БУРЯАД ОРОН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

БУРЯАД ОРОН

Үгэнь Д.Жалсараевай         Хүгжэмынь А.Андреевэй

Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ

Үлзы Буряад, манай нангин үлгы.

Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни

Сэьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы.

 

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ

Эршэ хүсөө элсүүлэнгүй яалайб

Эмтэй, домтой мүнхын уһан аршаандаш

Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб!

 

Холын замда эхын ёһоор юрөөжэ,

Хүмүүн зондоо хэтын жаргал хүсөөш.

Саяан уулын сэлгеэн амяар арюудхан,

Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш.

 

Шэрүүн сагай ерээшье һаа дэлхэйдэ,

Шинии заяан замһаа хадуурхагүйл.

Эбтэй дорюун бүлын ёһоор жаргыш даа,

Энхэ Буряад манай нангин үлгы.

Эхэ нютаг!

ПЕСНЯ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Слова Д.Жалсараева        Музыка А.Андреева

Таёжная, озёрная, степная

Ты добрым светом солнечным полна.

Цветущая от края и до края

Будь счастлива родная сторона. 2 раза

 

Брусничный дух, черемухи дыханье,

Лилового багульника настой,

Я не дышу, а пью благоуханье

Моей земли равнинной и лесной. 2 раза

 

Прими, Земля, сыновнее спасибо,

Крутой водой аршана угости,

Чтоб я обрел невиданную силу

Для дальнего нелегкого пути.  2 раза

О Мать-земля

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)