЭНГЭРИ ЭЖЫ МИНИИ
Прочитано 107 раз(a)

3.БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ БАГШАНАРАЙ АНХАРАЛДА. ШҮЛЭГ.
Прочитано 149 раз(a)

3.МОНГОЛШУУД ХҮННҮҮ ГҮРЭНЭЙ ҮЕ САГҺАА САГААЛДАГ БАЙҺАН
Прочитано 179 раз(а)

4.БУХА НОЁН БААБАЙ
Прочитано 126 раз(a)

ТАБАН СЭСЭН

Прочитано 152 раз(a)
6.ЭМЭЭЛ
Прочитано 138 раз(a)

7.СЭДЬХЭЛЭЙ ДУЛААХАН УЛЬҺА ХУБААЛДАДАГ ҺЭН
Прочитано 183 раз(a)

8.ЭРДЭНИТЭ САГААН ШҮХЭР,

10.ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”
Прочитано 2 раз(a)

11БУРЯАД АРАДАЙ ХҮМҮҮЖЭЛ
Прочитано 992 раз(а)

12.АМА САГААН ХУЛГАНА ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН
Прочитано 658 раз(a)

13.ТАБАН ХУШУУН МАЛ
Прочитано 1012 раз(а)

14. ШЭЛДЭЭ ЗАНГИ ТУХАЙ ДОМОГ
Прочитано 981 раз(a)

15.САГААЛГАНАЙ ШЭНЫН НЭГЭНЭЙ ҮГЛӨӨГҮҮР ЗОЛГОЕБДИ!
Прочитано 710 раз(a)

16.ХАДАК–ЭТО САМЫЙ ПОЧИТАЕМЫЙ ПОДАРОК
Прочитано 1297 раз(a)

17. БУРЯАДУУДАЙ ЭГЭЭН ЕХЭЭР ХҮЛЕЭДЭГ САГААЛГАН ДҮТЭЛБЭ
Прочитано 626 раз(a)

18.МҮНГЭН ҮБЭЛЭЙ НААДАН ХҮЛЭН-БУИРТА
Прочитано 531 раз(a)

19.БУРЯАД АРАДАЙМНАЙ АЛТАН ҺУРГААЛНУУД
Прочитано 11825 раз(a)

20.УГАЙ УРААНУУД БА ТУГУУД
Прочитано 783 раз(a)
ЭРХҮҮ БУРЯАД ЗОНОЙ ХҮНДЫН ТАБАГУУД,
Прочитано 1116 раз(a)

22.ЭРХҮҮ БУРЯАД ЗОНОЙ ХҮНДЫН ТАБАГ
Прочитано 664 раз(a)

23.БУРЯАД-МОНГОЛШУДАЙ ЗАН ЗАНШАЛАЙ АБДАР УУДАЛАЯ!
Прочитано 469 раз(a)

24.АБА ЭЖЫН ҺУРГААЛ ЗААБАРИ
Прочитано 685 раз(a)

25.ЯҺАЛА БУРЯАД ГЭЭШЭБ
Прочитано 785 раз(a)

26.БУРЯАД ХУБСАҺАН ТУХАЙ ДОМОГ
Прочитано 743 раз(a)

27.АШАТА БАГШЫН ДУРАСХААЛДА
Прочитано 558 раз(a)

28.БУРЯАД ДЭГЭЛЭЭ ГОЁЖО ҮМДЭЕ. ВИДЕОЗАРИСОВКА
Просмотрено 586 раз(a)

29.БУДАХАНДА БАГШЫН НОМ ХЭБЛЭГДЭБЭ
Прочитано781 раз(a)

30.ГАЙХАМШАГ ҺЭЕЫ ГЭР
Прочитано 923 раз(а)

31.Какого мы роду племени?
Прочитано 1092 раз(a)

32. Язык сочинений конкурса “История моего рода”
Прочитано 687 раз

33.Нүгшэһэн хүнэй хойтын буян үйлэдэлгэ
Прочитано 939 раз(a)

34.Дабасамбуу һаарамба ламбагай
Прочитано 482 раз(a)

35.НАШИ ОБЫЧАИ
Прочитано 490 раз(a)

36.“ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ, А БУДУЩИЙ КОНЬ ВИДЕН ПО ЖЕРЕБЕНКУ”
Прочитано 605 раз(а)

37.“МИНИИ БУРЯАД” СЭДХҮҮЛ ҺОНИРХОН УНШАГТЫ
Прочитано 851 раз(а)

