“МИНИИ УГ ГАРБАЛ” ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС (2015 он)


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.Буряад Уласай түрын дуулал зохёоһон ирагуу найруулагша Дамба Зодбич Жалсараевай 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Минии уг гарбал” Интернет-мүрысөөн декабриин 3-да эрхимлэгшэдэй нэрэ нэрлэбэ. Буряад хэлэеэ ород хэлэнтэй адли тэгшэ улас түрын хэмжээндэ үзэжэ, түрэлхи буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ үхибүүдэй оруулжа байһан нэмэри сэгнэшэгүй ехэ гэжэ тэмдэглэе. Мүрысөө эмхидхэгшэд урдаа зорилго табихадаа, үхибүүн бүхэндэ буряад арад түмэнэй түлөөлэгшэ гээшэб гэһэн мэдэрэл түрүүлхэ, угаа уудалан шэнжэлхэдээ үхибүүд эхэ буряад хэлэндээ эльгэтэй болохо, угайнгаа түүхэ һонирхоходоо, түрэл арадайнгаа түүхэ мэдэхэ, ойлгохо болохо байха гэжэ найдаабди. Мүнөөдэрэй байдал ойлгохын тула бидэнэр үнгэрһэн үе саг шэнжэлэн бодомжолнобди. Арадай түүхэ бүлын түүхэтэй нягта холбоотой, бүлын хубида болоһон ушарнууд, түүхэтэ хүнүүдэй хуби заяан, тэдэнэй ажал хэрэг бидэнэй анхарал татана.
Арад түмэнэй түүхэ уг гарбалай унгиһаа эхи абана. Угай һарбаалжан түүхын гүн руу абаашана. Уг гарбалаа шэнжэлхэдээ, үхибүүд түрэл арадайнгаа түүхэ, өөрын элинсэг хулинсагай ажабайдал мэдэхэ болоно, мүнөө мэндэ байһан түрэл гаралтаяа танилсана.

Мүрысөөн Буряад Уласай түрын дуулал зохёоһон уран зохёолшон Дамба Жалсараевай ойн баяртай дашарамдуулагдаһан байгаа. Поэт Буряад ороноо эльгэлэн хайрладаг, арадайнгаа түүхэ, өөрынгөө уг гарбал һайн мэдэдэг байһан юм. Үхибүүдтэ зорюулжа гүнзэгы удхатай уран шүлэгүүдые зохёоһон юм.

Буряад хэлэн түрэлхи гэжэ тоолодог буряадууд болон холимог гэр бүлын үхибүүд мүрысөөндэ хабаадаһан байна. Уг гарбал, удам түрэл тухайгаа зохёол буряадаар бэшэхэ, угайнгаа түүхэ, үеһөө үедэ дамжан ерэһэн домог, угайнгаа элитэ түрэлэй хүн тухай хөөрэхэ, өөрынгөө угай бэшэг шэнжэлхэ, угай һарбаалжан тухай хөөрэхэ, зураглан харуулбал, модоор урлабал бүри һайшаалтай, угайнгаа сүлдэ тэмдэг гоёор зураха гэһэн зорилго мүрысэгшэдэй урда табигдаһан байгаа.

Мүрысөөндэ хабаадагшадай ажалнууд “Мүнгэн тобшо 3D» сайт дээрэ толилогдоһон, мүн иимэл нэрэтэй видеосубагта (You Tube) видеобэшэлгэнүүд табигдаһа байна. Мүрысөөнэй боложо байһан хугасаа соо сайтын хуудаһан дээрэ уншагшад һанамжаяа мэдүүлхэ, шэлэн һунгаха аргатай байгаал даа, теэд зарим мүрысэгшэд март, апрель һарада толилолго хэхэдэнь, зарим нэгэн мүрысөөнэй дүүрэхэ үдэр ноябриин 20-до бүтээлээ эльгээжэ байгаа. Тиимэ тула “Арад түмэнэй шэлэмэл ” (Приз зрительских симпатий) гэһэн шагнал хэндэшье барюулагдаагүй.

