Ураанууд ба тугууд


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9370

Дээгүүр hанаатай
Дэлбүүд зантай
Дуугай байдаггүй
Даржагануур үгэтэй
Дэндүү тургэдүү
Дээрэ зүрхэтэй
Дааган ураатай
Гал улаан тугтай
Галзууд уг.

Амба сарай мяханда
Уланхаржа үлэнхэржэ хурисаагүй
Арза хорзо архида
Обтожо шуhажа байгаагүй
Хандагай мэргэн ураатай
Хуа тугтай хуасай

Хүхюн дорюун зантай
Хүнгэн шэнгэн ябадалтай
Хүхигэр олон аилтаи
Хүхын үндэгэ эдиhэн
Хара бүргэд ураатай
Хүхэ тугтай
Хүбдүүд уг.

Бүжэн туулайн
Бөөрэ олодог
Бүржэ шонын
Yрсэ отолдог
Буга мэргэн ураатай
Шара тугтай
Шарайд уг.

Сарай мяханда садажа үгөөгүй
Саазын архида hогтожо үзөөгүй
Нюдэн бүрүүлтөөгүй
Шэхэн дүлиирөөгүй
Зүгөө төөреэгүй
Буура мэргэн ураатай
Сагаан тугтай
Сагаангууд

Хара тогоондо хабатай
Харбаха номодо хаhагYй
Дэльбэн тогоондо дүйтэй
Дали номондо дүрэгүй
Шоо мэргэн ураатай
Халюун тугтай
Хальбан

Харгана омог

Мохоо хутагаараа
Мунса зурадаг
Морин тэргээрээ
Мууе шэрэдэг
Бүхэриг хёморгошо
Эд зөөриншэ
Бүрхэй шубуун ураатай
Хара тугтай
Харгана

Бодын мяханда бүдүүржэ үзөөгүй
Боошхын архида бүхөөржэ үзөөгүй
Ула мүрөө харуулаагүй
Аяг зангаа танюулаагүй
Ухаан балайраагүй
Хөөрэлдөөн хуушараагүй
Шоно мэргэн ураатай
Боро тугтай бодонгууд
Дааган ураатай
Гал улаан тугтай
Галзууд

Амба сарай мяханда
Уланхаржа үлэнхэржэ хурисаагүй
Арза хорзо архида
Обтожо шуhажа байгаагүй
Хандагай мэргэн ураатай
Хуа тугтай хуасай уг.

Хүхюн дорюун зантай
Хүнгэн шэнгэн ябадалтай
Хүхигэр олон аилтаи
Хүхын үндэгэ эдиhэн
Хара бүргэд ураатай
Хүхэ тугтай
Хүбдүүд уг.

Бүжэн туулайн
Бөөрэ олодог
Бүржэ шонын
Yрсэ отолдог
Буга мэргэн ураатай
Шара тугтай
Шарайд уг.

Сарай мяханда садажа үгөөгүй
Саазын архида hогтожо үзөөгүй
Нюдэн бүрүүлтөөгүй
Шэхэн дүлиирөөгүй
Зүгөө төөреэгүй
Буура мэргэн ураатай
Сагаан тугтай
Сагаангууд

Хара тогоондо хабатай
Харбаха номодо хаhагүй
Дэльбэн тогоондо дүйтэй
Дали номондо дүрэгүй
Шоо мэргэн ураатай
Халюун тугтай
Хальбан

Мохоо хутагаараа
Мунса зурадаг
Морин тэргээрээ
Мууе шэрэдэг
Бүхэриг хёморгошо
Эд зөөриншэ
Бүрхэй шубуун ураатай
Хара тугтай
Харгана

Бодын мяханда бүдүүржэ үзөөгүй
Боошхын архида бүхөөржэ үзөөгүй
Ула мүрөө харуулаагүй
Аяг зангаа танюулаагүй
Ухаан балайраагүй
Хөөрэлдөөн хуушараагүй
Шоо мэргэн ураатай
Боро тугтай бодонгууд

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)