38.Бурятская национальная игра – Шагай наадан
Прочитано 1159 раз(a)

39.УГ ГАРБАЛАЙ БЭШЭГ
Прочитано 1473 раз(a)

40.НОМОЙ БУЯН ЕХЭ ЮМ ДАА
Прочитано 554 раз(a)

41.МОРИН ЖЭЛЭЙ САГААЛГАН АМАР МЭНДЭЭ! Видеозарисовка
Прочитано 583 раза

42. Хии морин (Воздушный конь)
Прочитано 694 раз(a)

43.ХҮНИИЕ ЗОЛГОХО ЁҺО Прочитано 559226 раз(a)

44.АБА ЭЖЫН АЛТАН ҺУРГААЛААР
Прочитано 521 раз(a)

45.“ЛЕВ ХРАНИТЕЛЬ” – РАБОТА ТАЛАНТЛИВОГО МАСТЕРА ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВА
Прочитано 518 раз(а)

46.УРАН ДАРХАН ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВАЙ БҮТЭЭҺЭН “АРСАЛАН ҺАХЮУҺАН” http://mungen-tobsho.com/archives/2132 Прочитано 594 раз

47.ЖИТЬ КАК ПРЕДКИ
Прочитано 434 раз(a)

48.ЗАКЛАДКА КАМНЯ СОСТОЯЛАСЬ
Прочитано 458 раз(a)

49.http://mungen-tobsho.com/archives/1158ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ ЗАХЯА ЗААБАРИ
Прочитано 540 раз(a)

50.ХОРИИН 11 ЭСЭГЫН УРААНУУД
Прочитано 700 раз(a)

51.ПРЕКРАСНЫЙ ОБЫЧАЙ ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЯ
Прочитано 443 раз(a)

52АЙЛШАНИИЕ УГТАХА ЗАНШАЛ
Прочитано 458 раз(a)

53.ХҮНДЭЛҺЭНЭЙ ТЭМДЭГ
Прочитано 418 раз(a)

54.ХАДАГ
Прочитано 1032 раз(a)
АРАДАЙ АМАН ҮГЫН АБДАРҺАА
Прочитано 552 раз(a)

56.УГ ГАРБАЛАЙ ҺАРБААЛЖАН
Прочитано 621 раз(a)

57.ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

Прочитано 2 раз(а)
58.УГ ГАРБАЛНАЙ ХААНАҺААБ…
Прочитано 1431 раз(a)

59.ТААБАРИНУУД
Прочитано 1202 раз(a)

60.ЁҺО ЗАНШАЛ
Прочитано 508 раз(a)

III.РУБРИКА ЛУЧШИЕ ЛЮДИ БУРЯТИИ

1.МАНАЙ ИННА СТЕПАНОВА УЛААН-ҮДЭДЭ
Прочитано 93 раз(a

2.УГААР ДАМЖАН ЕРЭҺЭН НАНГИН УЯЛГА
Прочитано 822 раз(a)

3.БААТАР ЗҮРХЭТЭЙ ХҮН ЯБААЛ ДАА…
Прочитано 937 раз(a)

4.В роду Нанзатовых – все таланты….
Прочитано 1191 раз(a)

5.Барас Халзановта хүшөө табигдаба
Прочитано 901 раз(a)

6.Даши Намдаков из рода Дарханов
Прочитано 978 раз(a)
1. “БАЛЬЖИН ХАТАН” РОК-МЮЗИКЛ ТАБИГДАБА
2.ЧИНГИС АБАРГА БААТАРАА ХҮНДЭЛБЭ
3.“УУГАН ХҮБҮҮН” АГАДА

4.ҺЭЭР ШААЛГАН ТУХАЙ

5.ГОЁ ҺАЙХАНДА ДУРАТАЙГААР ҺУРГАДАГ БАГША

ГОЁ ҺАЙХАНДА ДУРАТАЙГААР ҺУРГАДАГ БАГША


6.Р Е К В И Е М Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЭМЭ на бурятском языке перевод Батора Батоева

Р Е К В И Е М Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЭМЭ


8.БАЗАР РИНЧИНОГО МҮНХЭ ДУРАСХААЛАЙ БАРИЛДААН

БАЗАР РИНЧИНОГО МҮНХЭ ДУРАСХААЛАЙ БАРИЛДАА ХАРАГШАД


9.СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ ГЕРОЙ БАЗАР РИНЧИНОГОЙ МҮНХЭ ДУРАСХААЛДА ЗОРЮУЛҺАН БАРИЛДААН

СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ ГЕРОЙ БАЗАР РИНЧИНОГОЙ МҮНХЭ ДУРАСХААЛДА ЗОРЮУЛҺАН БАРИЛДААН


10http://mungen-tobsho.com/archives/10616.АРСАЛАН БУДАЖАПОВТА БУРЯАД ДЭГЭЛ ҮМЭДХҮҮЛБЭ

11.ЧИНГИС ХАН БЫЛ БУДДИСТОМ?