Буряад Уласда мэдээжэ “Информ полис” сониной главна редактор Туяна Владимировна Зондуева Хориин аймагай Хориин дунда һургуулиин 9-дэхи “г” ангиин һурагша Алина Труневада тусхай бэлэг бэлдээд барюулха гэхэдэнь, басаган ерээгүй байгаа, тиимэһээ Хориһоо ерэһэн багшанартай бэлэгыень эльгээгээ бэлэйбди. Алина угайнгаа 400 жэлэй түүхэ, хэдэн үе элинсэг хулинсаг тухайгаа һонирхомоор, гүнзэгы удхатайгаар, шэнжэлхы зорилготойгоор бэшэһэн байна. “Мүнгэн тобшо” сайт дээрэ уншажа, жэшээ абахада болоно.

Мухар-Шэбэрэй Сутайн дунда һургуулиин 8-дахи классай һурагша Самбуева Наташа эмгээ эжы Богданова Ксения Николаевна тухай видеобэшэлгэ эльгээгээ. Ксения Николаевна дайнай жэлнүүдтэ Ленинград хотын хүреэлгэндэ хаагдаад байхада, “Амидаралай харгы” гэжэ харгыгаар автомашинын жолоошоноор ябахадаа, эдеэ хоол Ленинград хото абаашадаг, һөөргөө бусахадаа, шархатаһан сэрэгшэдые, ядарһан тулиһан хүнүүдые автомашинаараа шэрэжэ гаргадаг байгаа. Аймшагтай энэ харгыгаар үдэр бүри машинаяа жолоодон ябахадаа, өөрынгөө ами наһан тухай бододоггүй, яахадажа олон зондо туһалха гээшэб, яахадажа хүреэлэгдэһэн Ленинград хотоһоо олон зониие шэрэжэ аюулгүй газарта абаашаха гээшэб гэһэн бодолдо абтаад ябадаг байгаа. Наташа Самбуевагай буряадаар ба ородоор зохёоһон видеобэшэлгэнь шалган шүүгшэдтэ һайшаагдаа, диплом ба мүнгэн шан дамжуулхабди.

Великобританиин Кембридж хотоһоо 14 наһатай Булат Куланин хүбүүн Агын Һүдэнтэ нютагай нагасанар тухайгаа, абынгаа талын түрэл гаралаа тон һониноор, уг гарбалай һарбаалжан зурагтай, гэрэл зурагуудтай эльгээгээ юм. Аяар холоһоо оролдожо мүрысөөндэ хабаадаһан Булад хүбүүндэ

гоёор шэмэглээтэй, Буряад Орон тухай һонин мэдээсэлтэй 2 боти “Бурятия” гэжэ номуудые тусхай шан болгон эльгээгээбди. 4-дэхи һуурида гараһан мүрысэгшэд “Изобразительное искусство Бурятии” гэжэ һайхан ном бэлэгтэ хүртэһэн байна. Хэн ямар шатын дипломдо хүртөөб гэжэ “Мүнгэн тобшо” сайт дээрэ танилсахада болоно (http://mungen-tobsho.com/archives/5165) .

Буряад Уласай түрын дуулал зохёоһон ирагуу найруулагша Дамба Зодбич Жалсараевай түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Минии уг гарбал”-“История моего рода” Интернет-мүрысөөндэ эрхимлэһэн хүбүүд басагадта дипломууд, номууд баярай оршондо барюулагдаба. Нэгэдэхи шатын дипломдо -3000 түхэриг, хоёрдохидо – 2000 түхэриг, гурбадахида – 1000 түхэриг шан хүртэһэн байна. Дүрбэдэхи һуурида гарагшадта ном бэлэг барюулагдаа юм. Үхибүүдэй зохёохы ажалда туһалһан багшанарта Баярай бэшэгүүд үгтэбэ.

“Мүнгэн тобшо” сайтын эмхидхэһэн “Минии уг гарбал” Интернет-мүрысөөн 2016 ондо үргэлжэлхэ гэжэ мэдүүлнэбди. Тиимэ тула энэ жэлэй мүрысөөндэ зохёохы ажалаа эльгээжэ үрьдёогүй, энэ мүрысөөн тухай дуулаагүй үхибүүд 2016 ондо оюун ухаагаа гүйлгэхэ, шэнжэлхы ажал хэхэ, уг гарбалайнгаа унги уудалха, мүрысөөндэ эдэбхитэй хабаадаха болоно.

Мүрысөөнэй уг зорилгые зүрхэндөө дүтөөр абаһан, мүрысөөндэ эдэбхитэй хабаадаһан 97 хүбүүд басагадта баярые хүргэнэбди! Илалта туйлаһан 36 үхибүүдые үнэн зүрхэнһөө амаршалнабди!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)