ЧИНГИС ХАН БЫЛ БУДДИСТОМ?


12.МАНАЙ ИННА СТЕПАНОВА УЛААН-ҮДЭДЭ

МАНАЙ ИННА СТЕПАНОВА УЛААН-ҮДЭДЭ


Прочитано 145 раз
13.АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ

http://mungen-tobsho.com/archives/9960 Просмотр 168 раз
14. МОНГОЛ УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР

Прочитано160 раз
15.ЭНЭ БУРЯАД ЗОН
Прочитано 167 раз
16.БАЛЬЖАН ХАТАН Песня Д.Сэндэр, С.Алтансэсэг
Прочитано 143 раз
МОНГОЛ УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР
Прочитано 152 раз
18.БУРЯАД ХЭЛЭН

Прочитано 151 раз
19.АБА ЭЖЫМНИ АША ЮМ ДАА
Прочитано 152 раз
20.Тэнгэри эж минь
Прочитано 146 раз
21.САГААН ҺАРЫН ШЭНЫН НЭГЭН. ЧИНГИС ГУРУЕВЭЙ ШҮЛЭГ
7
Прочитано 155 раз
22. ШЭЛДЭЭ ЗАНГИ ТУХАЙ ДОМОГ
Прочитано 154 раз
,
24.БҮМБЭРСЭГ ДЭЛХЭЙ – БУЛТАНАЙМНАЙ НЮТАГ ГЭЭШЭ
Прочитано 144 раз(a)
25.ДЭЛХЭЙН БАРИЛДААШАДАЙ ТЭМСЭЭНДЭ ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ШҮҮҺЭН
Прочитано 145 раз(a)
26.БУРЯАДАЙ ЭЛИТЭ ЭРДЭМТЭН ДОРЖО БАНЗАРОВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 200 ЖЭЛЭЙ ОЙ
Прочитано 161 раз(a)
27.БУРЯАД АРАДАЙ АЛТАН ҺУРГААЛНУУД
Прочитано 184 раз(a)
28.outube.com/watch?v=ZqO3R_hqYK4
“ТАБАН СЭСЭН” КОНКУРС
ОБОО ТАХИЛГАН
Прочитано 138 раз(a)
29ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ

Прочитано 161 раз(a)
30.ХОРЁОД ҮЕ УГАА МЭДЭХЭБ
http://mungen-tobsho.com/archives/8328 Прочитано 147 раз(а)
31.ДАШАРАБДАН БАТОЖАБАЙН ЗОХЁОЛНУУДАЙ
5 БОТИ СУГЛУУЛБАРИ ХЭБЛЭГДЭБЭ
http://mungen-tobsho.com/archives/8319 Прочитано 199 раз(a)
32.ЗАМБУУЛИН. ОДО МҮШЭД
http://mungen-tobsho.com/archives/8315 Прочитано 171 раз(a)

33.ЦЫДЕН-ЕШИ БАДМАЕВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 100 ЖЭЛЭЙ ОЙ ГҮЙСЭБЭ
http://mungen-tobsho.com/archives/8305 Прочитано 154 раз(a)
ТҮРҮҮШЫН МЭРШЭЖЭЛТЭ ХАТАРШАН

34.ЭРДЭНИТЭ САГААН ШҮХЭР
http://mungen-tobsho.com/archives/8167 Прочитано 167 раз(а)

35.ПРЕДСКАЗАНИЯ ВАРНАШКИ Автор Роман ДНЕПРОВСКИЙ

Прочитано 287 раз(a)

36.“АЛТАРГАНА НААДАНАЙ АМИН ГОЛ УДХА ЮУН БЭ?
http://mungen-tobsho.com/archives/8103 Прочитано 270 раз(a)

37.ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ АЛТАН ШҮРБЭҺЭН
Прочитано 235 раз(a)

38.БИ БУРЯАД ХYН ГЭЭШЭБ! Стихи
http://mungen-tobsho.com/archives/7901 Прочитано 248 раз(a)

39.АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ
http://mungen-tobsho.com/archives/7893 Прочитано 207 раз(a)

40.МОНГОЛОЙ КОСМОНАВТ ЖУГДЭРДЭМИДИЙН ГУРРАГЧА
http://mungen-tobsho.com/archives/7894 Прочитано 215 раз(a)

41.МОРИНОЙ НАhАН, ЗYhЭ ТУХАЙ
http://mungen-tobsho.com/archives/7877 Прочитано 218 раз(a)

42.ЭРЖЕНА САНЖИЕВА: “Я УПУСТИЛА МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ…”
Прочитано 179 раз(a)

43.ЭРЖЕНА НОВАЯ ЗВЕЗДА КОНКУРСДО ХАБААДАХА
Прочитано 201 раз(a)

44.БУРХАН БАГШАЯА ЗАЛАБА
http://mungen-tobsho.com/archives/7861 Прочитано 202 раз(a)

45.СОВЕТ СЭРЭГШЭДТЭ ТУhАЛhАН… БУРХАН
http://mungen-tobsho.com/archives/7856 Прочитано 228 раз(a)

46.СЭДЬХЭЛЭЙНГЭЭ ДУЛААХАН УЛЬhА ХУБААЛДАДАГ hЭН
http://mungen-tobsho.com/archives/7851 Прочитано 410 раз(a)

47.ЗАМБИ ТҮБИ, ЮРТЭМСЭ, ВСЕЛЕННАЯ
http://mungen-tobsho.com/archives/7848 Прочитано 216 раз(a)

48.ЖУГДЭРДЭМИДИЙН ГУРРАГЧААГАЙ НАМТАР
Прочитано 186 раз(a)

49.ХҮҮГЭДЭЙ СЭСЭРЛИГЭЙ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГШЭДЭЙ АНХАРАЛДА

Прочитано 635 раз(a)

50.ТАБАН ХУШУУН МАЛ 1.МОРИН ЭРДЭНИ
http://mungen-tobsho.com/archives/7540 Прочитано 637 раз(а) раз(а)

51.БУРЯАД СОЁЛ УРЛАЛДА СЭДЬХЭЛ ЗҮРХӨӨ
СҮМ ЗОРЮУЛhАН ХҮН
http://mungen-tobsho.com/archives/7766 Прочитано 182 раз(a)

52.АРАДАЙ ДУУН МАНАЙ ГАЙХАМШАГ БАЯЛИГ!
http://mungen-tobsho.com/archives/7754 Прочитано 231 раз(a)

53.ЮРӨӨЛ БОЛТОГОЙ!
http://mungen-tobsho.com/archives/7757 Прочитано 176 раз(a)

54. ТАБАН ХУШУУН МАЛ
http://mungen-tobsho.com/archives/7540 Прочитано 637 раз(a)

55.ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
http://mungen-tobsho.com/archives/7402 Прочитано 1025 раз(a)

56.АГУУЕХЭ ПУШКИНАЙ АЛДАР НЭРЭ МҮНХЭ
Прочитано 609 раз(а)
57.РРИНЧИН САНЖИЕВ АЛХАНЫН ЕХЭ ШАГНАЛ ШҮҮБЭ
Прочитано 838 раза
58.НАГАСА ЭЖЫН ДУУН
Прочитано 1183 раза
59.ЭХЭНЭР ГЭРЭЛ ЗУРАГШАДАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН НЭЭГДЭБЭ
Прочитано 897 раза
60.САЙТ “МУНГЭН ТОБШО 3D” КАК ИНСТРУМЕНТ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА,
Прочитано 989 раз(a)

61. АЛТАРГАНЫН АЛТАН МЕДАЛЬТА ДУУШАН
Прочитано 764 раз(a)
БАРГАШУУЛ ТУХАЙ
Прочитано 912 раз(a)

63.БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ ҮЗЭЕ!
Прочитано 657 раз(a)

64.ТОГТОМОЛ ХОЛБОО ҮГЭНҮҮД
Прочитано 749 раза

65.ЭХЭ БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ ҮЗЭЕ!
http://mungen-tobsho.com/archives/7118 Прочитано 612 раз(a)

66.ТОГТОМОЛ ХОЛБОО ҮГЭНҮҮД
Прочитано 614 раз(а)

67

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)